Forskning og viden

Evaluering af rammeforsøg på erhvervsuddannelserne

I februar 2018 godkendte Børne- og Undervisningsministeriet 52 rammeforsøg fordelt på 30 erhvervsskoler. Forsøgene skal vise, om nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på, kan bidrage til at nå de fire klare mål for erhvervsuddannelserne udvikling.

Rammeforsøgene giver skolerne dispensation til at fravige gældende regler om tilrettelæggelse af erhvervsuddannelserne, så skolerne kan undersøge, om alternative måder at tilrettelægge uddannelserne på f.eks. har positiv betydning for elevernes fastholdelse, trivsel og faglige udvikling.

Forsøgene gennemføres i perioden 2018-2020 og falder inden for fire overordnede temaer: 

  1. Større fleksibilitet i forhold til praktik
  2. Forsøg med uddannelsernes struktur og studiemiljø
  3. Forsøg med skolehjem (ingen forsøg er igangsat under dette tema)
  4. Forsøg med eux

Det har også været muligt for skolerne at ansøge om forsøg uden for temaerne.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret rammeforsøgene gennem en midtvejsevaluering i 2019 og en slutevaluering i 2020. Midtvejsevaluer gør status på forsøgene og beskriver foreløbige erfaringer med de enkelte forsøg, mens slutevalueringen ser på forsøgenes indfrielse af objektivt fastsatte målsætninger, der tager udgangspunkt i de fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling.

De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

  • Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
  • Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
  • Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
  • Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Som en del af slutevalueringen kommer EVA med anbefalinger om henholdsvis permanent regelændringer og videre forsøg/initiativer.

Den samlede evaluering bygger på elevdata fra Styrelsen for It og Læring, de deltagende skolers skriftlige selvevalueringer og kvalitative interviews med projektledere, undervisere og elever, som har været en del af de igangsatte rammeforsøg.