Forløb

Tag vare på dine personlige oplysninger - når du er på nettet

Formålet med dette forløb er at give elever erfaring med digital dømmekraft og it-sikkerhed, således at de kan beskytte deres personlige data.

Mange finder det ikke interessant eller relevant at tage særligt vare på egne personlige oplysninger, når de færdes på nettet. Til tider ved de unge og voksne ikke konkret, hvad de kan gøre, og selv hvis de ved det, så oplever de ikke nødvendigvis, at det er relevant for dem.

Når vi bruger gratisprogrammer som søgemaskiner og apps, betaler vi med vores personlige data. Programmerne kræver eksempelvis adgang til din geografiske placering, hvad du søger på, når du er på nettet, og hvilke produkter du køber. 

Der er et stort udvalg af muligheder for at beskytte vores vores personlige data, og det er umuligt at komme omkring dem alle. Derfor er der i dette forløb præsenteret nogle få, men centrale elementer.

Det er et formål i sig selv, at eleverne opnår en forståelse for, hvorfor det kan være en god idé at beskytte personlige oplysninger, når de færdes på nettet. I dette forløb skal eleverne lære:

  • At bruge og installere en browser, som ikke tracker internetfærden

  • At bruge og installere blokeringsværktøjer

  • At bruge og installere en VPN-forbindelse, der eksempelvis kan sikre åbne Wi-Fi og sikre lokationsdata.

 

Forløbet er relevant for følgende fag

Dansk

Udvikle kulturelle og kommunikative kompetencer og bevidsthed. Udvikle færdigheder i og kendskab til at anvende digitale medier i kommunikationssammenhænge, så de kan indgå ansvarligt, kritisk og etisk bevidst i globale og digitale fællesskaber. Eksempelvis gennem løsning af opgaver, som de møder i samfund og dagligdag.

Erhvervsinformatik

Imødegå de krav om digital kompetence, som de møder på arbejdsmarkedet. Forholde sig til den digitale udviklings særlige udfordringer. Det kan være ved digital myndiggørelse gennem forståelse for sikkerhed, etik og konsekvenser ved digitale teknologier, og arbejde med cybersikkerhed samt informationsspredning og adfærd.

Informationsteknologi

Anvende, betjene, indsamle og bearbejde data. Forstå samspillet mellem individ og brugen af informationsteknologi i virksomheder og samfund. Herunder de muligheder og problemstillinger, som informationsteknologien har.

Samfundsfag 

Deltage som aktive, ansvarlige og handlekraftige samfundsborgere i et demokratisk samfund. Eksempelvis forstå og arbejde med samspil mellem teknologi, politik og samfund. Dette gennem en undervisningsform, der understøtter og udvikler deres digitale kompetencer.

Samfund og sundhed

Udvikle kompetencer til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig verden. For eksempel ved at styrke evnen til at bearbejde, formidle og diskutere samfundsmæssige problemstillinger i forhold til den teknologiske udvikling.

Teknologi

Få viden om teknologisk udvikling og om den centrale rolle, som teknologi spiller i samfundets udvikling. Dette gennem arbejde med virkelighedsnære problemstillinger, for eksempel anvendelse af og refleksion over digitale teknologier i forhold til deres fag- og hovedområde.

 

Opbygning og arbejde med forløbet

Den forventede undervisningstid er to gange 45 minutter, og kan  udvides til at dække to x to lektioner á 45 minutter.

Du kan med fordel overveje følgende inden, du går igang med forløbet:

Undersøg og overvej, hvilke etiske og moralske forhold der er vigtige for ikke at krænke eleverne. Det er særligt relevant, når det drejer sig om at arbejde med sikring af elevernes personlige oplysninger på nettet.

I dette forløb kan det være vigtigt at overveje, hvilken teknisk viden og kunnen du selv har. Tænk over, hvor du med fordel kan trække på elevernes viden og kompetencer. Måske har du en kollega, der er IT superbruger, som du kan trække på.

Forløbet er opbygget som et samlet forløb, hvor aktiviteterne i de enkelte faser tager afsæt for aktiviteterne i de efterfølgende.

 

© KP, Københavns Professionshøjskole
© KP, Københavns Professionshøjskole

Fase 1: Motiver eleverne for emnet: Tag vare på mine personlige oplysninger

For at motivere deltagerne for emnet kan du vise videoerne ovenfor. 

Deltagerne kan med fordel være aktive under videofremvisningen, ved at få følgende opgaver:

  • De skal skrive eller tegne de pointer i videoen, som er vigtigst for dem. 

  • De må kun notere/tegne én pointe på hver post-it, som de får udleveret. De må gerne lave flere post-its. 

  • De skal forberede sig på at præsentere deres pointer for fire andre på holdet.

  • De skal finde de tre vigtigste pointer, som de er optaget af.

Samlet set varer videoerne ca. 12 minutter.

Opsamling på pointer i grupper af fire:

Der samles op på budskaberne i videoerne ved, at deltagerne i grupper på fire på skift præsenterer deres pointer på de skrevne post-its. 

Deltagerne sætter en efter en deres post-its op på væggen og fortæller, hvad de har skrevet. På den måde kommer der et samlet billede eller overblik over alle de tanker, som deltagerne får ved at se videoerne. 

Spørg til sidst i klassen, hvad deltagerne er blevet særligt opmærksomme på ift. at tage vare på egne personlige oplysninger.

 

Fase 2:  Find fire metoder til at beskytte personlige data i grupper af fire

Eleverne skal nu, i grupper af fire, samarbejde om at at finde fire forskellige måder, hvorpå de kan beskytte deres personlige data bedre, end de gør i dag.

To af metoderne til at beskytte deres personlige data skal være brug af VPN (Virtual Privat Netværk) samt brug af browser, som ikke tracker handlinger på nettet. 

Ressourcerne til at finde de fire forskellige løsninger kan være:

 

Fase 3: Opsamling i plenum - bruttooversigt over handlemuligheder

Du kan med fordel samle op på elevernes arbejde ved at lave en samlet oversigt over metoder til at beskytte personlige data på nettet.

 

Fase 4: IT -værksted - handlinger: Beskyt dine personlige oplysninger

Nu er tiden kommet til, at eleverne skal handle og i praksis beskytte deres personlige data bedre, når de færdes på nettet. 

Hver elev skal vælge mindst tre metoder, hvoraf de to er obligatoriske:

  1. Obligatorisk: Brug af VPN

  2. Obligatorisk: Brug af browser, der ikke tracker personlige informationer

  3. Valgfri

 

Fase 5: Evaluering 

Som opsamling på forløbet kan du bede eleverne om at vurdere, hvor meget bedre de er blevet til at beskytte personlige data, når de færdes på nettet - på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er slet ikke, og 10 er meget bedre.

Du kan samle op for hele holdet ved at finde den samlede gennemsnitlige selvvurderede forbedring. Du kan også afrundende spørge eleverne, hvad de mener, at de har lært af dette forløb.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole i 2019.

Jørgen Theibel Østergaard, lektor. Københavns Professionshøjskole, Institut for Didaktik og digitalisering

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.