Artikel

Billedkunst - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i billedkunst i forbindelse med COVID-19.

Vi er nu (igen) i en overgangsperiode, hvor skolerne genåbnes og vi veksler mellem fysisk og virtuel undervisning. Det er ledelsen på den enkelte skole, der vurderer, hvordan undervisningen organiseres, så den følger sundhedsmyndighedernes og undervisningsministeriets retningslinjer.

Denne hybridsituation, hvor vi skiftevis underviser eleverne hjemme, i faglokale, udenfor eller i et almindeligt klasseværelse, stiller store krav til fleksibiliteten i vores planlagte forløb og projekter – især fordi planlægningshorisonten er så kort: den ene uge ser det ud til at næste uges lektioner er fysiske i et faglokale, men pludselig ændres det fx til virtuel undervisning hjemme og man må planlægge om. Det er en stor udfordring.

 

Eksamensprojekter

Udfordringen er særligt udtalt i vores planlægning og afvikling af eksamensprojektet – som skal afvikles uanset om holdet kan/skal/ikke skal til eksamen. Undervisningen skal følge læreplanen, så godt som det lader sig gøre under omstændighederne.

Elevens arbejde med eksamensprojektet tjener normalt flere formål: Elevens læring, lærerens evaluering og et element i eksamen. Hvis ens hold ikke kan komme til eksamen, så er det sidste formål i år taget ud af ligningen, mens de øvrige bliver endnu vigtigere. Når vi planlægger vores kommende undervisning og herunder evt. elevens arbejde med eksamensprojektet, kan vi med fordel tænke ind, at vi får samlet op på perioden med fjernundervisning og at vi sikrer os optimale betingelser for at vurdere elevens grad af mestring af faglige mål ved afslutningen af skoleåret.

Udfordringen med den korte planlægningshorisont imødekommes nok bedst ved at sørger for, at de eksamensprojekter vi søsætter, også kan løses i hjemmet, udenfor eller i andet lokale end faglokale. Det må være et fælles benspænd for os og eleverne, at vi forsøger at udtænke og udvælge emner, problemstillinger, teorier, værker og praksisformer, der peger ud over kunstformer, -rum, -materialer og værktøjer, som vi nok har mulighed for at arbejde med i billedkunstlokalet, men som eleverne ikke nødvendigvis har hjemme eller i et almindeligt klasseværelse.

Portfolien er stadig vores vigtigste redskab til at skabe kontinuitet mellem de forskellige undervisningsformer, eleven har oplevet og kommer til at opleve i overgangsperioden. Og den sikrer os et stærkt individuelt bedømmelsesgrundlag og eventuelt eksamensgrundlag for den enkelte elev til sommer.

Læs mere om eksamen og råd til formulering af eksamensopgaver i fagkonsulentens nyhedsbrev

 

Karaktergivning

Når vi skal give årskarakterer – både på stx og også for nogle ekstraordinært (igen) på hf, hf-e og gsk – vurderes elevens mestring af faglige mål på baggrund af elevens aktiviteter i undervisningen og portfolio i perioden fra sidste karaktergivning og frem til tidspunktet for afgivelse af årskarakteren. For stx’ vedkommende er det, som det plejer – omend portfolien i denne situation nok kommer til at veje tungere end normalt og vi nu har kendskab til vores elevers eksamensprospekter, hvilket vi jo ikke har normalt, når vi giver årskarakter. Eleven vil ofte have arbejdet med eksamensprojektet i perioden op til karaktergivningen – det er igen præcis, som vi er vant til. Jeg har dog modtaget spørgsmål om, hvorvidt eksamensprojektet tæller med i bedømmelsen. Svaret er ”ja”. Alt elevens arbejde i timerne (om de er virtuelle eller ej) er altid bedømmelsesgrundlag for vores afsluttende karakter – også deres arbejde med eksamensprojektet.

For at sikre vores bedømmelsesgrundlag kan vi fint på såvel stx og hf bede eleven fremlægge (gerne virtuelt) sit teoretiske, analytiske og praktiske arbejde i eksamensprojektet – en sådan fremlæggelse må ikke modtage særskilt bedømmelse, men indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag for elevens mestring af faglige mål, når den pågår i undervisningstiden.

For hf, hf-e og gsk er det jo igen en ekstraordinær situation, at der i nogle tilfælde skal gives en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til eksamenskarakter. Som hjælp hertil kan man vælge at gennemføre en faglig vurderingssamtale med kursisten. Omdrejningspunktet for vurderingssamtalen i billedkunst kunne oplagt være elevens fremlæggelse af sit eksamensprojekt og jeres efterfølgende samtale herom. Samtalen vurderes ikke særskilt, som ved en eksamen, men den indgår i jeres samlede bedømmelsesgrundlag.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Bonnie Bay Andersen
Fagkonsulent

Bonnie.Bay.Andersen@stukuvm.dk
Tlf: +45 33 92 53 28

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.