Forløb

Cybersikkerhed

Forslag til forløbsplan til informatik C. Materialet er et eksempel på, hvordan ZBC har arbejdet med cybersikkerhed, data og trusler på nettet. Forventet omfang: 4 lektioner + elevens egen studietid.

Formålet med forløbet er at synliggøre elevens rolle som privatperson, medarbejder og borger i forhold til cybersikkerhed.  og overskue konsekvensen af en utilstrækkelig it sikkerhed.

Der arbejdes med følgende faglige mål:

 • kan redegøre for og diskutere beskyttelse af virksomheders, kunders og brugeres digitale data og for de generelle tekniske og samfundsmæssige aspekter af it-sikkerhed. 

Materialet indgår i kompetenceområdet Digital myndiggørelse, hvor følgende kernestof dækkes:

 • Cyber-sikkerhed

 

Planlængning/overvejelser

Forløbet har til formål er gøre eleven opmærksom på værdien af egne digitale data og hvilke trusler, der kan være i forhold til tyveri, misbrug eller destruktion af disse data.

Den viden eleven opnår i forhold til egne data skal bruges som udgangspunkt til at eleven kan forholde sig til virksomheders og offentlige instansers brug af digitale data og IT- sikkerheden for disse organisationer generelt.

 

Overvejelser  

Undersøg om der er uddannelsesrelevante aktuelle cases, som giver en god indgangsvinkel til forløbet (wannacry, umbrella osv.)

Emnet styrer mod træning i at fremlægge et emne og gøre brug af den feedback, man får på en opgave. Det vil være en god ide at tage udgangspunkt i elevens egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med cyber-sikkerhed. Så vidt det er muligt inddrages elevernes egne erfaringer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet strækker sig over 4 klokketimer og er opbygget af nedenstående lektioner/moduler. Derudover er der en række aktiviteter som eleven med fordel kan undersøge/arbejde med på egen hånd udenfor skoletiden.

Forløbet har følgende lektioner/moduler, som alle er angivet med ca. tid for gennemførelse:

 • Digitale data og deres værdi (30 min). Læreroplæg med Powerpoint
 • Undersøg din sidekammerat på sociale medier (15 min). Aktivitet
 • Data i virksomheder og det offentlige (30 min) Læreroplæg med Powerpoint
 • Elever diskuterer i grupper hvilke instanser/virksomheder der har data om dem (15 min) Aktivitet
 • Trusler mod virksomheders sikkerhed og hvordan der dæmmes op mod dem (30 min) Læreroplæg med Powerpoint
 • Eleverne arbejder med eksempler på virksomheder som har været udsat for forskellige typer angreb (60 min) Aktivitet
 • Fremlæggelse af powerpoints (60 min) 

Dokumenter til forløbet

PowerPoint - læreroplæg.

Aktivitet. Elevrettet opgave.

Powerpoint - læreroplæg.

Aktivitet. Elever diskuterer i grupper hvilke instanser/virksomheder, der har data om dem.

PowerPoint - læreroplæg. 

Aktivitet. Eleverne arbejder med eksempler på virksomheder, som har været udsat for forskellige typer angreb.

Evaluering

Der lægges vægt på den formative feedback, hvor eleven (eller gruppen) får feedback på deres arbejde via samtale med underviseren eller i plenum, hvor hele holdet inddrages.

 • Der gives feedback på de afleverede powerpoints, og sidst i forløbet præsenterer eleverne deres arbejde for resten af klassen.
 • Der evalueres på powerpointen (og hvordan gruppen har arbejdet med feedbacken) og elevernes evne til at formidle/præsentere.
 • Opgaven indgår i elevens eksamensportfolio

Der kan også med fordel laves quizzer med summativ feedback, hvor den enkelte elev kan få feedback på egen præstation. Tiden til quizzer kan ligge i elevens egen studietid.

 

Perspektivering

Arbejdet med cyber-sikkerhed bruges til at gøre eleven opmærksom på sin egen rolle i forhold til cyber-sikkerhed,  dels på skolen, men også i forbindelse med praktikplads, aktuelle sager - eller hvis elever oplever emner undervejs i forløbet, der falder ned i emnet om cyber-sikkerhed.

 

 

Kreditering

Udarbejdet af Kenn Rydiander Baes, ZBC

Siden er opdateret 02. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.