Forskning og viden

Undersøgelse om negativ social kontrol og selvsegregering på ungdomsuddannelserne

Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan og hvorfor negativ social kontrol og selvsegregering forekommer på ungdomsuddannelserne. Der er inspiration til arbejdet med at forebygge og håndtere problemstillingerne.

Børne- og Undervisningsministeriet har i 2019 fået gennemført en kvalitativ undersøgelse af karakteren af og årsager til negativ social kontrol og selvsegregering på ungdomsuddannelserne. Formålet med undersøgelsen er at få ny viden om disse problemfelter med henblik på at støtte uddannelsesinstitutionerne i at håndtere eventuelle udfordringer.

Undersøgelsen viser, at negativ social kontrol ofte har karakter af direkte eller indirekte overvågning, blikke, sladder og rygter blandt unge. Det kan betyde, at nogle unge oplever begrænset selvbestemmelse i deres valg af kæreste og uddannelse og begrænset deltagelse i arrangementer i og uden for skoletiden. Både piger og drenge kan være udsat for negativ social kontrol og fænomenet ses oftest blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Undersøgelsen peger på, at både religion, kultur og sociale faktorer kan være årsager på negativ social kontrol. 

Selvsegregering kommer til udtryk i relation til kultur, etnicitet og sprog samt social og uddannelsesmæssig baggrund. Nogle unge oplever at kunne bevæge sig frit mellem forskellige fællesskaber, mens andre er mere fastlåste i deres positioner i bestemte grupper.

Undersøgelsen viser, at årsager til selvsegregering ofte er forbundet med unges ønske om tryghed gennem identifikation med andre. Gruppedannelse betragtes af de unge selv som positivt, mens de fagprofessionelle påpeger, at selvsegregering kan begrænse de unges muligheder for læring og dannelse.

I undersøgelsen kan du læse mere om, hvordan udvalgte ungdomsuddannelser arbejder med tiltag for at forebygge og håndtere negativ social kontrol og selvsegregering. 

Tiltagene falder inden for fem kategorier:

  • De sociale fællesskaber på skolen, både eleverne i mellem og i lærer-elevrelationen
  • Undervisning i medborgerskab og demokratisk dannelse
  • Socialisering i og på tværs af klasser
  • Nedbrydelse af fordomme og grupperinger
  • Elevernes mestring af eget liv

Undersøgelsens datagrundlag

Undersøgelsen bygger på i alt 68 kvalitative interviews med ledelsesrepræsentanter, undervisere, vejledere og elever, gennemført på i alt 14 ungdomsuddannelsesinstitutioner i foråret 2019. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne er udvalgt, så de repræsenterer gymnasiale uddannelser, SOSU-uddannelser og merkantile uddannelser.

Undersøgelsen viser eksempler på, hvordan negativ social kontrol og selvsegregering kan forekomme og opleves i praksis, og hvordan nogle uddannelsesinstitutioner arbejder med problemfelterne. Resultaterne af undersøgelsen kan således ikke generaliseres til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Fakta om negativ social kontrol

Hvad er negativ social kontrol?
Negativ social kontrol handler om styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af kæreste eller retten til at bestemme over egen krop. 

Hvad er selvsegregering?
Selvsegregering sker når grupper aktivt forsøger at afgrænse sig selv fra andre grupper. Det sker ofte med aktiv brug af bestemte identitetsmarkører som eksempelvis kultur, religion, etnicitet, socioøkonomiske faktorer og/eller andre forhold.

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder for at forebygge negativ social kontrol

I Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet arbejder læringskonsulenterne målrettet med at støtte fagprofessionelle i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og på ungdomsuddannelserne i at styrke børn og unges modstandskraft mod bl.a. negativ social kontrol.      

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Rambøll Management Consulting i 2019.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.