Artikel

Oldtidskundskab - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning.

Efter en længere periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, er eleverne nu tilbage med fysisk fremmøde i lidt forskelligt omfang. Denne vejledning giver en række generelle oplysninger om eksamen samt inspiration til undervisningen i genåbningsperioden. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Som følge af den aftale, et bredt politisk flertal har indgået angående prøverne ved sommerterminen 2021, skal eleverne i 3g til i alt fire prøver: En skriftlig prøve i dansk og to udtrukne studieretningsfag på A- eller B-niveau eller andet A-niveaufag, samt en mundtlig prøve i studieretningsprojektet. Der udtrækkes 1 prøve i 1g og 2g.

Det betyder, at der kan være ganske få elever med oldtidskundskab i 2.g, der skal til mundtlig prøve i oldtidskundskab.

 

Nødundervisning i oldtidskundskab

I oldtidskundskab har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning. Med anvendelse af digital teknologi har eleverne individuelt eller i grupper kunnet udføre og dokumentere deres faglige arbejde, ligesom man via digitale platforme, mail eller telefon har kunnet vejlede eleverne både individuelt og i grupper. Man har via skolens digitale platforme i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god, spændende og fagligt forsvarlig måde har været meget stor, og lærerne har i imponerende omfang taget opgaven med omstilling til digital undervisning på sig.

Ikke desto mindre har nødundervisning i form af fjernundervisning og virtuel undervisning på mange måder været udfordrende for både lærere og elever. Selvom man kan kommunikere virtuelt på mange forskellige måder, har eleverne været alene og på fysisk afstand af de klassekammerater og lærere, de normalt færdes med i mange timer hver dag. Det er derfor vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod undervisningens ophør. Det er desuden vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne også her understøttes bedst muligt. I den forbindelse er det væsentligt ikke mindst at have fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Undervisning i oldtidskundskab i den kommende periode

Selvom eleverne ikke skal til mundtlig prøve, skal undervisningen tilrettelægges på en måde, der opfylder læreplanens krav, herunder de faglige mål og kernestoffet.  I det omfang, tiden tillader det, anbefales det, at man laver opsamlinger og repetition af de emner, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, så faget fremstår som en afrundet helhed for eleverne.

For elever i 1g og 2g skal undervisningen også i den kommende periode gennemføres delvist som nødundervisning hjemme. På emu.dk findes inspiration til ressourcer og didaktisk tilrettelæggelse af fjernundervisning i oldtidskundskab.

Efter en længere periode med nødundervisning hjemmefra er det vigtigt at evaluere udbyttet heraf med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor har der været vanskeligheder? Det gælder både i forhold til elever, der skal have nødundervisning med fysisk tilstedeværelse og for elever, der fortsat skal have nødundervisning hjemmefra. Evalueringen kan danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningen i den kommende periode. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det indtil nu er gået med at med at arbejde med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer. Undervisningen i den kommende periode kan derefter tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

Selvom eleverne ikke skal til mundtlig prøve, kan man som en del af opsamlingen og repetitionen af årets undervisning arbejde med eksamenslignende aktiviteter, hvor eleverne individuelt eller i grupper nærlæser, fremlægger og diskuterer uddrag fra de antikke tekster i oversættelse, der er gennemgået i undervisningen. Tilsvarende kan de arbejde med efterantikke perspektivtekster eller antikke og efterantikke monumenter. For elever, der fortsat skal have nødundervisning hjemmefra, kan man bruge skolens virtuelle platforme til at lade eleverne præsentere deres arbejde med for læreren og/eller andre elever.

 

Hvordan tager man bedst hensyn til fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne

Nogle elevgrupper er blevet særligt udfordrede og har fået væsentligt mindre ud af perioden med nødundervisning hjemmefra end andre. Her er det især elever, som i forvejen er fagligt svage, der synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i fjernundervisning og virtuel undervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord været stillet meget forskelligt i perioden med nødundervisning og det har påvirket deres læringsudbytte.

Den gruppe elever, som er og har været særligt udfordrede af nødundervisningen, bør man derfor i den kommende genåbnings- og overgangsperiode prioritere højt. Det kan man gøre ved at anvende arbejdsformer, der giver tid og rum for vejledning individuelt eller i grupper. Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

 

Afsluttende standpunktskarakterer

De afsluttende standpunktskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Det vil være naturligt i den kommende periode gennem forskellige og fokuserede undervisningsaktiviteter inden for læreplanens rammer at kvalificere afgivelsen af de afsluttende standpunktskarakterer. Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau.

 

Nyttige links

Læreplan og vejledning oldtidskundskab C (uvm.dk)

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i oldtidskundskab (uvm.dk) 

Bekendtgørelse om sommerens eksaminer (retsinformation.dk)

Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 (uvm.dk)

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser (uvm.dk)

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Allan Uhre Hansen
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 24 49 70 81
E-mail: Allan.Uhre.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 13. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.