Artikel

Latin - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Efter en længere periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, er eleverne nu tilbage med fysisk fremmøde i lidt forskelligt omfang. Denne vejledning giver en række generelle oplysninger om eksamen samt inspiration til undervisningen i genåbningsperioden. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Som følge af den aftale, et bredt politisk flertal har indgået angående prøverne ved sommerterminen 2021, skal eleverne i 3g til i alt fire prøver: En skriftlig prøve i dansk og to udtrukne studieretningsfag på A- eller B-niveau eller andet A-niveaufag, samt en mundtlig prøve i studieretningsprojektet. Der udtrækkes 1 prøve i 1g og 2g. Det betyder, at der kan være elever, der skal til mundtlig prøve i latin A i 3. g, mundtlig prøve i latin C eller B i 1. eller 2. g, mens der ikke er nogen stx-elever, der som udgangspunkt skal til skriftlig prøve i latin.

 

Nødundervisning i latin

I latin har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning. Med anvendelse af digital teknologi har eleverne individuelt eller i grupper kunnet udføre og dokumentere deres faglige arbejde, ligesom man via digitale platforme, mail eller telefon har kunnet vejlede eleverne både individuelt og i grupper. Man har via skolens digitale platforme i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god, spændende og fagligt forsvarlig måde har været meget stor, og lærerne har i imponerende omfang taget opgaven med omstilling til digital undervisning på sig.

Ikke desto mindre har nødundervisning i form af fjernundervisning og virtuel undervisning på mange måder været udfordrende for både lærere og elever. Selvom man kan kommunikere virtuelt på mange forskellige måder, har eleverne været alene og på fysisk afstand af de klassekammerater og lærere, de normalt færdes med i mange timer hver dag. Det er derfor særligt på afsluttende hold vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod undervisningens ophør. Det er desuden vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne også her understøttes bedst muligt. I den forbindelse er det væsentligt ikke mindst at have fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Undervisning i latin på alle niveauer i den kommende periode

Efter en længere periode med nødundervisning hjemmefra er det vigtigt at evaluere udbyttet heraf med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor har der været vanskeligheder? Det gælder både i forhold til elever, der skal have nødundervisning med fysisk tilstedeværelse og for elever, der fortsat skal have nødundervisning hjemmefra. Evalueringen kan danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningen i den kommende periode. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det indtil nu er gået med at med at arbejde med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer. Undervisningen i den kommende periode kan derefter tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

Selvom eleverne ikke skal til skriftlig prøve, skal undervisningen tilrettelægges på en måde, der opfylder læreplanens krav, og så man som lærer har mulighed for at vurdere elevens faglige standpunkt i forhold til den afsluttende årskarakter i skriftlig latin.

 

Den mundtlige eksamen i latin

Fordi skoleåret har været præget af nedlukning og nødundervisning, vil også omstændighederne ved den mundtlige eksamen være anderledes i år. Nedenfor er nogle af de væsentligste ændringer beskrevet. De kursiverede afsnit er taget direkte fra vejledningen om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 (uvm.dk)

 

Undervisningsbeskrivelser og prøvemateriale

I år er det måske endnu vigtigere end tidligere at udfylde undervisningsbeskrivelserne, så de flugter med undervisningen på en tydelig og fyldestgørende måde. Eksaminator skal sikre sig, at:

"de prøvespørgsmål, der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse de faglige mål. Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksaminator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå i forhold til at leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til prøven".

Det er altså ikke strengt nødvendigt, at der stilles spørgsmål i alle forløb, hvis blot eksaminator sørger for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet så bredt som muligt. Det skal dog understreges, at et undervisningsforløb ikke automatisk er

"uegnet til at indgå i prøvegrundlaget, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Det skal fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der eventuelt er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne i ved prøven."

Hvis et forløb eller dele af et forløb udelades som prøvemateriale, må det alligevel i de fleste tilfælde forventes, at eleverne kan perspektivere til stoffet som en del af den mundtlige eksamen. Det er derfor som sagt vigtigt, at undervisningsbeskrivelsen giver et overskueligt billede af dette til gavn for både censor og eksaminanderne. Helt ekstraordinært kan det samme prøvemateriale i år gå igen højst fem gange og altså ikke to gange, som der står i læreplanerne.

 

Bedømmelse

I forhold til bedømmelsen skal elevernes præstationer vurderes efter de faglige mål i læreplanerne som sædvanligt. Her er der ingen ændringer, forbehold eller undtagelser. Både eksaminator og censor skal som altid være med til at sikre, at eleverne får en retfærdig og saglig bedømmelse. Netop i år vil det derfor være ekstra vigtigt, at eksaminator og censor taler sammen om eventuelle udeladte prøvematerialer, nødundervisningen og den forventelige betydning for afprøvningen af de faglige mål.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod eventuel mundtlig prøve?

For de elever, der skal til en mundtlig prøve, så handler den sidste tid på skolen i stort omfang om at repetere stoffet og om som lærer at få orienteret eleverne om, hvordan prøven praktisk bliver afviklet, og hvad eleverne bliver bedømt på. I det omfang tiden tillader det, anbefales det, at man laver en opsamling på de emner, som opgives i undervisningsbeskrivelsen, ligesom det for de fleste hold vil være relevant at prioritere forskellige former for eksamensøvelser, således at eleverne får mulighed for at gøre sig fortrolige med formen på den mundtlige prøve. Denne proces er meget lig et ”normalt” forår i undervisningen, men set i lyset af perioden med nødundervisning, kan det være fornuftigt at give dette lidt ekstra opmærksomhed.

I latin består en del af eksamensopgaven på alle niveauer af en kendt eksamenstekst, dvs. en latinsk originaltekst, der er gennemgået statarisk i undervisningen. Det vil være meget forskelligt, hvor meget eleverne med fagligt udbytte har kunnet arbejde med de latinske originaltekster i nødundervisningsperioden. Det er derfor meget vigtigt, at læreren er opmærksom på, at alle de latinske originaltekster, der indgår som grundlag for prøven, er gennemgået på en fagligt forsvarlig måde – uanset om det er sket i den almindelige undervisning eller i forbindelse med nødundervisningen og den efterfølgende repetition.

 

Hvordan tager man bedst hensyn til fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Nogle elevgrupper er blevet særligt udfordrede og har fået væsentligt mindre ud af perioden med nødundervisning hjemme end andre. Her er det især elever, som i forvejen er fagligt svage, der synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i fjernundervisning og virtuel undervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord været stillet meget forskelligt i perioden med nødundervisning og det har påvirket deres læringsudbytte.

Den gruppe elever, som er og har været særligt udfordrede af nødundervisningen, bør man derfor i den kommende genåbnings- og overgangsperiode prioritere højt. Det kan man gøre ved at anvende arbejdsformer, der giver tid og rum for vejledning individuelt eller i grupper. Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

 

Særligt for 1g og 2g-elever og 1hf-elever i den kommende periode

På emu.dk findes Inspiration til fjernundervisning i fagene på de gymnasiale uddannelser. 

Hvis man har blandede hold med 2g og 3g-elever eller med 1hf-elever, skal 1hf-elever og 2g-elever modtage nødundervisning hjemmefra. Også kursister på hf-enkeltfag skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

 

Prøvetræning i 1g og 2g

I latin A vil man under normale omstændigheder typisk tilrettelægge en årsprøve for 1g eller 2g-eleverne som forberedelse til prøverne i 3g. Hvis der ikke lokalt afholdes årsprøve i år for 1g og 2g i år, er det en god ide i undervisningen at arbejde med prøvetræning i en eller anden form, så eleverne forberedes på, hvad der forventes af dem i de skriftlige og mundtlige prøver i 3.g.

Dette kan gøres på en række måder: Man kan træne og forberede eleverne på den skriftlige prøve ved at samle flere moduler på én dag og lade eleverne besvare en skriftlig opgave inden for den afsatte tid. En anden mulighed er at lade eleverne arbejde individuelt eller i grupper med delopgaver, der minder om opgavetyperne i den skriftlige prøve. Hvis eleverne arbejder med tekster fra allerede gennemgåede forløb, kan prøvetræningen på den måde knyttes til repetitionen af årets arbejde. Læreren kan give eleverne virtuel feedback enten skriftligt eller mundtligt.

Eleverne kan forberedes på den mundtlige prøve ved individuelt eller i grupper at fremlægge, diskutere og evaluere oversættelse, analyse og evt. perspektivering af tekststykker taget fra de latinske tekster, der er gennemgået statarisk i undervisningen. I den forbindelse kan man bruge skolens virtuelle platforme til at lade eleverne præsentere deres arbejde for læreren og/eller andre elever.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det er vigtigt, at undervisningsbeskrivelserne ajourføres, selv om eleverne ikke skal afslutte faget med en mundtlig prøve. For elever, der opgraderer faget til et højere niveau, indgår undervisningsbeskrivelsen fra det underliggende niveau i den samlede undervisningsbeskrivelse, og man kan eventuelt lade det fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden.

 

Afsluttende standpunktskarakterer

De afsluttende standpunktskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Det vil være naturligt i den kommende periode gennem forskellige og fokuserede undervisningsaktiviteter inden for læreplanens rammer at kvalificere afgivelsen af de afsluttende standpunktskarakterer. Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau.

 

Nyttige links

Læreplan og vejledning latin A (uvm.dk) 

Læreplan og vejledning latin B (uvm.dk) 

Læreplan og vejledning latin C (uvm.dk)

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i latin emu.dk 

Bekendtgørelse om sommerens eksaminer (retsinformation.dk) 

Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 (uvm.dk) 

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser (uvm.dk) 

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Allan Uhre Hansen
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 24 49 70 81
E-mail: Allan.Uhre.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 16. maj 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.