Artikel

Design og design & arkitektur - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Vi er nu (igen) i en overgangsperiode, hvor skolerne genåbnes og vi veksler mellem fysisk og virtuel undervisning. Det er ledelsen på den enkelte skole, der vurderer, hvordan undervisningen organiseres, så den følger sundhedsmyndighedernes og undervisningsministeriets retningslinjer.

Denne hybridsituation, hvor vi skiftevis underviser eleverne hjemme, i faglokale, udenfor eller i et almindeligt klasseværelse, stiller store krav til fleksibiliteten i vores planlagte forløb og projekter – især fordi planlægningshorisonten er så kort: den ene uge ser det ud til at næste uges lektioner er fysiske i et faglokale, men pludselig ændres det fx til virtuel undervisning hjemme og man må planlægge om. Det er en stor udfordring.

Portfolien er stadig vores vigtigste redskab til at skabe kontinuitet mellem de forskellige undervisningsformer, eleven har oplevet og kommer til at opleve i overgangsperioden. Og den sikrer os et stærkt individuelt bedømmelsesgrundlag og eventuelt eksamensgrundlag for den enkelte elev til sommer.

 

Arbejde med eksamenspræsentationen

Mange af os er eller skal til at i gang med elevens valg af eksamensemne og arbejde med eksamenspræsentationen. Selvom eleven ikke skal til eksamen, skal eksamenspræsentationen fortsat udføres. Undervisningen skal fortsat følge læreplanen, så godt som det lader sig gøre under omstændighederne.  

Elevens arbejde med valg af emne og eksamenspræsentationen tjener normalt flere formål: Elevens repetition, overblik og læring, lærerens evaluering samt fundament for eksamen. Hvis ens hold ikke længere kan udtrækkes til eksamen, så er det sidste formål i år taget ud af ligningen, mens de øvrige bliver endnu vigtigere. Elevens arbejde med eksamenspræsentationen kan organiseres, så det samler op på elevens arbejde i løbet af året og i perioden med nødundervisning – og så vi sikrer os optimale betingelser for at vurdere elevens grad af mestring af faglige mål ved afslutningen af skoleåret. Hvis eleverne ikke kan komme til eksamen, kan man overveje at kalde arbejdet med eksamenspræsentationen for fx ”Afsluttende præsentation”, ”Portfoliopræsentation”, ”Tværgående præsentation” i stedet for ”Eksamenspræsentation”.

Læs mere om eksamen og vejledning af eleven i dennes emnevalg i fagkonsulentens nyhedsbreve

 

Karaktergivning

Når vi skal give årskarakterer – både på htx, stx og også for nogle ekstraordinært (igen) på hf, hf-e og gsk – vurderes elevens mestring af faglige mål på baggrund af elevens aktiviteter i undervisningen og portfolio i perioden fra sidste karaktergivning og frem til tidspunktet for afgivelse af årskarakteren. For htx og stx’ vedkommende er det, som det plejer – omend portfolien i denne situation nok kommer til at veje tungere end normalt og vi nu har kendskab til vores elevers eksamensprospekter, hvilket vi jo ikke har normalt, når vi giver årskarakter. Eleven vil ofte have arbejdet med eksamenspræsentationen i perioden op til karaktergivningen – det er igen præcis, som vi er vant til. Alt elevens arbejde i timerne (om de er virtuelle eller ej) er bedømmelsesgrundlag for vores afsluttende karakter – også deres arbejde med eksamenspræsentationen.

For at sikre vores bedømmelsesgrundlag kan vi fint på såvel htx, stx og hf bede eleven fremlægge (evt. virtuelt) sin eksamenspræsentation– en sådan fremlæggelse må ikke modtage særskilt bedømmelse, men indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag for elevens mestring af faglige mål, når den pågår i undervisningstiden.

For hf, hf-e og gsk er det jo igen en ekstraordinær situation, at der i nogle tilfælde skal gives en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til eksamenskarakter. Som hjælp hertil kan man vælge at gennemføre en faglig vurderingssamtale med kursisten. Omdrejningspunktet for vurderingssamtalen i design & arkitektur kunne oplagt være elevens fremlæggelse af sin eksamenspræsentation og jeres efterfølgende samtale herom. Samtalen vurderes ikke særskilt, som ved en eksamen, men den indgår i jeres samlede bedømmelsesgrundlag.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Bonnie Bay Andersen
Fagkonsulent

Bonnie.Bay.Andersen@stukuvm.dk
Tlf: +45 33 92 53 28

Siden er opdateret 07. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.