Erhvervsuddannelsernes formål

Følgende afsnit fokuserer på erhvervsuddannelsernes formålsparagrafs indhold og udvikling.

1. Hvad siger loven

Erhvervsuddannelser, eud, er rettet mod udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer og skal samtidig imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige kvalifikationer.

 

Det fremgår således af lov om erhvervsuddannelser §1, stk 2 at:

Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at

1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser,

2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,

3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling, karakterdannelse og faglige stolthed,

4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke og

5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet.

 

2. Tilrettelæggelse

Erhvervsuddannelser er tilrettelagt som vekseluddannelser, hvor en del af undervisningen foregår i skoleregi og en del af uddannelsen foregår i oplæring. Der er mere end 100 erhvervsuddannelser at vælge mellem. Erhvervsuddannelserne har tre spor: For unge (eud), for voksne (euv) og som kombination med gymnasial eksamen (eux). Uddannelserne har forskellig længde fra omkring 1½ til 5½ år.

 

3. Reform 

Den seneste reform af erhvervsuddannelserne blev iværksat den 1. august 2015 og bygger på Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014.

Aftalen opstiller fire overordnede mål for erhvervsuddannelserne:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Målene sætter ramme og retning for erhvervsuddannelsernes udvikling. Med aftalegrundlaget er der indført adgangsbegrænsning,  som foreskriver at alle elever skal have karakteren 02 i dansk og matematik for at komme ind på erhvervsuddannelserne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.