Artikel

Musik - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Vi er nu i en overgangsperiode hvor skolerne genåbnes, og vi veksler de fleste steder fortsat mellem fysisk og virtuel undervisning. Der er netop indgået en ny politisk aftale om yderligere genåbning af skolerne, hvorfor afgangseleverne vender tilbage til skolerne med 100 pct. fremmøde i disse dage, mens de øvrige elever vender tilbage med 100 pct. fremmøde fra den 21. maj – således at de disse elever trods alt når et par sammenhængende ugers fysisk undervisning før eksamensperioden. Det er ledelsen på den enkelte skole, der vurderer hvordan undervisningen organiseres, så den følger sundhedsmyndighedernes og undervisningsministeriets retningslinjer.

Denne hybridsituation, hvor vi skiftevis underviser eleverne hjemme, i faglokale, udenfor eller i et almindeligt klasseværelse, stiller store krav til fleksibiliteten i de planlagte forløb – og lægger indlysende hindringer i vejen for arbejdet med elevernes eksamensnumre i de afsluttende forløb. Der er heldigvis stor opfindsomhed blandt musiklærerne til hvordan dette løses, fx praktiseres der meget udendørs sammenspil og musikudøvelse i øjeblikket. Og det er ikke mindst en stor fornøjelse at opleve elevernes glæde ved igen at kunne udøve vores fags kerne – sammen med andre.

Som nærmere beskrevet i nyhedsbrevet for april (emu.dk), er der mulighed for at aflyse eksamen i fag med praktiske dimensioner, hvis der er et fagligt efterslæb der ikke kan indhentes. Skal eleverne til eksamen, kan man justere i eksamensspørgsmålene (se nærmere herom i nyhedsbrevet og i ”Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer” (pdf)), men ikke i den praktiske dimension.

Naturligt vil vores undervisning i genåbningen være stærkt præget af behovet for at eleverne får lavet så meget sammenspil som muligt. Her vil det selvfølgelig være særlig vigtigt som underviser at være opmærksom på de elever der har svagere forudsætninger for musikfagets praktiske dimension, fx de elever der ikke har spillet et instrument før de startede på musikfaget, og som typisk heller ikke ejer et instrument og derfor ikke har været i stand til at vedligeholde de praktiske færdigheder de måtte have erhvervet før den lange nedlukningsperiode. Denne problematik er særlig udtalt for de 1-årige forløbs vedkommende – hvor nogle hold kun har haft kortvarig praktisk undervisning før nedlukningen, og dermed ret kort tid til at etablere fundamentet for sammenspil. Den særlige opmærksomhed på disse elever kan have forskelligt udtryk: Det kan fx være ekstra workshops for denne elevgruppe eller muligheder for at øve efter skoletid. Men det kan også komme til udtryk ved at man som underviser sikrer sig at disse elever får simple og overkommelige opgaver som de kan få en succesoplevelse ved – og som der (måske) gradvist kan arbejdes en større kompleksitet ind i.

Udfordringen vil dernæst også være hvordan man får vedligeholdt det teoretiske niveau, mens hovedfokus ligger på sammenspil og praktisk musik. Her kan den fortsatte 50% nedlukning give en oplagt vekslen mellem praksis og teori. Men på de hold der er fuldt til stede på skolerne, kan det være oplagt at lade repetitionen af teori og analyse overvejende ligge som hjemmearbejde, men tilstedeværelsen udnyttes til sammenspil og soloopgaver.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det er en god ide at gøre sig særligt umage med undervisningsbeskrivelserne i år. Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen hvilke dele af det faglige stof der er arbejdet med i nødundervisningsperioderne. Til eksamen er der mulighed for at udelade områder der er gennemgået under nedlukningen:

”Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” (Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021…)

 

Karakterer

Når vi skal give årskarakterer – både på stx og også for nogle ekstraordinært (igen) på hf – vurderes elevens beherskelse af de faglige mål naturligvis på baggrund af elevens aktiviteter i undervisningen. For hf er det jo igen en ekstraordinær situation at der i nogle tilfælde skal gives en afsluttende standpunktskarakter som ophøjes til eksamenskarakter. I ”Vejledning om gymnasiale prøver…” peges på disse muligheder:

”Det vil i det tilfælde være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end normalt, så det ikke kommer eleven/kursisten til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres normalt. Fx vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer ifm. relevante, tidligere afviklede forløb, hvor eleverne i højere grad har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.” (Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021…)

På nogle hold vil denne formulering måske kunne være en hjælp, men på mange hold vil det fortsat være afgørende at få etableret et afsluttende sammenspilsforløb for at kunne give eleverne en ordentlig bedømmelse – også selvom retningslinjer og restriktioner fortsat lægger markante forhindringer ud for praktisk sammenspil – i særdeleshed i forhold til sang.

Her kan løsninger fx være udendørs sammenspil, sammenspil uden sang, eller sammenspil med sangerens tilstedeværelse i et andet lokale end de øvrige deltagere i sammenspillet.

Retningslinjerne justeres i øvrigt med ganske korte intervaller, og det er således en god ide løbende at orientere sig i de ”Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser” (uvm.dk).

Og endvidere på ministeriets ganske omfangsrige FAQ om de mest gængse spørgsmål (uvm.dk).

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Thomas Hammer
Fagkonsulent i musik, dramatik og musik- og lydproduktion

Direkte tlf.: 21 64 79 19
E-mail: thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

Siden er opdateret 10. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.