Forløb

Grønlandsk musik fra elev til elev

Hvilken betydning har den danske indflydelse på Grønland haft for grønlandsk musik, identitet og selvforståelse? Kort forløb hvor eleverne arbejder selvstændigt med globalisering og formidling i musikfaget.

Lad elever med musik A tilrettelægge et miniforløb om grønlandsk musik. Det dækker læreplanens mål: ”Undervisningen inddrager historiske, samfundsmæssige, kulturelle og globale perspektiver og øger derved elevernes kultur- og omverdensforståelse”.

Konkret gøres eleverne klogere på grønlandsk musikhistorie og den grønlandske musikscene i dag - og som karrierelæring får de indblik i, hvad der skal til for at sætte sig ind i et materiale og formidle det til andre på en letforståelig måde med relevante øvelser, tekster, musikeksempler m.v. ud fra klare benspænd.

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet giver eleverne indblik i ikke-vestlig musikhistorisk kultur og i teorier om kultur og kolonisering, som kan overføres til andre kulturområder fx i SRP. Forløbet egner sig dermed også til tværfaglige forløb med historie, samfundsfag og sprogfag. 

I forløbet er der lagt op til, at læreren udvælger relevant materiale og hjemmesider, som eleverne orienterer sig i. Herefter vælger elevgrupperne form og fokus. Læreren laver klare benspænd, fx at der skal indgå en praktisk dimension, så alle får sunget og spillet grønlandsk musik, og at eleverne skal forholde sig til klingende musik (ikke kun til tekst og billeder). Et krav er også, at eleverne skal reflektere aktivt over de valg, de foretager i tilrettelæggelsen af miniforløbet - og at de evaluerer, hvilken effekt disse valg har haft.

Metoden i dette forløb, hvor eleverne selv skal tilrettelægge et miniforløb for andre musikelever med udgangspunkt i et afgrænset materiale, metoder og benspænd, kan let overføres til andre kulturområder. Det kan også bruges som opstart af et forløb, som efterfølgende bliver mere lærerstyret, fx med nedslag i mere detaljerede analyser eller gennemgang af mere komplicerede tekster om emnet. 

 

Forløbets opbygning

I forløbet er der afsat 2 moduler til at læse, lytte, researche og derudfra planlægge forløbet for andre musikelever om grønlandsk musik. Der er et modul til afprøvning og feedback internt på holdet. Forløbet afsluttes med et fællesmodul, hvor musik A-eleverne gennemfører deres miniforløb med andre musikhold (på C-, B- eller A-niveau) med efterfølgende evaluering.

Eleverne inddeles i grupper. Grupperne vælger selv, om konteksten for deres miniforløb skal være samfundsrelateret (fx om Danmarks tilknytning til Grønland), musikhistorisk (traditionel grønlandsk musik over for moderne), portræt af grønlandske kunstnere, komparativ analyse (med undersøgelse af, om grønlandsk musik har fællestræk med musik fra andre lande), sound og genretræk (forskelle og ligheder mellem grønlandske og danske grupper inden for samme genre, fx rock, heavy metal og hip hop).

Lærerens opgave er som coach at hjælpe eleverne i den rigtige retning i forhold til, hvilken del af materialet de særligt bør fokusere på, samt didaktiske overvejelser i deres tilrettelæggelse af deres miniforløb, som skal vare ca. 20-30 minutter og passe til målgruppen i sværhedsgrad og brugen af fagtermer. Læreren faciliterer samtidig processen med adgang til øvelokaler, musikinstrumenter og øvrige materialer. Samtidig bør læreren også sikre sig, at grupperne så vidt muligt tilrettelægger forskellige typer af arbejdsformer og øvelser, og at de spreder sig emnemæssigt, så miniforløbene ikke bliver for ens. 

 

Modul 1+2 (2 x 90 min)

Præsentation af materiale om grønlandsk musik og Ulf Hannerz’ teorier om musikkulturelle forandringsprocesser:

 • Kulturel udveksling: Ligestillet udveksling af melodier og musikkundskaber mellem to musikere fra forskellige musikkulturer/verdensdele. 
 • Kulturel dominans: Magt forbyder befolkningsgruppe, at bruge egen kultur, så de ikke må tale eget sprog og spille egen musik.
 • Kulturel imperialisme: Magt overtager instrumenter og andre kulturelle effekter/genstande uden hensyn til traditioner, ritualer, spillestil m.v.
 • Kulturel transkulturation: Konstant udveksling i en globaliseret verden, hvor der er bred adgang til musikkulturer fra alle dele af verden.

Lektie: Læs op på begreberne: kultur, globalisering, kolonisering, danisering, grønlandisering (se ordforklaringer i bilag), og reflekterer over følgende spørgsmål: Hvad ved du om Grønland/ grønlandsk musik? Hvad ville det være interessant at undersøge nærmere inden for grønlandsk musik? Hvordan vil det bedst kunne formidles til andre musikelever? 

Aktiviteter: Start med at synge Ung har jeg været af Augo Lynge og Sigurd Haugland sammen. Eleverne fremlægger kort deres refleksioner om globalisering generelt og konkret om Grønlandsk musik i klassen for at skabe overblik over forhåndsviden om emnet. Gennemgang af definitioner på nøglebegreberne. Klassen inddeles i 3-5 grupper og præsenteres kort for links og materiale om grønlandsk musik og teori om musikkulturelle forandringsprocesser. Inddrag eksempelvis: 

I resten af de to moduler orienterer eleverne sig i materialet og tilrettelægger deres miniforløb. 

 

Modul 3 (90 min)

Afprøvning af miniforløb internt på musikholdet. 

Lektie: Vær klar til at afprøve miniforløb.  

Aktiviteter: Grupperne afprøver nu deres miniforløb på hinanden. Efter hver gruppes afvikling giver elever og lærer en kort, konstruktiv feedback med fokus på at tilpasse miniforløbet, så det forløber uden problemer næste gang. Læreren hjælper igen med de didaktiske overvejelser i forhold til sværhedsgrad og arbejdsformer (fx forslag til CL-øvelser som quiz og byt, dobbeltcirkler, svar-bazar, find en der… o.l.), samt inddragelse af materiale og teori. 

 

Modul 4 (90 min - evt. 2 moduler, hvis der er mere end 5 grupper)

Grupperne laver deres miniforløb med andre musikelever. 

Lektie: Tilpas miniforløb ud fra konstruktiv feedback, og vær klar til at fremlægge. 

Aktivitet: Læreren giver kort introduktion til, hvad der skal ske, men overlader ellers undervisningen til grupperne og gennemførelsen af deres miniforløb. 

 

Evaluering

Når alle miniforløb er gennemført, evalueres kort med begge hold, både i forhold til det konkrete indhold og mere metarefleksivt om selve forløbenes tilrettelæggelse og afvikling: Hvad ved eleverne nu om globalisering, kolonisering og grønlandsk musik? Hvilke metoder har de anvendt? Hvordan kan det overføres på andre forløb om fx globalisering, kolonisering og musikkulturer? 

Herefter kan læreren påpege den formidlingsmæssige proces, eleverne har været igennem i tilrettelæggelsen og afviklingen af deres miniforløb, og hvordan det kan ses som en del af deres karrierelæring. 

 

Kreditering

Elisabeth Schroll, Ørestad Gymnasium, i samarbejde med CFU


Ulf Hannerz

Afsnit om Ulf Hannerz fra Speciale om “Flamenco - musikkulturelle forandringsprocesser i skabelsen og udviklingen af flamenco som musikkultur”. Elisabeth Schroll, 2001.

 

Sang: Ung har jeg været 

Grønlandsk vekselsang med call-response og ordvalg med grønlandske konnotationer. Læs om baggrundshistorien på Højskolesangen.dk. Augo Lynge ca. 1924 Sigurd Haugland 1973


Lad evt. eleverne selv komme med bud på nøgleord til begreberne

Kultur 

 • fællesskab
 • traditioner
 • normer og uskrevne regler
 • tro, overtro, myter
 • musik, mode, mad, kunst, litteratur…

Kolonialisering

 • når et andet land indtager et land eller område og påtvinger egne love, holdninger, kultur m.v.
 • har indvirkning på de koloniseredes musikkultur og identitet

 Globalisering

 • det at hele verden er forbundet, vi kan rejse til alle lande på kort tid, og vi kan blive påvirket (positivt og negativt) når der sker forandringer andre steder i verden.
 • handel via nettet
 • musik påvirket af kulturer fra alle dele af verden (går hurtigt i dag via streamingtjenester og youtube) 

 Danisering >< Grønlandisering

 • Under den danske herredømme over Grønland fra 1721-1953 foregik der en danisering af den grønlandske kultur. Grønlænderne kunne ikke frit leve deres liv som før med deres egne traditioner, deres eget sprog eller spille og synge grønlandsk musik. Det hele blev daniseret, altså påvirket af dansk kultur, musik, traditioner og ikke mindst af den kristne tro, kristne salmer.

Særligt efter selvstyret i 1979 foregik der en grønlandisering, fordi grønlænderne nu igen kunne tale og synge på grønlandsk, spille musik med grønlandske rødder og med inspiration fra grønlandske traditioner, tro, myter, kunst, litteratur og mode.


Samarbejdspartnere:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret 30. april 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.