Bedømmelse og prøver

Her finder du vejledningens indhold om evaluering og afsluttende prøve.

Både undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelsen som helhed.

 

Afsluttende standpunktsbedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Ved afslutningen af undervisningen skal der gives en standpunktsbedømmelse. Karakteren skal være afgivet før, eleverne skal deltage i en eventuel prøve. En standpunktskarakter er et udtryk for en elevens aktuelle standpunkt på det tidspunkt, karakteren gives. Det betyder, at en standpunktskarakter ikke må gives på et ”historisk” grundlag – eksempelvis på grundlag af præstationer i begyndelsen af undervisningsforløbet eller et gennemsnit af karakterer for afleverede opgaver.

 

 

Afsluttende prøve

Der henvises til § 9 for uddannelser, der udbydes med caseeksamen. Til caseeksamen efter § 9 skal elevens udarbejdede dokumentation, jf. pkt. 4, indgå med et spørgsmål i en af de 5-7 ukendte caseopgaver. Caseeksamen er gennemføres på baggrund af caseorienteret undervisning, som betyder, at man arbejder med problemstillinger eller områder fra konkrete virksomheder eller brancher.

For øvrige uddannelser vælger skolen, for det enkelte hold, én af følgende to prøveformer.

Niveau F
 Niveau E, D, C
 
Prøveform a: Caseeksamen
Prøveform b: Mundtlig prøve
Ingen eksamen
Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en konkret virksomhed eller branche, udarbejdet af den prøveafholdende skole, evt. i samarbejde med en branche eller virksomhed.
 
Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag, hvor eleverne stilles 5-7 caseopgaver. Dagen har en varighed på 6 timer. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper og må modtage vejledning. Eleverne afleverer individuelle besvarelser af opgaverne ved arbejdsdagens afslutning.
 
Caseopgaverne udformes, så mindst én opgave inddrager elevernes præsentationsportfolio.
 
Caseopgaverne skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven.
 
Der afholdes en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, inklusiv votering. Eksaminationen tager udgangspunkt i de stillede caseopgaver. Censor beslutter hvilke af de 5-7 opgaver, der er grundlag for eksaminationen og som eksaminationen indledes med.
 
Til de valgte opgaver stilles yderligere to ukendte spørgsmål, som uddyber relevant kernestof i forlængelse af caseopgaven. Spørgsmålene stilles under eksaminationen af eksaminator.
 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation.
 
Caseopgaverne og de ukendte spørgsmål sendes til censor forud for prøvens afholdelse.
Der afholdes en individuel, mundtlig prøve. Eksaminanden fremlægger udvalgte dele af sin præsentationsportfolio. Efterfølgende er der en dialog mellem eksaminand og eksaminator, hvor fagets tre kompetenceområder dækkes bredt. Eksaminationen varer ca. 30 min. inklusiv votering.

 

 

 

Eksaminationsgrundlag

Niveau F
Niveau E, D, C
 
Prøveform a: Caseeksamen
Prøveform b: Mundtlig prøve
Ingen eksamen
Eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af caseopgaverne samt de stillede ukendte spørgsmål.
Eksaminationsgrundlaget er elevens medbragte præsentationsportfolio.

 

Elevens eksaminationsgrundlag i form af præsentationsportfolio og eventuelle øvrige faglige produkter medbringes af eleven til eksaminationen. Elevens præsentation og den efterfølgende samtale tager udgangspunkt i eksaminationsgrundlaget. Af skolens lokale undervisningsplan skal fremgå eventuelle krav til format og indhold i præsentationsportfolioen.

Elevens præsentationsportfolio indgår som en del af grundlaget for eksaminationen efter fagbilagets bestemmelser ved fagbilagets prøveform a og prøveform b.

 

Bedømmelsesgrundlag

Niveau F
Niveau E, D, C
 
Prøveform a: Caseeksamen
Prøveform b: Mundtlig prøve
Ingen eksamen
Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven.
 
Bedømmelsesgrundlaget er elevens præsentation af sin præsentationsportfolio samt den efterfølgende dialog med eksaminator.

 

Bedømmelsesgrundlaget er alt det, der danner grundlag for bedømmelsen. Bedømmelsesgrundlaget udgøres således af elevens præstation og dokumentation af viden, færdigheder og kompetencer under eksaminationen.

 

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens opfylder de faglige mål. Ved

bedømmelse lægges især vægt på, at eleven:

Niveau F
Niveau E
Niveau D
Niveau C
udtrykker sig i et fagligt sprog
 
giver eksempel på digitale artefakters betydning for erhverv og samfund
 
giver eksempel på redesign
 
gengiver enkle begreber og metoder for design og udvikling
 
giver eksempler på forskellige datatyper
 
giver eksempel på simpel programmering i et digitalt artefakt fra undervisningen
udtrykker sig i et korrekt fagligt sprog
 
giver eksempler på digitale artefakters betydning for erhverv og samfund
 
giver eksempler på redesign
 
gengiver enkle begreber og metoder for design og udvikling
 
beskriver forskellige datatyper
 
forklarer simpel programmering i et digitalt artefakt fra undervisningen
udtrykker sig klart og præcist i et korrekt fagligt sprog
 
tager stilling til relevante erhvervsfaglige problemstillinger ved digitale teknologier og automatisering
 
argumenterer for redesign af et digitalt artefakt
 
forklarer anvendte design og udviklingsmetoder
 
udtrækker data til simpel analyse
 
forklarer begreber og metoder i programmering
 
diskuterer og udtrykker sig klart og præcist i et korrekt fagligt sprog
 
reflekterer kritisk og konstruktivt over erhvervsfaglige og samfundsmæssige problemstillinger ved digitale teknologier og automatisering 
 
argumenterer for eget redesign af et digitalt  artefakt ved blandt andet   anvendelse af brugertest m.m.
 
reflekterer over anvendte design- og udviklingsmetoder 
 
anvender og udviser forståelse for brug af data i erhvervsfaglige sammenhænge
 
udviser forståelse for potentialer og risici ved programmering i forhold til elevens branche og uddannelse

 

 

Bedømmelseskriterierne er tegn på elevens målopfyldelse i faget. Bedømmelseskriterierne tager udgangspunkt i de faglige mål, der danner grundlag for prøven. Bedømmelseskriterierne skal ud fra ovenstående skema uddybes af skolen og fremgå af skolens lokale undervisningsplan.

 

Mere om prøver og eksamen

Læs mere på uvm.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.