Andetsprogspædagogik i faget

Refleksion over og kommunikation om matematiske begreber har afgørende betydning for at kursisterne får udviklet deres matematiske forståelse og begrebsudvikling

Mødet med den særlige måde, som man anvender sproget på i matematik, er en udfordring for alle kursister, men for mange tosprogede kursister er det en dobbelt udfordring, fordi deres vej går via et andetsprog, som de stadig er i gang med at tilegne sig. Derfor må matematiklæreren overveje, hvordan undervisningen kan støtte op om tilegnelsen af den særlige måde, sproget bruges på i matematik.

Der findes mindst to tilgange til arbejdet med tosprogede kursisters sprog i matematikundervisningen.:

1) Ordforrådstilgang

2) Diskurstilgang

Inden for ordforrådstilgangen arbejder man især med at lære kursisterne at løse ordforrådsproblemer, at forstå individuelle matematiske udtryk. Fokus er på ordforråd og forståelse.

Diskurstilgangen har et bredere sigte, nemlig at de tosprogede skal lære at deltage i såkaldt matematisk diskurs, dvs. en mundtlig og skriftlig kommunikation om et matematisk indhold på såvel klasserumsniveau som i mindre grupper. Diskurstilgangen passer godt til den form for matematikundervisning, som foregår på avu-niveau. Her arbejdes der med at udvikle kursisternes matematiske kompetencer. Det kræver bl.a., at kursisterne skal være i stand til at forklare løsningsstrategier, beskrive udviklinger, argumentere og bevise påstande og det både skriftligt og mundtligt.

Matematikken på avu-niveau er kontekstafhængig og kræver en god sprogforståelse. For tosprogede kursister kan sproget blive en stor forhindring, når der arbejdes med matematiske problemstillinger hentet fra hverdags- eller samfundslivet.

Diskurstilgangen skal skabe rammer for kursisternes deltagelse i matematisk diskurs. Det handler om at finde måder at anvende sproglige ressourcer til at ’gøre matematik’.