Artikel

Om casearbejde i faget psykologi

Hvad er en case og hvordan kan man som underviser selv udarbejde en god case? Læs om, hvorfor eleverne skal arbejde med case i undervisningen og hvilke emner, der kan være relevante i forhold til en eksamenscase på d- og c-niveau.

Nedenstående råd og ideer kan af den enkelte lærer eller lærergruppe bruges som inspiration til at udarbejde egne case-opgaver på f-c niveau. Her gives bl.a. en definition af, hvad en case er, hvilke forskellige case-typer, der eksisterer, hvorfor det er en god ide at arbejde med case i undervisningen og hvordan en case kan bygges op, herunder hvilke emner, der kan være relevante.

Hvad er en case?

 • En case er en beskrivelse af en begivenhed fra hverdags- eller arbejdslivet, der rummer en problemstilling eller en konflikt.
 • Casen ligger op til, at eleven selvstændigt får mulighed for at komme med løsningsforslag til den problemstilling, som casen indeholder.
 • Casen skal opfylde fagets mål og relatere til kernestoffet indenfor områderne udviklingspsykologi og socialpsykologi på f- og e-niveau og endvidere til kognition og læring samt personlighedspsykologi på d- og c-niveau.
 • Casens sværhedsgrad skal afvejes i forhold til niveauets faglige mål og kernestoffet og evt. i forhold til supplerende stof.
 • Casen kan være tværfaglig og fx inddrage fagene dansk, engelsk og samfundsfag.
 • I arbejdet med casen får eleven mulighed for at demonstrere sine faglige kompetencer og handlekompetencer.
 • En case kan fx omhandle en udviklingskonflikt, en sygdoms- eller krisehistorie, et omsorgssvigt, en kommunikationskonflikt eller et samarbejdsproblem.

 

Hvordan udarbejdes en god case?

 • Casen skal rumme en konflikt eller problemstilling og relatere til det faglige stof, eleverne undervises i.
 • Casen skal skabe interesse og engagement hos eleven og ligge op til en kreativ problemløsning.
 • Casen skal relatere til elevens hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv.
 • Casen skal være let forståelig og have et overskueligt omfang – gerne med et ”appetitvækkende”  layout herunder med brug af billeder og illustrationer.

 

Forskellige casetyper

 • Problemcase: Problemet præsenteres i oplægget. Eleven skal finde en eller flere løsninger i forhold til problemstillingen.
 • Systemcase: Casen præsenterer arbejdsforholdene i en virksomhed. Eleven skal give forslag til forandringer og forbedringer.
 • Åben case: Oplægget angiver ikke et klart problem. Eleven skal selv identificere, analysere og finde løsningsforslag i forhold til problemfeltet.
 • Isbjergscase: Eleven får et kort og ufuldstændigt oplæg. Eleven skal analysere hvilke oplysninger, der mangler for at komme videre med løsningen.

 

Hvorfor arbejde med cases?

 • At arbejde med virkelighedsnære cases er med til at skabe transfer mellem teori og praksis (praksisnær undervisning)
 • Casearbejdet er meningsfuldt og relevant, fordi eleven kan bruge sin erhvervede viden i psykologifaget i forhold til samfunds- og arbejdsrelaterede situationer (anvendelses- og helhedsorienteret undervisning).
 • Eleven får mulighed for at reflektere over og forsøge at løse de problemstillinger casen indeholder (problemløsningsorienteret undervisning).
 • Ved at inddrage andre fag eller uddannelser i psykologi-undervisningen, kan eleven opleve en sammenhæng og relevans i forhold til viden indenfor forskellige fagområder (tværfaglig undervisning).
 • Casearbejdet er med til at fremme elevens evne til at samarbejde med andre elever og udvikle elevens faglige, personlige og sociale kompetencer fx ved at skulle argumentere for egne syspunkter, tage og afgive ordet og ved at lytte og lære af andre (kollaborativ undervisning). 
 • Casearbejdet er med til at fremme elevens evne til at kende, forstå, anvende, analysere og vurdere psykologisk viden i forhold til elevens læringsforudsætninger og kompetenceniveau (differentieret undervisning).

 

Spørgsmål og bilagsmateriale til eksamens-cases på d- og c-niveau

 • Casen skal indeholde en overskrift og den skal relatere til fagets mål og til kernestoffet.
 • Eksamensspørgsmålene skal udfærdiges på forskellige taksonomiske niveauer, hvilket fx kan gøres ved at anvende følgende tredeling:
  • Eleven gør rede for de psykologiske problemstillinger casen indeholder.
  • Eleven anvender teorier og metoder fra faget til at analysere casen.
  • Eleven argumenterer for, hvordan problemstillingen i casen kan løses. Desuden inddrages relevant bilagsmateriale fx en artikel, et filmklip eller en undersøgelse, som diskuteres og vurderes.
 • Bilagsmaterialet skal være på 2-3 sider svarende til 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

 

Eksamenscase på d- og c-niveau

 • Casen til eksamen skal være brancheorienteret, dvs. at den skal relatere sig til erhvervslivet.
 • Casen kan fx relateres til følgende brancheorienterede problemstillinger:
  • Mobning
  • Diskriminering
  • Stress og udbrændthed
  • Grupper og roller
  • Ledelsesstile og –roller
  • Integration og kulturforskelle
  • Personlighedstyper
  • Psykisk sygdom/sårbarhed og arbejdsliv
  • Autoritet og lydighed
  • Kommunikation og konflikt
  • Krise og livsforandringer
  • Intelligens/intelligenstyper
  • Forholdet mellem arbejdsliv og privatliv/fritid
  • Ledelse og medarbejdere/arbejdsgrupper og -teams
  • Arbejdsmiljø, trivsel og motivation
  • Kognitive skemaer, fordomme og stereotyper

 

Kreditering

Udarbejdet af Frank Døssing

 

Siden er opdateret 27. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.