Forløb

Naboer

Dette undervisningsforløb er målrettet elever med dansk som andetsprog (DSA) på G-niveau. Der er mulighed for tværfagligt samarbejde med samfundsfag, PASE eller et fagligt tema, som kan relatere til emnet.

Omfanget af forløbet kan tilpasses og kan være af kortere eller længere varighed. Forløbet kan desuden tilpasses et D-niveau, hvilket vil kræve et større fokus på analyse- og skrivearbejdet.

Forløbet skal styrke elevernes mundtlige og skriftlige dansk samt sociokulturelle kompetencer. Det introducerer til emnet ‘naboer’ ved hjælp af møder i praksis og forskellige danskfaglige genrer. Herigennem får eleverne mulighed for at arbejde med flere genrer og genrekendskab.                                          

1. Planlægning/overvejelser

Undervisningen tilrettelægges således, at de fire færdigheder: tale, læse, lytte og skrive integreres gennem hele forløbet.  Elevernes egne erfaringer med naboskab inddrages i videst mulige omfang. I begyndelsen af forløbet arbejder eleverne med fremstilling af interviewguide på baggrund af deres forforståelser og de konkrete naboskaber, som de kender til.

I den sidste del kan der afhængigt af niveau arbejdes med samfundsmæssige vinkler på et mere abstrakt niveau. Undervejs kan der fx anlægges et historisk perspektiv på emnet med besøg på et bymuseum, hvor naboskab gennem forskellige tider kan ses og opleves. Hjemmesiden www.danmarkspisersammen.dk kan også give ideer til events eller til mødet med naboer.

Gennem forløbet tilegner eleverne sig danskfaglig viden om, at:

 • Læse og identificere forskellige teksters genretræk
 • Forstå enkle tekststrukturer
 • Afprøve og udvikle intersprog i autentiske situationer
 • Skrive beskrivende, refererende og fortællende tekster til logbogen.

Det skal overvejes, hvordan mødet med ældre kan etableres, så der skabes tryghed for de ældre i mødet. Det skal endvidere overvejes, hvordan undervisningen kan differentieres med hensyn til elevernes individuelle forudsætninger og mål. Overvej fx, hvilke opgaver eleverne tildeles på forskellige niveauer, og hvordan de kan arbejde sammen i grupper evt. på tværs af niveauer.

 

2. Tilrettelæggelse:

Forløbet kan fx gennemføres med følgende aktiviteter:

 • Eleverne indleder forløbet med i mindre grupper at udarbejde en interviewguide om ‘godt naboskab’ eller om ‘en god oplevelse med en nabo’. Der arbejdes med åbne/lukkede spørgsmål og struktureringen af interviewguiden.
 • Gruppen mødes med ældre mennesker i Danmark. De ældre kan fx være nogle elevers bedsteforældre eller ældre på et dagcenter eller plejecenter. Her interviewer gruppen de ældre på baggrund af interviewguiden.
 • Gruppen interviewer på baggrund af samme interviewguide en borger i en af elevernes oprindelseslande via Internettet.
 • Dernæst tager holdet på en byrundtur, hvor eleverne præsenteres for forskellige former for boligkvarterer (lejlighedskvarter, parcelhuskvarter eller velhaverkvarter). Eleverne optager gruppevist lyd, billeder, video fra de forskellige kvarterer. Efterfølgende laver de billed-/lydreportage. Danskfagligt kan der her arbejdes med sammenhæng mellem ord og billede, den beskrivende genre og herunder arbejde med adjektiver.
 • Hver gruppe fremstiller på baggrund af interviewene og byrundturen en præsentation (fx collage, video, PowerPoint), hvor de sammenholder forskellige former for naboskab i Danmark og i oprindelseslandet.
 • Hver gruppe præsenterer deres præsentation for holdet. På den baggrund debatterer eleverne bl.a. skrevne og uskrevne regler, der hvor eleverne bor. De samtaler om forskellen på de regler, som er skrevet ned og de regler, som ikke er. Her er det oplagt at arbejde med det sociokulturelle aspekt.
 • Eleverne får afslutningsvist en skriveopgave. Forud for skriveopgaven introduceres de til forskellige modeltekster (se inspiration til modeltekster herunder) og genreskemaer for genrerne. Til skriveopgaven skal de vælge en genre og anlægge et relevant sprogligt eller grammatisk fokus. Temaet for skriveopgaven kan fx være: ”Min egen nabo”.

 

Inspiration til valg af modeltekster

Alle har naboer, hvor de bor. Nogle naboer bor tæt på, og andre bor langt væk. Nogle naboer er flinke og nemme at tale med, mens at andre er mere reserverede og svære at lære at kende. Litteraturen giver mange anledninger og vinkler på naboskab, både det gode og det problemfyldte.

Lyrik: ”Jeg græder for mit kvarter”, Shaka Loveless 2012. ”Når jeg får tid”, Tove Ditlevsen, fra ”Der bor en ung pige i mig, der ikke vil dø”, 2017. ”I Danmark er jeg født”, H.C. Andersen 1850.

Noveller: ”Elise”, Ib Lucas 1981, fra ”Når virkeligheden flimrer”. ”En efterårsdag i Danmark”, Anne Mette Korczynski 1997, fra ”Sommer i byen”. ”Plankeværk”, Jørgen Johansen 1968, fra novellesamlingen ”Plankeværk”. ”Nej”, Anne Hjælmsø 2015, fra ”Det værste til sidst”.

Eventyr: ”De tre sprog”, Grimms. ”Sneglen og rosenhækken”, H.C. Andersen.

Sagtekster: Forsøg at finde aktuelle sagtekster fra nærområdet, som handler om naboskab, fællesskab, nabokrig, uenighed/enighed. For eksempel: ”Folketingsmedlem savner julepynt i ghettoen Skovparken”, Jydske Vestkysten 20.12. 2018. ”Det gode naboskab er forsvundet”, Kristelig Dagblad. 20.12. 2017. ”Nabokrig er sundhedsskadeligt”, BT 25. 12. 2017.

Kortfilm: ”Trekanter af lykke”, Ekko, Jannik Dahl Pedersen 2014, 13 min. ”Det gule hus ‘Gamle Johanne’”, Jacob Wellendorf, Catherine Kunze www.dfi.dk 2010. 9 min.

Film: ”Naboerne” ASA Film Studio 1966, 98 min..

Blandingsgenrer: ”Den sidste rejse”, Elmas Berke, Berlingske 07.12.2015,  https://puls.b.dk/den-sidste-rejse/  
 

3. Evaluering:

Eleverne har i arbejdet med emnet ‘Naboer’ produceret tekster (fx referat, resume, beskrivelse, præsentation, video).
Disse indgår naturligt i elevens arbejdsportfolio.

Eleverne får feedback løbende fra læreren og elever på baggrund af deres fremlæggelse og produkter.

Ved den afsluttende evaluering er der fokus på den samlede proces, produkterne samt successer, og hvad der bør arbejdes mere med hos den enkelte.

Slutevalueringen gennemføres på baggrund af de opstillede faglige mål. Eleverne støttes i at evaluere egen læring, ved hjælp af spørgsmål der er tilpasset deres sproglige niveau.

 

Kreditering:
Forløbet er udarbejdet af Lotte Ladefoged og Vivi Madsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.