Forskning og viden

Voksenpædagogiske læringsmiljøer

Svage faglige, sociale og personlige forudsætninger for uddannelse hos kursisterne kan opleves som udfordringer i undervisningen. Du kan arbejde med udfordringerne ved at skabe et motiverende læringsmiljø.
 

EVA peger med denne rapport på følgende samspillende faktorer:

Læreren skaber et koncentreret og trygt læringsmiljø

Læringsmiljøet på avu kan i nogle undervisningssituationer være præget af arbejdsro og koncentration og i andre undervisningssituationer af forstyrrelser og uhensigtsmæssig kursistadfærd både over for læreren og blandt kursisterne. Det motiverer kursisterne, når de er i et miljø, hvor der er ro til det faglige arbejde, og hvor de udviser interesse for hinandens bidrag til undervisningen – mens det forstyrrende miljø og den uhensigtsmæssige adfærd blandt kursisterne kan betyde, at de mister koncentrationen og lysten til aktiv deltagelse – eller til at møde op til undervisningen. Det kan være en udfordring for lærerne at skabe arbejdsro og stoppe den uhensigtsmæssige adfærd, fordi det at irettesætte andre voksne kan stride mod normerne for, hvordan voksne normalt omgås hinanden. Det kan give dårlig stemning og føre til, at kursisterne bliver mindre villige til at indgå i det faglige arbejde. Nogle lærere bruger derfor andre strategier for at skabe et koncentreret og trygt læringsmiljø, fx et fælles regelsæt for adfærd i undervisningen udarbejdet sammen med kursisterne, individuelle samtaler med de kursister, hvis adfærd udfordrer, humor i forbindelse med påtale og udglatning af konflikter og endelig særlige greb som middel til at regulere adfærd i undervisningen.

 

Læreren er opmærksom på de enkelte kursisters faglige behov og trivsel

Kursisterne bliver motiverede, når de oplever, at lærerne er opmærksomme på deres faglige behov, og når lærerne imødekommer dem ved fx at forklare de faglige opgaver på forskellige måder, bruge ekstra tid på at arbejde sammen med en kursist om det faglige arbejde, som udfordrer, vise, at de har høje forventninger til kursisterne, og give dem individuel opbakning. Det kan kræve, at lærerne er yderst vedholdende i deres krav og støtte til kursisterne, for at kursisterne opnår den faglige forståelse og får selvtillid til at gennemføre det faglige arbejde. Det motiverer også, når lærerne viser, at de er opmærksomme på, hvordan kursisterne trives – her kan det dog være en vanskelig balance for lærerne ikke at blive for personligt engagerede i kursisternes ofte svære personlige problemer. Kursisternes behov for, at lærerne er opmærksomme på dem, skal også ses i lyset af, at flere kommer med ringe selvtillid i forhold til skolearbejdet og dårlige oplevelser fra tidligere skolegang, og det er netop med til at skabe en tryghed for dem at mærke, at lærerne på VUC vedholdent er opmærksomme på deres faglige behov og trivsel.

 

Læreren skaber dynamik i undervisningen

Det virker motiverede for kursisterne, når læreren skaber dynamik i undervisningen gennem tale og kropssprog. Det sker fx, når læreren inddrager kursisterne gennem spørgsmål og dialog, og når læreren har et imødekommende og engagerende kropssprog, som understøtter dialogen. Det er vigtigt at skabe denne dynamik for at fastholde kursisternes opmærksomhed, da kursisternes koncentration om og fokus på det faglige arbejde ellers kan forsvinde i løbet af et modul, som ofte strækker sig over tre lektioner.

 

Undervisningen er varieret og klart struktureret

For kursisterne er det desuden en motiverende faktor, når lærerne varierer undervisningsformer og -aktiviteter. Det kan fx være ved med intervaller på 10-30 minutter at skifte mellem undervisningsformer og aktiviteter som tavleundervisning, selvstændigt arbejde, to-og-to-samarbejde, gruppearbejde og andre typer af øvelser og aktiviteter. Variation, hyppige skift og små pauser i undervisningen kan gøre det nemmere for kursisterne at bevare koncentrationen og engagementet. Samtidig er det vigtigt, at der er en klar struktur, en tydelig dagsorden for og et tydeligt formål med undervisningen, for ellers kan kursisterne miste koncentrationen, hvilket fx kan føre til uro i undervisningen.

 

Undervisningen indeholder legende og fysiske øvelser og aktiviteter – og er virkelighedsnær

Kursisterne oplever undervisning, hvor der indgår øvelser og aktiviteter med legende eller fysiske dimensioner som motiverende. Det kan fx være mere eksperimenterende undervisningsaktiviteter og øvelser, der er bygget op som lege eller omkring fysiske aktiviteter. Dog er det vigtigt, at kursisterne får forklaret det faglige formål med aktiviteterne; ellers kan de opleve at blive behandlet som børn. Kursisterne finder det også motiverende, når undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige temaer og problemstillinger, og når der indgår fx ekskursioner, debat-møder m.m., som gør, at undervisningen er tæt på virkeligheden – og gerne inddrager kursisternes egne erfaringer.

 

Kursisterne kan få støtte til at lave lektier

Det er meget forskelligt, om kursisterne forbereder sig fagligt hjemmefra, og når en stor del af et kursisthold møder uforberedt til undervisningen, kan det udfordre det faglige niveau og læringsmiljøet. Derfor udarbejder nogle lærere såkaldte lektiestøtteværktøjer, som skal gøre det nemmere for kursisterne at lave lektier. Det kan fx være en vejledning med støttespørgsmål til, hvordan de skal læse en tekst. Ofte får kursisterne relativt få lektier for. I stedet kan de arbejde med lektierne i undervisningen. Det er dog en balance også at sørge for, at kursisterne får øvelse i at arbejde med det faglige stof hjemme, både for at sikre det faglige udbytte og for at give dem de nødvendige studiekompetencer til at kunne fortsætte med uddannelse. På VUC’erne er der også studiecaféer og lignende, hvor kursisterne kan få hjælp til lektierne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.