Artikel

Engelsk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Faglig og didaktisk inspiration til engelsk stx og hf i perioden frem mod årets afslutning

I engelsk er der som udgangspunkt relativt gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning. Der har allerede været anvendt en vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en virtuel undervisning, der kan give eleverne det bedst mulige faglige udbytte under de særlige forhold.

Nødundervisningen er på mange måder udfordrende både for lærere og elever. Det er derfor særligt på afsluttende hold vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod den mundtlige prøve eller afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter. Det er vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne understøttes bedst muligt, og i den forbindelse ikke mindst har fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Den mundtlige prøve

Langt flere elever og kursister end sidste år kan i år komme til mundtlig prøve på både stx og hf. Den mundtlige prøve gennemføres overordnet på samme måde som i eksamensterminer, der ikke er påvirket af Covid-19, og Vejledning til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen beskriver de særlige hensyn, der bør tages i den forbindelse. Af vejledningen fremgår blandt andet:

”Et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver”, og vejledningen giver mulighed for, ”at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig.

 

Prøvegrundlag

”Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer (prøvespørgsmål), der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves i. Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksaminator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå ift. at leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til prøven.”

 

Afgivelse af afsluttende standpunktskarakter

I de fag, eleverne og kursisterne ikke kommer til prøve i, skal der i stedet for prøvekarakter gives en standpunktskarakter, som ophøjes til prøvekarakter. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering af elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder også nødundervisningen. Karakteren udtrykker i hvor høj grad, eleven lever op til de faglige mål. Der er altså ingen ændringer ift. karaktergivningen før Covid -19.

Her vil det være en god idé at genlæse bilagene til fagets vejledning, hvor de faglige mål for sprogfærdighed uddybes og der gives eksempler på karakterbeskrivelser.

Forud for afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter kan afholdes en faglig vurderingssamtale med eleverne på hf til understøttelse af vurderingen.

I forbindelse med den særlige situation ved sommertermin 2021 anbefales det at læse Vejledningen til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen grundigt. Her findes retningslinjerne for både den mundtlige prøve og afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer. Der henvises til vejledningen og andre relevante materialer nedenfor.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod den mundtlige prøve eller afsluttende standpunktskarakter?

Det er klart, at nødundervisningen under Covid-19 i et vist omfang har begrænset mulighederne for at træne centrale elementer i faget. Her tænkes der særligt på den mundtlige dimension i klasserummet, som til daglig opøves i eksempelvis grupper og i klassedialog, gennem sparring og spontan peer-feedback, mm. Dette udfordrer ikke blot mulighederne for løbende evaluering, det mindsker også anvendelsen af undervisningsdifferentiering og dermed differentieret feedback.

Af samme årsag vil er det vigtigt at fokusere på at tilrettelægge undervisning, der vedligeholder den mundtlige udtryksfærdighed, fx ved præsentationer, forpligtende dialoger, rollespil mm, så eleverne får mulighed for at træne mundtligheden og vise deres niveau, således at læreren opnår et fyldestgørende grundlag at bedømme eleverne ud fra.

Dette kan fx organiseres ved at opdele klassen i små grupper efter fagligt niveau. Derudover kan man også prioritere at bruge mere tid på vejledning af fagligt udfordrede elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde. Det vil også være nærliggende at spørge eleverne, hvilken hjælp de har mest brug for og inddele dem i grupper på det grundlag. I planlægningen af gruppearbejdet skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer naturligvis følges, og virtuelle samarbejdsplatforme anvendes efter behov.

For hold eller enkeltelever, der afslutter med en mundtlig prøve, skal eleverne gøres fortrolige med prøvens forløb og struktur. Uanset om undervisningen tilrettelægges virtuelt eller fysisk, vil det være vigtigt frem mod eksamen at træne eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål, både hvad angår den ukendte del samt hvordan der kan perspektiveres til forløb fra undervisningen, så eleverne er bekendte med anvendelse af relevante faglige metoder og begreber.

Afhængigt af den enkelte institutions tilrettelæggelse af prøvetræning, vil det være også naturligt at tænke mundtligheden ind i prøvetræningen i engelsk i 1. hf eller 1g.

 

Formativ evaluering

I forhold til at fastholde elevernes motivation i den sidste tid frem mod sommeren, kan man indtænke forskellige former for formativ evaluering, så man udfordrer eleverne på flere forskellige niveauer. Til dette formål er der god inspiration at hente via følgende links:

 

Undervisningsbeskrivelser

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” (Vejledningen til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen)

Undervisningsbeskrivelsen danner baggrund for eksamen, den skriftlige såvel som den mundtlige, og den skal således give et fyldestgørende grundlag for elevens forberedelse frem mod prøven og for censor skal den give indblik i den undervisning, der er pågået, og de emner og det kernestof såvel som supplerende stof, der udgør grundlaget for prøven.

I-og e-bøger samt online ordbøger og online grammatikker, som eleverne skal have mulighed for at tilgå under prøven, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Det er afgørende, at undervisningsbeskrivelsen er udfyldt korrekt. Der er ikke krav til, at den er udformet på en bestemt måde, men der er krav om, at den for hvert større undervisningsforløb indeholder følgende punkter (jf. Eksamensbekendtgørelsen):

  • Emnets titel
  • Beskrivelse af indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentlige arbejdsformer

Hvis skolens leder har godkendt, at der udelades dele af prøvegrundlaget, skal dette, som nævnt ovenfor, fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledninger (uvm.dk)

Gymnasienødprøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Vejledningen til Gymnasienødprøvebekendtgørelsen (uvm.dk)

Materialeplatformen.dk: Her findes tidligere skriftlige eksamensopgaver samt lærerens hæfte.

Fagets sider på emu.dk: Her findes bl.a. materialer fra FIP, information om eksamen samt inspiration til fjernundervisning under Covid-19.

Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF og Facebook-gruppen

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Anna Holm Grønlund
Fagkonsulent i engelsk på stx og hf

Tlf.: +45 40109183
E-mail: Anna.Holm.Groenlund@stukuvm.dk

Siden er opdateret 20. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.