Innovation og sangskrivning

Brug tre kreativitetsprincipper, en innovationsmodel og portfolioskrivning til at få elevernes sangskrivning til at lykkes.
Se, hvordan en innovativ tilgang i høj grad findes i det kunstneriske arbejde i faget, og få konkrete tips og tricks.

Innovation og sangskrivning_Musik

Ministeriets vejledninger om innovation

 

Idekreativitet og kunstkreativitet

Innovation bliver tit forbundet med problemløsning. Folk får ondt i ryggen af at slæbe deres kufferter gennem lufthavnen – hvad gør vi? Vi opfinder rullekufferten. Mantraet er: Indkreds problemet – få ideer og skab en løsning – før løsningen ud i livet.

Men når den danske sangskat remixes i Simon Kvamms reumertvindende teaterforestilling Lyden af de skuldre vi står på, eller edm-musikken skaber nye formprincipper i populærmusikken, er det ikke i første omgang løsningen på et problem. Alligevel er der i høj grad tale om noget både kreativt, noget nyt i sammenhængen og noget, der skaber værdi for andre – eller som det præciseres i den supplerende vejledning om innovation i til studieretningsprojektet 2019: ”Tilførsel af værdi kan eksempelvis være af kulturel, social eller økonomisk art”.

 

Musikfaget bærer det innovative i sig

Kreativitetspsykologen Edward de Bono mener, at kunstfagene indeholder en særlig form for kreativitet, der supplerer den idekreativitet, som vi oftest forbinder med innovation. De Bono kalder dette for kunstkreativiteten. Den tilbyder en original formidling af en erkendelse, oplevelse eller sansning – bare ikke nødvendigvis som en løsning på et specifikt problem.

Med de Bonos kunstkreativitet i den ene hånd og tanken om, at innovation er at skabe noget, der giver værdi for andre i den anden, står vi midt i musikfagets kernefaglighed. Vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken for at være innovative. Til gengæld kan det være nødvendigt med en styrket bevidsthed om, hvordan og hvornår vi er innovative – gerne med udgangspunkt i noget, vi gør i forvejen.

 

Den skabende proces – at kunne være i kaos

Kunstnerisk skabende processer er defineret ved, at det er umuligt fra begyndelsen at sige særlig meget om, hvordan slutproduktet kommer til at se ud. Det skabes undervejs i en vekselvirkning mellem åben, kreativ brainstorm på den ene side og en refleksiv, ”lukkende” forholden sig til det skabte på den anden side – fx i portfolioskrivningen.

Niels Lehman, prodekan på Aarhus Universitet, skriver, at man i kunstneriske processer må opgive målorienteretheden og lade den erstatte af “anelser” om “potentielle produkter” – hvorefter både anelser og potentielle produkter ændrer sig undervejs. Den skabende proces kan altså ikke fuldt ud sættes i system. Men det er i sig selv en vigtig lære: Herigennem træner eleverne nemlig at turde sætte et kreativt projekt i søen og agere i en uoverskuelig og kaotisk arbejdsproces, hvor det uperfekte er et grundvilkår. Erfaringen er, at eleverne tør udfolde sig mere inden for disse rammer, og at produkterne forbedres.

 

Sangskrivning i en innovativ ramme

Det musikalske produktionsprojekt tilbyder specifikt en ramme for træning af innovative kompetencer (jf. læreplanerne for Musik A og B stk. 2.2 og 3.2). De følgende punkter beskriver struktur og indhold i et produktionsprojekt om sangskrivning, hvor eleverne træner innovation, metarefleksion og evnen til at håndtere usikkerhed, fejl og en kompleks arbejdsproces:

1) Præsenter eleverne for Fonden for Entrepenørskabs Progressionsmodel (pjece - pdf) for innovation og sæt den i relation til allerede gennemførte projekter i undervisningen. Udvælg kompetencer inden for kategorierne handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling at arbejde med fremadrettet - se det didaktiske forslag i bilag 1 til at arbejde med progressionsmodellen for innovation.

2) Skab et trygt rum at udfolde sig i – og gør det flere gange undervejs. Benyt øvelser i fase to i Aalborg Universitets projekt: Den kreative platform.

3) Sæt eleverne til at læse bilag 2 om de Bono/Niels Lehmans tre kreativitetsprincipper: affirmation, rammesætning og flow (pdf).

4) Generer stof til sangskrivningen ud fra kreativitetsprincipperne. Lav benspænd og begynd sangskrivningen i grupper på egen hånd – se forslag i bilag 3.

5) Skriv portfolio i hele processen for at fastholde fokus og skabe struktur i processen - se eksempler på refleksionsspørgsmål i bilag 4.

Andre muligheder

Et sangskrivningsforløb kan ses som første stadie i træningen af elevernes innovative kompetencer. Næste stadie kunne være et større, innovativt arrangement. Her byder musikfaget sig også til med muligheder som forestilling, forårskoncert, cafeaftner eller en musikfestival – såfremt man går til disse arrangementer med tanken om at skabe original musik.

 

Kreditering

Mads Damgaard Fangel, Egaa Gymnasium.

unpublished


  • Csikszentmihalyi, Mihaly : Flow. The psychology of optimal experience (Harper, 1990). Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse, Aalborg Universitet: http://www.uva.aau.dk/
     
  • Lehmann, Niels “A Secret Art of Rehearsal” i Peripeti, årg. 8, nr. 16 (2011)
     
  • Lehmann, Niels “Mentale sideværtsbevægelser. Kunstfagene og den generaliserede kreativitet” i Æstetisering. Forbindelser og forskelle. (Klim, 2012)
     
  • Nybye, Nicolai og Rasmussen, Anders: Progressionsmodellen: Entreprenørskabs og innovationsundervisning. (Fonden for entreprenørskab, 2013)

Siden er opdateret 22. maj 2020 af emu-redaktionen
Samarbejdspartnere:
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.