Dokumentation og portfolio

Eleven skal løbende dokumentere sin faglige udvikling i en individuel arbejdsportfolio. Her finder du vejledningens anvisninger til elevens arbejde med dokumentation.

Indholdet i en arbejdsportfolio

Eleverne skal løbende udarbejde dokumentation for deres arbejde med faget i en arbejdsportfolio. Udarbejdelsen af dokumentationen har til formål dels at fastholde det lærte og dels at give eleverne mulighed for at forholde sig til deres læring. Elevernes dokumentation vil være præget af den undervisning, der tilrettelægges og de rammer, der sættes for arbejdet. Dokumentationen kan være med til at understøtte arbejdsprocessen og give eleverne erfaring med forskellige dokumentationstyper.

 

Niveau F

På niveau F udarbejder eleverne en arbejdsportfolio, der skal vise deres færdigheder og faglige progression. Gennem forløbet kan elevernes bevidsthed om dokumentationens funktion i en læreproces øges.

 

Niveau E, D og C

På niveau E, D og C udarbejder eleven løbende en dokumentation for sit arbejde med faget i en arbejdsportfolio. Dokumentationen skal vise elevens arbejde med det tre kompetenceområder, så eleven kan dokumentere sine færdigheder og faglige progression. 

En arbejdsportfolio består af de dokumenter, der udarbejdes undervejs i undervisningen. Dokumentationen kan have forskellig karakter i de tre kompetenceområder og kan være fastholdt som videooptagelser, podcast, billeder, prototyper, procesbeskrivelser, mm. Her er en række eksempler:

 • Digital myndiggørelse:
  • rapporter eller noter med analyser af digitale artefakter fra elevens erhverv.
  • overvejelser om sikkerhed og adfærd i arbejdet med data i en erhervsfaglig sammenhæng
  • overvejelser om konsekvenser, muligheder og potentialer ved automatisering og brancherelaterede ekspertsystemer
    
 • Erhvervsrettet digital udvikling
  • dokumenter eller videoer, der viser elevens innovations- og designproces
  • undersøgelser af brugergrupper og brugertest
  • skitser, mock-ups, prototyper
    
 • Teknologisk handleevne og computational tankegang
  • pseudokoder eller flowcharts
  • programstumper i tekst- eller blokprogrammering eller billeder heraf
  • overvejelser om anvendelse af big data i elevens erhverv
  • redegørelse for arbejde med databaser.

Hver elev skal udarbejde sin egen arbejdsportfolio, men kan dele dokumenter med andre elever. Dokumentationen kan således indeholde materialer udarbejdet i arbejdsgrupper i undervisningen.

 

Præsentationsportfolio

På niveau E, D og C skal eleverne med udgangspunkt i arbejdsportfolioen udarbejde en præsentationsportfolio. Arbejdsportfolioen danner udgangspunkt for præsentationsportfolioen, som er en selvstændig udvælgelse og viderebearbejdning af dokumenter fra arbejdsportfolioen. Præsentationsportfolioen danner udgangspunkt for den faglige dialog ved eksaminationen.

 

Caseeksamen

Hvis eleven går til caseeksamen, skal caseopgaverne udformes, så mindst én opgave inddrager elevens præsentationsportfolio.

 

Inspiration

Til FGU er der udarbejdet en video, der forklarer arbejdsportfolio og præsentationsportfolio. Videoen giver eksempel på, hvordan en elev kan gennemføre en portfolioprøve i dansk.
Prøven foregår på lignende måde i erhvervsinformatik på eud. Se filmen om portfolioprøve på FGU.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.