Prøver og eksamen

Information om eksamen og evaluering i forhold til faget.

Basis

Ved undervisningens afslutning besvarer kursisten et sæt opgaver i matematiske færdigheder. Opgaverne skal give mulighed for at evaluere kursistens færdigheder vedrørende positionssystemet, de 4 regningsarter, brøkbegrebet, procentbegrebet og regning med enheder og geometriske figurer.

Niveau G

Den kombinerede skriftlige og mundtlige prøve

Prøven tager udgangspunkt i en opgave, der bygger på problemstillinger fra hverdagslivet, som udmønter sig i matematiske problemstillinger. Opgaven skal give eksaminanden mulighed for gennem problembehandling og modellering at benytte ræsonnementer og symbolbehandling for at kunne demonstrere indsigt og færdigheder, der vedrører matematik og matematikkens anvendelse. Opgaverne skal tilsammen dække det faglige indhold. Opgaverne udarbejdes af læreren og tildeles ved lodtrækning. Mens eksaminanderne arbejder, taler eksaminator og censor med den enkelte eksaminand. Samtalerne tager udgangspunkt i opgavens matematiske problemstillinger. Mellem samtalerne arbejder eksaminanden skriftligt med opgaven. Anvendelse af it skal indgå i arbejdet med opgavebesvarelsen for den enkelte eksaminand. Andre problemstillinger med relation til det faglige indhold kan indgå i samtalerne. Prøven tilrettelægges, så 3-4 eksaminander arbejder samtidigt og gennemfører prøven i løbet af 2 timer.

Niveau F

I uddannelsestiden udarbejder kursisterne individuelt eller i grupper en synopsis. Læreren formulerer en eller flere matematiske problemstillinger med tilknytning til hverdagslivet eller samfundslivet som udgangspunkt for arbejdet. Ved undervisningens afslutning præsenterer kursisten arbejdet med problemområdet.

Præsentationen skal demonstrere, om kursisten i forhold til de faglige mål kan:
– løse matematiske problemer med hensigtsmæssige metoder
– anvende matematiske modeller
– præsentere fremgangsmåder ved løsning af problemområdet.

Niveau E

I uddannelsestiden udarbejder kursisterne individuelt eller i grupper en synopsis. Kursisten vælger i samråd med læreren et problemområde fra hverdagslivet eller samfundslivet. Læreren formulerer herefter én eller flere matematiske problemstillinger med tilknytning til emnet som udgangspunkt for arbejdet. Ved undervisningens afslutning præsenterer kursisten arbejdet med problemområdet. Præsentationen skal demonstrere om kursisten i forhold til de faglige mål kan: – løse matematiske problemer med hensigtsmæssige metoder – anvende matematiske modeller – præsentere fremgangsmåder ved løsning af problemområdet.

Niveau D

Den skriftlige prøve

Prøvens varighed er 4 timer. Opgavesættet stilles centralt.

Eksaminanden skal have adgang til at benytte regneark og andre it-værktøjer, der er anvendt i undervisningen.

Den mundtlige prøve

Forlægget ved den mundtlige prøve er eksaminandens synopsis, som er udarbejdet på baggrund af et problemområde, der er fundet egnet af læreren som eksaminationsgrundlag.

Den mundtlige prøve består af to dele:
1) Eksaminanden giver en kort mundtlig redegørelse for det valgte problemområde.
Redegørelsen skal omfatte beskrivelse af:
– mål for arbejdet med problemområdet
– indhold
– anvendte matematiske discipliner
– konklusion på baggrund af arbejdet.
2) Samtale med udgangspunkt i synopsen og eksaminandens redegørelse for det valgte problemområde. Andre problemstillinger med relation til det faglige indhold skal indgå i samtalen.

Eksaminationstiden er 25 minutter. Der gives eksaminanden en forberedelsestid på 25 minutter til at klargøre anvendelse af it, transparenter, modeller eller andre materialer.

Artikler med fokus på prøver og eksamen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.