Eksempel fra praksis

Flere lærepladser - erfaringer fra Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG)

Antallet af lærepladser er øget markant på HEG. Det begrundes med systematisk arbejde og en stærk holdindsats.

Gode råd i kort form 

Elevmatch: Den, der kender elev og fag bedst, er den der skal snakke med virksomheder og elever for at sikre det rette match og guide eleven i den rigtige retning.

Salgsrelationer: Det er vigtigt, at virksomhedskonsulenten kommer ud og besøger virksomhederne og tager deres viden med ind på lærerværelset, så skolen er up to date med virksomhedernes krav og forventninger. Således at lærerne også er med til at skabe og vedligeholde netværk, giver det også en stærk skole.

Faglige virksomhedskonsulenter er midlet: Når personen kender faget, er det nemmere at være opsøgende over for virksomheder og skabe nye lærepladser.

Positiv markedsføring: De gode historier har effekt og øger bevågenhed og interesse i at tage en lærling.

Strategi: Strategien for lærepladsarbejdet er indskrevet i Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse og giver en retning for skolens oplæringsarbejde, ligesom det sikrer en systematisk opfølgning.

Målrettet ledelse: Lære- og praktikpladsarbejde (LOP) med mange interne aktører kræver målrettet ledelse. Her er lærernes arbejde tidsplanlagt i forhold til, hvornår de skal løse opgaven.

unpublished

Læs mere om skolernes arbejde


I arbejdet med elev og virksomhed, har skolens forskellige aktører, klart definerede roller, som sikrer en struktureret holdindsats for at hjælpe den enkelte elev med at finde den rette læreplads. En person kan sagtens udgøre flere roller - eksempelvis kan lærepladskonsulenten også være faglærer, som underviser et par dage om ugen.

De forskellige roller

 • Virksomhedskonsulenten -  hjælper eleven med at oprette og vedligeholde en profil på lærepladsen.dk. Kontaktlæreren følger også elevens arbejdsmarkedsparathed.
   
 • Virksomhedskonsulenten -  introducerer eleven for candeno.dk og lærer eleven at lave CV og skrive ansøgning, samt tilbud om at lave Soft Skills CV. Indsatsen omfatter også virksomhedsbesøg.
   
 • Virksomhedskonsulenten - har den opsøgende virksomhedskontakt med henblik på at skabe flere lærepladser. Derudover har konsulenten samarbejde med Skoleoplæringscenteret om elevernes tilmelding som lærepladssøgende, samarbejde om opfølgning på elevernes ansøgninger og sparring, EMMA-vurdering i forhold til skoleoplæring. Lærepladskonsulenten udarbejder uddannelsesplaner for skoleoplæringselever og følger aftaler om virksomhedsforlagt undervisning i skoleoplæring. Konsulenten samarbejder også med underviser/kontaktlærer om evt. virksomhedsforlagt undervisning på grundforløbet.
   
 • Skoleoplæringsinstruktør - deltager i EMMA-vurderingerne af eleven, opfølgning på uddannelsesplaner og har det daglige ansvar for skolens værksteder.
   
 • Skoleoplæringscentret -  står for orientering om lærepladser og skoleoplæring og formidler virksomhedskontakter og stillingsopslag. Centret tager sig af det administrative arbejde og servicerer virksomhederne. Rent organisatorisk er skoleoplæringscentrets leder en del af direktionen på HEG. Det sikrer et godt flow i forhold til skolens strategi og økonomiske dispositioner i forhold til praktikområdet, ressourcer og samarbejde med lærerteam.

Eleverne introduceres for mulighederne så tidligt som muligt på grundforløbet. Det betyder, at ikke kun de faglige, men også de personlige kompetencer, er i fokus i forhold til at eleverne skal begå sig på en læreplads.

Et konkret eksempel er skemalagt jobcafé på Grundforløb 2. Her er der mødepligt for elever, som endnu ikke har en læreplads. Der er fuld åbenhed om at være lærepladssøgende og klarhed for eleverne om de krav, der stilles.

Elever med læreplads fortsætter i almindelig undervisning. Skolen har valgt at prioritere jobcaféen for de øvrige over undervisningen, da en læreplads er afgørende for elevens fortsatte uddannelsesforløb og fastholdelse i uddannelsen.


Lærernes virksomhedskontakt er central, da det er med til at give skolen et stærkt netværk med virksomhederne. Det har en tydelig fordel, at undervisere, som også er ude og besøge virksomhederne, har et klart billede af virksomhedernes krav og forventninger til eleverne.

En konkret måde at vedligeholde netværket på er at invitere virksomhederne ind på skolen ved afslutning af hvert hovedforløb. Her kan den uddannelsesansvarlige for de enkelte virksomheder se, hvad eleven har arbejdet med på pågældende hovedforløb, og det er muligt med en uformel snak med faglærer og elev om, hvad eleven bør arbejde yderligere med.

Erfaringerne fra Aars er, at det skaber en naturlig nysgerrighed hos virksomhederne. De uformelle snakke og gode relationer mellem elev, virksomhed og skole gør det også nemmere at håndtere eventuelle udfordringer.

Den faglærer, som er virksomhedskonsulent er altid med ved disse afslutninger, og her kan der drøftes kommende elevpladser, elevmatch og så videre.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.