Forskning og viden

Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

Som en del af evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan har Danmarks Evalueringsinstitut på vegne af ministeriet foretaget en baselinemåling i 2018 blandt forvaltning og dagtilbud om, hvordan og i hvilket omfang danske dagtilbud arbejder med centrale temaer i den styrkede pædagogiske læreplan.

Forside til Spørgeskemaundersøgelse
© Danmarks Evalueringsinstitut

Formål

Formålet med baselinemålingen i 2018 er at give et aktuelt billede af, hvordan og i hvilket omfang dagtilbuddene arbejder med intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Desuden har baselinemålingen til formål at tilvejebringe viden, som kan anvendes til at undersøge udviklinger i dagtilbuddenes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Spørgeskemaundersøgelsen gentages således i 2021 for at kunne sammenligne resultaterne med nærværende resultater fra 2018.

Denne baselinemåling bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbudschefer, daginstitutionsledere og dagplejepædagoger samt pædagogisk personale i dagpleje og daginstitutioner. De forskellige målgrupper har modtaget forskellige spørgeskemaer, som er tilpasset deres funktion.

Evalueringens otte fokusområder er:

 1. Det brede læringssyn og læring hele dagen
 2. Børnesyn og børneperspektiver
 3. Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner
 4. Forældresamarbejde
 5. Evalueringskultur
 6. Faglig ledelse i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan
 7. Det sammenhængende børneliv
 8. Samarbejde med lokalmiljøet.

Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 1. Hvordan og i hvilket omfang arbejder dagtilbuddene med fokusområderne i den styrkede pædagogiske læreplan?
 2. Hvordan arbejder kommunerne og dagtilbuddene med at implementere og realisere fokusområderne?
 3. Hvordan har praksis udviklet sig, når det gælder de opmærksomhedspunkter, som tidligere evalueringer har udpeget?

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet foretaget blandt 81 dagtilbudschefer, 755 daginstitutionsledere, 319 dagplejepædagoger, 319 daginstitutionsmedarbejdere samt 459 dagplejere.

 

Hovedpointer

Baselinemålingen viser blandt andet:

 • at kommunerne i dag arbejder med alle otte fokusområder gennem bl.a. pædagogisk tilsyn og anvendelse af materialer og metoder. For næsten alle fokusområderne gælder det, at flere kommuner end tidligere planlægger at igangsætte initiativer, som understøtter arbejdet med fokusområderne.
 • At dagtilbudscheferne vurderer, at dagtilbuddenes aktuelle praksis er tættest på intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan, når det gælder områderne ’Det sammenhængende børneliv’, ’Børn i udsatte positioner’ og ’Faglig ledelse’. Længst fra at lykkes er man, når det gælder områderne ’Evalueringskultur’ og ’Samarbejde med lokalmiljøet’.
 • at daginstitutionsledere og dagplejepædagoger peger på, at de vil arbejde med alle otte fokusområder i de kommende to år, men at de især vil prioritere områderne ’Det brede læringssyn’ og ’Børnefællesskaber’ og ’Børn i udsatte positioner’.  

Denne afrapportering henvender sig både til politikere på nationalt såvel som kommunalt niveau samt til de kommunale forvaltninger og dagtilbud, som har ansvaret for at implementere og forankre den styrkede pædagogiske læreplan.

Faktaoplysninger om evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan

Evalueringen af kommunernes implementering af den lovgivningsmæssige ramme for den styrkede pædagogiske læreplan består af en baseline spørgeskemaundersøgelse i 2018 og en opfølgende spørgeskemaundersøgelse i 2021 samt en casestudieundersøgelse, som er udgivet i august 2020.

Casestudieundersøgelsen har fokus på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i et antal casestudier med fokus på lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaberne. Denne delrapport udkom i august 2020 og kan findes her.

Dansk Center for Undervisningsmiljø har evalueret den styrkede pædagogiske læreplan set fra et børneperspektiv på baggrund af observationsstudier og børneinterviews i ni repræsentativt udvalgte dagtilbud samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 939 femårige børn i danske dagtilbud. Rapporten udkom i oktober 2020 og kan findes her.

 

Kreditering

Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018.

Siden er opdateret 13. januar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.