Artikel

Religion - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, fortsat nødundervising og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Efter endnu en periode med nødundervisning, er genåbningen i fuld gang – og elever og kursister får igen delvis fysisk undervisning. Med den politiske aftale om genåbningen 4. maj 2021 lægges der op til, at alle elever/kursister kan komme tilbage til undervisningen fra 21. maj.

Eksamen i år kommer til at forgå i reduceret omfang og i tilpasset form, som det står beskrevet i Gymnasienødprøvebekendtgørelsen på retsinformation.dk og den tilhørende vejledning om gymnasiale prøver og afsluttende standpunktskarakterer (pdf). Da der i den politiske aftale fastlægges én mundtlig prøve i 2. g, og mange skoler har religion placeret i 2. g, vil der være en del hold som skal til eksamen. Også på hfe området, hvor kursisterne skal til op til 4 mundtlige prøver, vil der være hold som afslutter med mundtlig eksamen. Herudover vil der også kunne være selvstuderende som skal til prøve i faget. Der er derfor i mange tilfælde god grund til at lægge vægt på eksamenstræning i forbindelse med at den fysiske undervisning genoptages. Også på hold der ikke skal til mundtlig prøve er dette fokus relevant, da det kan tilrettelægges således at det giver et solidt grundlag for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i faget.

Nedenstående er ment som inspiration til, hvordan genåbningen kan håndteres, samt lidt om, hvordan man kan forsøge at tilgodese nogle af de eleverne, der har været særligt udfordret af nødundervisningen og den alternative tilrettelæggelse og afvikling af undervisning.  

 

Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den mundtlige prøve/afgivning af afsluttende årskarakter?

Arbejdet i religion den sidste del af skoleåret kan med fordel have fokus på at samle op på det samlede forløb og træning af faglig mundtlighed, som del af eksamenstræningen.

Prøveformen og de faglige mål lægger stor vægt på at eleverne selv skal kunne foretage en faglig behandling af et materiale og formidle dette mundtligt, hvilket både kan trænes med udgangspunkt i allerede behandlet materiale og i ukendt materiale. I begge tilfælde kan man med fordel søge at gøre dette således der også samles op på faglige pointer fra nødundervisningen, der eventuelt ikke står stærkt hos eleverne. Man kan for eksempel lade eleverne i grupper forberede eksamenslignende fremlæggelser eller inddrage relevante organiseringer, der særligt aktiverer eleverne og deres mundtlighed. Der er bl.a. mange CL-øvelser, der kan inddrages fx quiz-og-byt og dialogcirkler.

Som understøttelse af eksamenstræningen kan man hente inspiration i det nye materiale på emu.dk om slapt og skarpt i faget. Her findes tillige en hel række konkrete øvelser til undervisningen med fokus på mundtlighed.

For de eleverne og kursister, der skal have en afsluttende standpunktskarakter, evt. delvist på baggrund af en faglig vurderingssamtale, er det vigtigt at sikre, at man som lærer har et godt grundlag for at foretage den faglige vurdering af elevens/kursistens niveau. Der er som ovennævnt en separat vejledning om, hvordan de faglige vurderingssamtaler tænkes gennemført.

Det er vigtigt at man sikrer at de faglige mål over en bred kam kommer i spil i forbindelse med genåbningen.

 

Hvordan tilrettelægger vi undervisningen med en klasse fordelt på flere lokaler?

Der vil kunne være situationer, hvor valghold i religion B skal undervises delvist virtuelt eller fordelt på flere lokaler. Denne situation kan håndteres på mange forskellige måder og her er et par bud:

  • Eleverne svarer individuelt skriftligt på fælles spørgsmål/opgaver til dagens lektie. Der samles op/eleverne fremlægger deres svar på forskellige tidspunkter i hver sit lokale, således at læreren kan være til stede. Alternativt fremlægges virtuelt for hele klassen. Eller eleverne øver sig i at fremlægge svar for hinanden parvist, i grupper eller i lokalet med eller uden lærerens tilstedeværelse.
  • Eleverne arbejder med materialeanalyse i par, og fremlægger for et andet par. Evt. kan grupperne arbejde med forskellige materialer/tekster.
  • Eleverne arbejder i grupper (med overholdelse af afstandskrav) med forskellige spørgsmål/opgaver til dagens lektie evt. suppleret med selv at skulle finde materiale om emnet eller andre opgaver på internettet. Grupperne fremlægger deres svar for de andre grupper i lokalet forskudt, således at læreren kan være tilstede, eller virtuelt for hele klassen.
  • Efter gennemgang og eksemplificering af teori/begreb – fx gennem vodcast eller kort forskudt læreroplæg - lægges enten op til en faglig diskussion i lokalerne eller til, at eleverne arbejder med selv at applicere teori/begreb på et konkret materiale. Eleverne arbejder først i grupper med spørgsmålene og organiserer derefter selv diskussionen i lokalerne. Læreren kan gå mellem lokalerne og lytte med.

 

Hvordan håndteres feltarbejder og andre udadrettede aktiviteter?

I religion kan det være en udfordring at man havde planlagt feltarbejde eller andre udadrettede aktiviteter i disse uger. Som det udfoldes i vejledningen, er det centrale ved sådanne aktiviteter at ”det giver eleverne muligheder for at studere den levende og levede religion. Religionen får en plads i den kontekst, hvori den praktiseres.” og at ”Kernen er ... selve mødet enten gennem deltagerobservationen eller interviews. Her skal eleverne lære at opleve sig selv som iagttagere og lyttere i en verden, som måske er dem meget fremmedartet, og som de skal forholde sig tilstræbt objektivt og registrerende til.” Med genåbningen vil der igen være muligheder for at lave fysisk feltarbejde eller ekskursioner, men det er vigtigt at det sker under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, herunder brug af test og mundbind. Besøg i tempel, kirke eller moske kan være tilrettelægges alternativt, så fx den fælles dialog med religionens repræsentant sker udendørs.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Flere elever har været udfordret af overgangen til nødundervisning. Det gælder både for elever hvor selve det  at arbejde selvstændigt hjemme og selv tage forøget ansvar for at planlægge og gennemføre forskellige opgaver i sig selv har været udfordrende, og for de i forvejen fagligt svage elever, der har været afskåret fra normale muligheder for øget lærer- og elevkontakt i undervisningen. De udfordrede elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp, og i forbindelse med eksempelvis undervisning over Teams vil de måske ikke ”udstille” dem selv med for mange spørgsmål. Der kan derfor være god grund til et rette lidt ekstra opmærksomhed på de elever, som af forskellige årsager har været særligt udfordret af nødundervisningen. Det kan fx overvejes hvordan man kan differentiere undervisningen eller lave særlige aktiviteter, der kan hjælpe de udfordrede elever godt i gang igen.

I praksis kan dette fx gøres ved at man bruger mere tid på vejledning af de elever, som har været udfordret af nødundervisningen i forbindelse med gruppearbejde eller individuelt arbejde eller ved at lave mere differentierede opgaver med forskelligt fagligt fokus afhængigt af, hvordan eleven har klaret nødundervisningen. Det kan ske i de ordinære moduler eller som et ekstra tilbud, hvis skolen fra centralt hold beslutter forskellige tiltag for udfordrede elever. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for. Bemærk i øvrigt, at det ikke nødvendigvis er de ”sædvanlige udfordrede”, der har fået mindst ud af fjernundervisningen. Uanset hvilken form der vælges, så er det en god ide at afstemme forventningerne og formatet med de aktuelle elever, således at de ikke udstilles.

Alle undervisere har sikkert tilgået nødundervisningen forskelligt. Det kan derfor være svært at give konkrete fif til afhjælpe og afdække behovet for særlig hjælp til udfordrede elever. Lærerne vil nok typisk have en idé om, hvilke elever, der er faldet lidt ud på baggrund af deltagelse og eventuelle skriftlige og/eller mundtlige afleveringer. Hvis nogle elevers besvarelser har været meget fagligt problematiske, kan man samle disse elever og gennemgå opgaverne med dem på en måde, så de opnår en bedre forståelse af også det bagvedliggende stof. Helt oplagt kan man simpelt hen, når/hvis man er fysisk sammen igen, bede eleverne skrive ned, hvilke områder de kunne tænke sig gennemgået igen.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Christian Vollmond
Fagkonsulent

Christian.Vollmond@stukuvm.dk
Tlf: +45 20 68 37 56

Siden er opdateret 07. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.