Artikel

Portfolio og prøver

Gode råd til lærere, når der skal sammensættes en god præsentationsportfolio til de afsluttende prøver i FGU.

De fleste fag og faglige temaer i FGU har mulighed for at blive afsluttet med en portfolioprøve. I processen med at udvælge det materiale fra arbejdsportfolio, der skal med i præsentationsportfolioen, har læreren en vigtig opgave i at vejlede eleven.

 

Fra hverdag til prøve

Løbende, i den daglige undervisning i FGU, arbejder eleverne med at samle forskellige materialer i en arbejdsportfolio. Denne arbejdsportolio fungerer som dokumentation for deres arbejde med faget og deres læring. Den kan for eksempel indeholde noter fra undervisningen, forskellige udgaver af en tekst, arbejdsgange i en produktion og elevens egen refleksion over læringsprocessen og arbejdet med produkterne.

Udover at være grundlag for den faglige dokumentation, kan arbejdsportfolion blandt andet hjælpe lærer og elev i forhold til arbejdet med synlige læringsmål og evaluering.

Når eleven skal afslutte faget med en portfolioprøve, skal eleven, i samarbejde med læreren, udvælge materiale til præsentationsportfolioen fra sin arbejdsportfolio.

 

Præsentationsportfolioen

Eksaminationsgrundlaget til portfolioprøven er elevens præsentationsportfolio, som er det materiale eller faglige stof, prøven bygger på- altså dét, som prøven handler om. Derfor skal elevens præsentationsportfolio være egnet som eksaminationsgrundlag.

Det er lærere, der ud fra reglerne i læreplaner og fagbilag fastsætter de nærmere rammer for præsentationsportfolioens udformning, indhold og omfang.

 

Godkendelse af prøven

Læreren skal forud for prøven godkende præsentationsportfolioens indhold ud fra nedenstående principper og fagets krav som beskrevet i læreplan eller fagbilag samt sikre, at portfolioen er egnet til at udgøre eksaminationsgrundlaget.

 • Præsentationsportfolioens indhold opbygges på baggrund af undervisningens indhold, og materialerne skal afspejle elevens aktuelle standpunkt.
   
 • For eleven skal præsentationsportfolioen give mulighed for at vise, i hvilken grad de faglige mål opfyldes. Det gør eleven blandt andet ved at vise, hvordan teori kan omsættes til praktiske kompetencer, besvare spørgsmål, forklare og argumentere ud fra sin portfolio.
   

For at hjælpe eleven med at udvælge materiale til præsentationsportfolioen kræver det, at læreren har et sikkert fagligt blik for, hvordan eleven vejledes i arbejdet med sin præsentationsportfolio - Og yderligere hvordan de faglige mål kan bringes i spil ved den efterfølgende eksamination.
 

Spørgsmål, som er væsentlige at overveje og tage stilling til, når eleven vejledes med sit arbejde med præsentationsportfolioen:
 • Giver materialerne gode muligheder for at bringe de faglige mål, som eleven skal bedømmes ud fra, i spil?
   
 • Viser materialerne et bredt udvalg af elevens arbejde i forhold til fagets mål?
   
 • Er materialet varieret?
   
 • Relaterer materialernes temaer sig til det, der er krav om i læreplanen/fagbilaget; eksempelvis faglige problemstillinger fra hverdags- eller arbejdslivet?

 

Bedømmelse af præsentationsportfolioen

Det er ikke i alle prøver, hvor præsentationsportfolioen indgår i bedømmelsesgrundlaget og skal bedømmes. Ved prøver, hvor det er tilfældet, kan det være en fordel, at vurdere den særskilt.

Det betyder, at lærer og censor i hver sin forberedelse forholder sig til en foreløbig vurdering af materialet (og eventuelt finder en foreløbig karakter). I den samlede vurdering af elevens præstation, skal vurderingen af præsentationsportfolioen inddrages med den vægt, som er beskrevet i reglerne for prøven.

I kan hente støtte til bedømmelsen i de forslag til notatskemaer, der findes til hvert fag og faglige tema.  Notatskemaerne findes her på emu.


Den gode præsentationsportfolio i dansk, niveau G, er eksempelvis kendetegnet ved:

 • Indeholder flere typer af opgaver og genrer, så den kan give et helhedsbillede af elevens kompetencer, færdigheder og viden i forhold til fagets mål.
 • Indeholder et eller flere skriftlige produkter, der kan demonstrere elevens skriftsproglige niveau i forhold til fagets mål om skriftlig fremstilling.
   
 • Indholdet er udarbejdet i en proces, hvor læreren kommenterer produkterne, hvorefter eleven har mulighed for at kvalificere dem.
   
 • Indholdet viser dokumentation for tre til fem forskellige temaer med tydelige faglige problemstillinger fra hverdags- eller arbejdslivet.


Den gode præsentationsportfolio er kendetegnet ved:

 • At være selvstændigt udarbejdet af eleven – Og tydeligt vise den enkelte elevs bidrag i tilfælde af opgaver udarbejdet som gruppearbejde.
   
 • At vise elevens reelle kompetencer og derfor ikke have været igennem omfattende rettelser af læreren eller andre.
   
 • At være så varieret, at den opfylder fagets mål og bedømmelseskriterier i så bred grad som muligt.
   
 • At vise flere typer af opgaver, der kan give et helhedsbillede af elevens kompetencer.
   
 • At indeholde produkter, som eleven er stolt af og/eller finder interessante.
   
 • At indeholder produkter, som er egnede til en faglig dialog.
   
 • At have relation til elevens produktion eller praksis.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.