Artikel

Det har vi gjort for at skabe et inkluderende miljø for vores LGBTI-elever

I dette interview fortæller Uddannelsesleder Lisbeth Perthu, hvorfor hun tror, ZBC er lykkedes med at skabe et uddannelsesmiljø, der er rummeligt over for alle, også LGBTI-elever. Du får også hendes bedste bud på, hvad det er, skolen gør, som virker.

LGBTI-området er komplekst. Samtidig er der flere i samfundet, der identificerer sig som LGBTI-personer. Derfor er der brug for, at man også på de erhvervsfaglige uddannelser får kendskab til området. Det har denne artikel fokus på, set fra det pædagogiske mellemleder niveau.

På erhvervsskolen ZBC oplever Uddannelsesleder Lisbeth Perthu meget sjældent, at LGBTI-elever føler sig dårligt behandlede. 

 

Hvilke LGBTI-problematikker er du stødt på i dit virke på ZBC?

Vi har faktisk ikke – mig bekendt – udfordringer med, at vores LGBTI-elever føler sig dårligt behandlet her på ZBC.

Der kan måske godt være LGBTI-elever, der går med det ’nede i maven’ og ikke taler højt om det, for mange springer jo først ud i denne periode af deres liv, og dér kan det godt være svært at være anderledes end normen.

Men vi gør rigtig meget for generelt at have en rummelig og mangfoldig kultur, og det tror jeg kommer alle elever til gode, også LGBTI-eleverne.”

Tidligere, da jeg arbejdede som underviser på en anden erhvervsskole, har jeg oplevet, at der bestemt var udfordringer forbundet med LGBTI, som vi var nødt til at tage op. Det har også lært mig noget, som jeg har taget med i mit virke på ZBC. Det er vigtigt at forebygge problemerne.

 

Hvad har I særligt gjort for at imødekomme LGBTI-udfordringer på skolen?

Helt overordnet gør vi meget ud af at kommunikere, at vi er en mangfoldig skole, som rummer alle, uanset parametre som kønsidentitet eller seksuel orientering. Og vi accepterer ikke mobning på noget plan.

Det kommunikerer vi både i de store linjer – fx i vores værdigrundlag, hvor vi har fokus på respekt, rummelighed og mangfoldighed – og ved at have en nultolerancepolitik over for mobning.

Vi har ikke særlige LGBTI-retningslinjer eller -politikker, men det er en del af vores værdisæt, at eleverne skal lære at respektere hinanden, uanset baggrund, politisk, religiøs eller seksuel orientering. For når vores elever engang kommer ud på en arbejdsplads, så kommer de også ud og møder et mangfoldigt samfund.

 

Hvordan kan man se, at I er en uddannelse, der er god til at rumme fx LGBTI-elever?

Helt konkret støtter vi individuelle elever, som har brug for hjælp. Vi har fx en transperson, som vi har indrettet et særligt omklædningsrum til, i processen med at skifte køn. Og så viser vi også vores konkrete opbakning, fx ved at have regnbueflaget hængende på skolen under Pride.

 

Hvordan holder I ’linjen varm’ over for LGBTI-elever, som kunne have brug for støtte?

Det ligger meget i vores generelle trivselsindsatser. I de individuelle samtaler, som vi har med alle elever, der lige er startet, fanger vi ofte, hvis eleverne har nogle udfordringer eller noget, vi skal være særligt opmærksomme på at følge op på. Fx hvis de har en seksuel orientering eller kønsidentitet, der bryder med den generelle normforståelse på skolen og i den branche de har valgt.

Vi har også fokus på at evaluere elevernes trivsel løbende og snakke med både personale og elever om resultaterne, og hvad vi kan gøre bedre. Hvis der kommer noget frem, gør vi meget for at løse det med det samme.

 

Hvad oplever I, at eleverne siger i jeres trivselsundersøgelser?

Jeg har ikke oplevet, at der i vores undersøgelser er kommet noget frem om fx LGBTI-elever, der ikke trives, eller som føler sig dårligt behandlet. Men vi kunne måske godt overveje at inkludere nogle spørgsmål mere specifikt om dette i vores løbende evalueringer. Der kan jo godt være noget, vi ikke får øje på.

Derudover gør vi meget ud af at have et aktivt elevråd. Rådet diskuterer, bl.a. hvilket elevmiljø de gerne vil have, og hvordan man skaber de bedste rammer for alle elever på skolen, osv.

Endelig har vi en mangfoldig personalegruppe, så der også er LGBTI-personer blandt personalet på skolen. Det alene kan jo fremme forståelsen for LGBTI-problematikker, fordi vi kan agere som rollemodeller på området.

6 gode råd

Lisbeth Perthu’s bedste råd til andre erhvervsskoler, der vil adressere LGBTI-problematikker på deres skole

1. Lav synlige mål, strategier og handleplaner

Sørg for at have synlige mål, strategier og handleplaner, fx antimobbestrategier, principper om mangfoldighedskultur mv. I skal sikre, at ledere og undervisere på skolen kommunikerer om disse politikker, og at de er rollemodeller i forhold til dem. Dvs. at de spiller en aktiv rolle i at omsætte skolens værdier og politikker til praksis i undervisningen.

 

2. Klæd underviserne på til at håndtere LGBTI-problematikker

Sørg for, at underviserne bliver klædt på til at kunne forstå og håndtere LGBTI-problematikker. Jo bedre de føler sig rustet til det, des nemmere bliver det for dem at håndtere det i den daglige undervisning.

 

3. Send et signal om at her skal alle kunne føle at de hører til

Få alle elever til at føle sig set og accepteret som dem, de er. Signalér, at her skal alle kunne føle, at de hører til, fx via intromateriale, antimobbepolitik, kommunikation og undervisning generelt. Fortæl eleverne, at døren altid står åben, man altid kan komme og sige, hvis man støder på problemer – også ift. sit køn eller seksuelle orientering.

 

4. Ansæt LGBTI-personer i personalegruppen

At ansætte LGBTI-personer i personalegruppen er også en måde at fremme forståelsen for emnet og signalere mangfoldighed på.

 

5. Tal med eleverne om LGBTI-temaer i undervisningen

Giv eleverne viden om, hvad LGBTI er og lær dem, hvordan man agerer i en mangfoldig verden med mange forskellige kønsidentiteter – både på skolen, og når de kommer ud på en arbejdsplads.

 

6. Gå undersøgende til værks

Lav en anonym undersøgelse blandt eleverne om, hvorvidt de oplever, at der er plads til forskelligheder på skolen, og om de har følt sig uretfærdigt behandlet på baggrund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Eller inkludér et par spørgsmål om det i jeres andre undersøgelser og evalueringer. Det vil give et datagrundlag at tale og agere ud fra.

Mere inspiration

Du kan få flere gode råd og inspiration til, hvordan I kan sætte spot på LGBTI-problematikker og mangfoldighed på jeres erhvervsuddannelse i de andre to artikler i denne serie:

 

 

Kreditering

Sita Michael Bormann, Chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.