Artikel

Afklaring og vejledning som didaktisk princip for FGU

Der er både i og uden for undervisningen en løbende dialog med eleverne om deres retning mod uddannelse og beskæftigelse. Der vil blive lagt vægt på, at eleverne løbende inddrager deres læring og øvrige erfaringer til at kvalificere deres valg.

Hvad er afklaring og vejledning på FGU?

Afklaring og vejledning indeholder flere forskellige relationer, positioner, læringssituationer samt sociale, faglige og personlige temaer, udfordringer og muligheder. Afklaring og vejledning handler i høj grad om jeres arbejde med at forberede eleverne til overgang, enten til beskæftigelse eller ungdomsuddannelse.

Derfor hænger afklaring og vejledning sammen med evaluering – afklaringen af elevens videre forløb er baseret på den viden, I løbende indsamler om elevernes læring. Afklaring og vejledning hænger også sammen med den daglige undervisning, da det er i opgaverne I sammen kan finde elevernes talenter, motivation og interesser. Og endelig hænger vejledning og afklaring sammen med jeres kendskab til arbejdsmarkedet, beskæftigelsesområder, og uddannelses- og karrieremuligheder (se Autenticitet), for I skal kunne hjælpe eleverne med at se realistiske veje til et godt arbejdsliv for dem.

Vejledning kan antage mange forskellige former fra den formaliserede uddannelses- og karrierevejledning til en mere coachende rolle i undervisningen, og den kan have karakter af en åben og faciliterende dialog såvel som en mere guidende og vejvisende samtale. I dette afsnit fokuserer vi særligt på vejledning og afklaring i og uden for undervisningen, som har form af en løbende dialog med eleverne om deres retning mod uddannelse og beskæftigelse. Formålet med den dialog er, at eleverne danner og får kvalificeret deres uddannelses- eller beskæftigelsesvalg. Her er det vigtigt, at eleverne får personlig og faglig støtte til at reflektere over deres læring, udvikling og deltagelse i sociale fællesskaber, som afsæt for dannelsen af et motiveret uddannelses- eller beskæftigelsesønske.

 

Hvad betyder afklaring og vejledning for eleverne?

Fra elevens perspektiv kan et fokus på afklaring og vejledning betyde:

 • At eleven får konkrete oplevelser og erfaringer med et eller flere faglige områder og på den måde opbygger et mere kvalificeret grundlag for sine valg
 • At eleven føler sig set, anerkendt og respekteret som kompetent individ, der selv har en afgørende rolle i beslutninger om egen fremtid
 • At eleverne gennem vejledning og feedback støttes i at se mulige fremtidsdrømme (om arbejde eller uddannelse), der er kvalificerede og motiveret af personlige og faglige interesser i et realistisk lys
 • At eleven understøttes i at inddrage egen læring og erfaringer i at kvalificere et reflekteret valg i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det betyder, at eleven skal støttes i at kunne se sine kompetencer og udviklingsområder i relation til fremtidige erhvervsveje
 • At eleverne oplever voksne, der er synligt og nærværende til stede, også når ungdomslivet er svært og uoverskueligt, og eleven har brug for en stabil voksen til at lytte, rumme, afklare, vejlede og facilitere refleksionsprocesser
 • At der dannes en sammenhæng mellem den ramme eleven er i nu (FGU), de opgaver eleven arbejder med, og elevens retning mod uddannelse eller beskæftigelse gennem synlige læringsmål, løbende evaluering og vejledning, som er et sammenhængende hele.

 

Hvordan kan I arbejde med afklaring og vejledning?

Afklaring og vejledning kan både finde sted i og uden for undervisningen. Nogle gange vil dialogen være åben og faciliterende, andre gange mere guidende og vejvisende ift. elevens muligheder. Det, der er vigtigt, er, at I formår at åbne elevernes øjne for deres egne kompetencer, styrker og interesser i relation til fremtidige erhvervsveje. I den sammenhæng er elevernes læring i praksis og i autentiske opgaver grundlaget for dialogen. Det er gennem de autentiske opgaver og jeres erhvervsfaglige kendskab, at eleverne kan skabe egne forestillinger om en mulig fremtid.  Nogle elever vil have fremtidsforestillinger, som ikke er velreflekterede og derfor svagt begrundede, og andre har måske slet ikke nogen tydelige forestillinger. Derfor skal FGU skabe en ramme for, at eleven kan danne sig realistiske fremtidsscenarier og få tydeliggjort vejene til realiseringen af disse. Her står undervisningen og opgaverne ikke alene; vejledningsfaglig understøttelse til bearbejdningen af læringen er afgørende for at facilitere en læreproces, der handler om fremtidigt uddannelses- eller erhvervsvalg.

Afklaring og vejledning indebærer, at I tilbyder eleverne konkrete erfaringer, der styrker deres bevidsthed om egen læring i relation til uddannelse og beskæftigelse. Når I holder løbende evalueringssamtaler, bør I derfor inddrage fremtidsperspektivet, der hvor det giver mening, så elevernes progression og læring tales op i mod en konkret fremtid i form af uddannelse eller beskæftigelse. Dermed kan I synliggøre, hvordan de ting, eleven er god til i undervisningen, kan spille ind i et fremtidigt job. Samtidig kan I sammen få klarhed over, om der er behov for at foretage justeringer af elevens forløb, fx at eleven har brug for erhvervstræning i en særlig branche for at undersøge og afprøve sig selv i forhold til et beskæftigelsesønske, eller at eleven har brug for  en særlig indsats for at blive klar forberede sig til overgangen til erhvervsuddannelse. I den sammenhæng er det vigtigt, at I som lærere har overblik over erhvervsvejene inden for et fagligt tema eller i en branche, og at I kan sætte den viden i relation til praksis og konkrete opgaver (fx hvad laver man på et gartneri? Hvad skal man kunne? Hvordan ser arbejdsdagen ud?).

Vejledning kan antage forskellige former, og I skal altid vurdere konkret, hvad eleven har brug for i sin nuværende situation. Vejledning og afklaring handler om at give eleverne nuancerede billeder på fremtiden, og via samtaler og vejledningsaktiviteter understøtte eleven i at være aktør i eget liv. Eleven skal altså opleve sig autentisk anerkendt i at definere egne uddannelses- og erhvervsvalg ud fra fx oplevelsen af ’det gode liv for mig’ eller ud fra sine refleksioner over deltagelse i lærings- og vejledningsaktiviteter. Det kan anbefales, at I arbejder efter principperne i karrierelærings-tilgangen til vejledning. I denne tilgang fremhæves det, at karrierelæring både handler om at arrangere aktiviteter/”erfaringer”/italesætte mulige veje og understøtte en refleksionsproces i relation hertil, hvor refleksionerne foregår på forskellige niveauer. I nogle sammenhænge vil eleven have brug for en mere åben dialog, hvor eleven selv reflekterer over sin læring og sætter retningen for sit videre forløb, men i andre sammenhænge vil eleven have brug for en mere guidende samtale, hvor I med jeres viden om erhvervsveje og uddannelser udfolder konkrete muligheder for eleven med udgangspunkt i hans/hendes styrker og interesser. Der er en meget tæt sammenhæng mellem evaluering og vejledning idet begge dele understøtter elevens mulighed for at reflektere over sig selv i relation til sin lærerproces og videre vej i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet.

Når I har den afklarende og vejledende dialog med eleverne kan I med fordel trække på nedenstående skema, hvor I kan finde spørgsmålstyper, der kan hjælpe jer til at åbne op for elevens refleksioner om egen læring ift. fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

 

 

Spørgsmålstyper, der åbner og anerkender:

 

Invitation

Hvad er det vigtigste for dig, at vi taler om?

Er der noget, du er særligt optaget af ift. undervisning, læreproces, sociale situationer, fællesskaber etc.?

Åbne spørgsmål

Hvad tænker du på, når du siger at… fortæl mere om det?

Hvad betyder… for dig?

Hvordan forestiller du dig, at …?

Uddybende spørgsmål

Det lyder interessant, vil du fortælle mere om det?

Vil/kan du uddybe…?

Nøgleord eller -sætninger, der kan skabe nye åbninger i samtalen

Du nævnte før… Er det noget, som er vigtigt for det, du vil fortælle?

Jeg kan forstå … betyder noget for dig. Vil du fortælle lidt mere om, hvordan det er vigtigt for dig..?

Afdækning af usynlige antagelser hos eleven

Når du siger… kan jeg så forstå det sådan at… ?

Når du siger… hvad betyder det så for dig?

Støtte til følelser/holdninger hos eleven

Jeg kan forstå, at … betyder meget for dig?

Det lyder som en svær situation. Hvordan oplevede du…?

 

OBS: Vær ikke bange for pauser og stilhed. Den anden viser med sit kropssprog, når han/hun er klar igen

 

 

Nedenstående prototype på en samtaleguide vil også kunne bruges som et støtteredskab til en vejledende samtale med elever om deres retning mod uddannelse og beskæftigelse med afsæt i deres læring i FGU. Der er tale om inspiration til typer af spørgsmål, der kan bruges til at udforske elevens læring i et fremadrettet perspektiv:

 

Vejledningssamtale om læring i skolen i forhold til job og uddannelse

Udforskning af læring i konkret opgave eller forløb:

 • Hvordan har du haft det med [en konkret opgave eller et forløb]? Sig lidt mere om, hvad du har gjort eller var inspireret af? Oplevet som interessant, udfordrende, problematisk?
 • Hvad arbejdede du med i [sidste opgave/forløb]? Hvad oplevede du i arbejdssituationen/processen/i samarbejdet? Hvilke effekter havde det på dig og andre?

Refleksion over praksis og meningsskabelse:

 • Hvilke tanker har du bagefter gjort dig – hvad synes du om den måde at arbejde på og hvorfor?
 • Hvordan passer det med andre måder, du også har arbejdet på i den seneste tid?

Refleksion over fremtiden:

 • Hvor har det, du har lært/arbejdet med i opgaven, bragt dig hen? Er der noget, du i det små kunne få lyst til at tage med dig fra den praksis (arbejdssituation), du lige har beskrevet, arbejde videre med eller justere på? Hvordan?

Refleksion over sammenhæng læring og erhverv (job):

 • Hvordan oplever du, at det du lærer kan bruges i praksis eller i et konkret arbejde? Hvad? hvor? hvordan?
 • Har du oplevet situationer i undervisning og/eller opgaveløsninger, som ikke kan overføres til løsning af opgaver i en konkret jobsituation? Hvad? Hvor? hvordan?
 • Hvad skal du blive bedre til (viden, handlinger, holdninger)?

 

Eksempel på vejledning og afklaring i FGU:

En lærer på pgu’ens faglige tema omsorg og sundhed er selv erfaren socialpædagog af baggrund. Hun har med sit hold arbejdet med musiske aktiviteter på et plejehjem, hvor eleverne har mødt de ældre i forskellige aktiviteter. Gennem tilrettelæggelsen af forløbet har flere af eleverne kunnet opleve sig selv i rollen som en, der giver omsorg og støtte til borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Læreren udforsker i de individuelle evalueringssamtaler elevernes oplevelser, erfaringer og læring i forløbet. Der er særligt én elev, der gennem opgaven har fået øjnene op for at arbejde med denne gruppe af borgere eller evt. blive handicaphjælper. Læreren viser eleven social- og sundhedshjælperuddannelsen, og de taler om denne uddannelse som en vej for elevens ønske om at arbejde med omsorg og trivsel for svage borgere.

 

Du kan læse mere her og få inspiration i:

Sørensen, Kristian Gert og Kjær, Rasmus (2017): Konsekvenspædagogisk vejledning

Løw, Ole. Relationer: Kommunikation, Interaktion, Dialog, Anerkendelse Og Narrativer. 1. Udgave.. ed. Frederiksberg]: Samfundslitteratur, 2019. Print. Professionernes Begreber.

Skovhus, Randi: Vejledning, valg og læring, Trykværket, 2018

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.