Formålet

Forberedende grunduddannelse er hovedvejen for unge op til 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Ny vejledning til lov og bekendtgørelse om FGU - maj 2020

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en samlet vejledning, som udfolder bestemmelserne i FGU-loven og FGU-bekendtgørelsen.  Desuden henviser vejledningen også til andre love, pjecer, o.l., hvor det er relevant. 
Vejledningen kan bruges som et opslagsværk for FGU-institutioner og andre interesserede, og vil løbende blive opdateret. Den nyeste version vil være tilgængelig her.

Vejledning er en uddybning af lovgivningen og er at betragte som vejledende. I forhold til de enkelte fag og faglige temaer er det læreplaner og fagbilag, der er styrende for det enkelte fag.

Til alle læreplaner og fagbilag er også udarbejdet vejledninger (undervisnings- og prøvevejledninger), som uddyber og eksemplificerer de fastsatte regler i læreplaner og fagbilag.
Du finder undervisnings- og prøvevejledningerne her.

Video om den Forberedende Grunduddannelse

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Uddannelsen forbereder unge mennesker til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at komme i beskæftigelse, ved at styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Denne video giver dig en hurtig indføring i den forberedende grunduddannelse. Du får viden om uddannelsens målgruppe, uddannelsens opbygning, indholdet på de tre forskellige spor og et indblik i, hvordan det er at gå på FGU.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Introduktion

Langt de fleste unge fortsætter i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Nogle unge har dog brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Der kan være mange grunde til, at unge ikke følger den lige vej fra grundskole til uddannelse eller job. Unge, som i forvejen er udfordrede i hverdagen, skal ikke mødes med en jungle af tilbud og et utal af døre ind til kommunen.

Hovedformålet

Hovedformålet med uddannelsen er således at give de unge viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Samtidig skal uddannelsen styrke de unges personlige og sociale kompetencer og demokratiske dannelse.

Forberedende grunduddannelse skal gennemføres i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og har til formål at bidrage til at

  1. styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer,
  2. styrke elevens samfundsengagement, demokratiske dannelse og kompetencer til aktiv deltagelse i demokratiet og samfundslivet som ligeværdig borger i et demokratisk fællesskab,
  3. give eleven erfaringer med samarbejde og arbejdsforholdene på en arbejdsplads og kendskab til rettigheder og pligter i arbejdslivet og
  4. fremme elevens mulighed for social mobilitet og for at udvikle sit potentiale fuldt ud.

På FGU bliver den unge tilbudt en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset den unges behov og interesser.

Uddannelsens tre spor – den almene grunduddannelse med undervisning i almene fag på en praksisrettet måde, den praktiske produktionsgrunduddannelse med værkstedsundervisning og den praktikbaserede erhvervsgrunduddannelse - giver den unge mulighed for at fokusere og kvalificere sig i en bestemt retning og målretter sig på den måde mod nogle primære uddannelser eller beskæftigelsesområder.

En vigtig del af FGU er samtidig, at uddannelsen er fleksibel i sin tilrettelæggelse, så den unge også har mulighed for at skifte spor undervejs eller inddrage elementer fra et andet spor undervejs i sit forløb. Her kan du læse mere om organiseringen af FGU og få konkrete beskrivelser af de tre spor i uddannelsen.

Yderligere viden

Siden er opdateret 01. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.