Forløb

Bygge bro med sprog. Gymnasieelever underviser grundskoleelever

Dette forløb handler om at undervise elever i grundskolen og derigennem styrke gymnasieelevernes egne sprogfærdigheder i kinesisk.

Formålet er, at gymnasieeleverne gennem det at undervise andre styrker deres egne sprogfærdigheder samt øger deres bevidsthed om sprogindlæring.

Med forløbet arbejder man primært med det faglige mål at demonstrere viden om fagets identitet og metoder i lærerplanen for kinesisk (2017), men eleverne træner også flere forskellige sprogfærdigheder samt innovative kompetencer og til dels IT-kompetencer.

Forløbet er henvendt til faget kinesisk (både A- og B-niveau) på stx og hhx. Det består af fire moduler á 90 min.

 

Planlægning og overvejelser

Gymnasieeleverne skal undervise grundskoleeleverne i de grundlæggende færdigheder i kinesisk, som de selv synes er vigtige at kunne – og måske svære at lære. Den bedste måde at lære noget grundigt på, er selv at undervise i det. Når man underviser andre, husker man ca. 90 procent af det indhold man underviser i, mens man kun husker cirka 10 procent, når man lytter til andres undervisning)

Det er intentionen, at eleverne efter forløbet har fået en øget indsigt i, hvordan man lærer kinesisk samt en sikkerhed i grundlæggende færdigheder i kinesisk. Grundskoleeleverne får endvidere indblik i kinesisk i gymnasiet, og forløbet kan lægge op til faglig og didaktisk udveksling mellem grundskole- og gymnasielærer.

Forløbet er meget elevdrevet og er designet ud fra en innovationsmodel, som skal guide eleverne fra idé til produkt. At arbejde med selv at skabe noget for et ægte publikum, i en autentisk kontekst, er motiverende. Til at drive den innovative proces bruger jeg et værktøj fra INDEX-Design to Improve Life Education, som hedder ”Kompasset”, men man kan også bruge andre procesmodeller og/eller værktøjer. Principperne er de samme.

Modellen består af fire faser - Forbered, Forstå, Formgiv og Færdiggør. De udgør hovedfaserne i designprocessen, og forløbet er bygget op omkring disse fire faser.

Forløbet henvender sig til en 2.g’s klasse, men vil i princippet også være en mulighed i 1. eller 3.g.

Eleverne arbejde i grupper af 3-5 personer.

Materialet består af tidligere undervisningsmateriale, som bliver brugt som baggrundsmateriale, samt de øvelser som eleverne selv fremstiller i forløbet. Lærerens primære rolle er facilitator.

Forløbet her er beregnet til virtuel undervisning af grundskoleeleverne, alle gruppernes produkter blev samlet på et google-site, men man ville også kunne lave et fysisk undervisningsforløb. Fordele ved den virtuelle undervisning er, at man ikke skal tage skematekniske hensyn, og at undervisningsmaterialet kan bruges løbende, og når det passer ind i grundskolelærerens undervisningsplan. 

Opdraget lyder på, at eleverne skal lave nogle læringsspil/øvelser som grundskoleelever kan lave uden deres hjælp. Eleverne skal tage udgangspunkt i hverdagen og hvad unge/grundskoleelever laver.

Benspændene er, at øvelserne skal indeholde både tekst, lyd og billede, og at der skal være en meget grundig introduktion til øvelserne, så undervisningsmaterialet er lige til at gå til.

Kompassets opbygning

Værktøjet til forløbets innovative del hedder som nævnt Kompasset. Kompasset har tre ben – proces, didaktik og design. Det består af fire faser (Forbered, Forstå, Formgiv og Færdiggør) med hver tre handlinger samt en Sum Up (feedback). I midten står ”brugeren” som her er grundskoleeleven. Hvis man klikker på det interaktive kompas på INDEX’ hjemmeside, får man forslag til forskellige øvelser, der træner den pågældende handlingen. Der findes også skabeloner på hjemmesiden.

Man skal ikke igennem 12 separate handlinger, ofte fletter de sammen i en øvelse. F.eks. kan man i Forbered-fasen have en brainstorm med eleverne (handlingen ”udforske”), så en sortering af denne (handlingen ”organisere”), og til sidst en udvælgelse af den idé eleverne gerne vil arbejde med (handlingen ”udvælge”).

Kompasset guider dig og dine elever gennem hver fase. I Forbered-fasen vælger eleverne en udfordring, de vil designe løsninger til – her udfordringer i at lære kinesisk. I Forstå-fasen sætter de sig ind i udfordringen og dens betydning for grundskoleeleverne. De kan her trække på egen erfaring fra grundskolen. Derefter designer, visualiserer og tester de i Formgiv-fasen mulige løsninger på udfordringen. Det vil sige, at de her laver nogle øvelser til grundskoleeleverne, som træner grundlæggende sprogfærdigheder i kinesisk, og dernæst afprøver de øvelserne på hinanden. I Færdiggør-fasen retter de øvelserne til og præsenterer dem pænt og brugervenligt. Herefter kan øvelserne afprøves på grundskoleeleverne.

 

© Other

Klik her for at se video om kompasset

 

Hjemmeside for Index Design to Improve Life Education: http://designtoimprovelifeeducation.dk/da

Innovative kompetencer

For at udvikle elevernes innovative evner er det vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, at det at arbejde innovativt medfører at skabe noget, som har værdi for andre – hvilket kan forstås som helt ny viden, forbedring af eksisterende viden eller noget, som skaber værdi og er nyt i konteksten (fx indenfor det enkelte hold). Det vil oftest være de sidste former for værdiskabelse, som gør sig gældende, når der arbejdes med elevernes innovative evner i kinesisk.

Det kan både foregå inden for faget, i samarbejde med andre fag eller i samarbejde med en ekstern partner. Der kan arbejdes med at udvikle undervisningsmateriale til egen klasse, til andre klasser og andre klassetrin.

 

Kinesisk A/B, valgfag, Vejledning, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasiekontoret, marts 2019).

 

Forløbets opbygning

 

 Modul

 Indhold

 Læringsmål    

 1

Opstart af projektet og idégenerering i plenum og i grupper. Der vælges bl.a. en tovholder fra holdet og fra hver af grupperne. Af udfordringer valgte mine elever f.eks. udtale & toner, basale gloser og lytte & forstå.

1) Forbered
- "udforske" emnet
- gruppedannelse og uddelegering af ansvar
- identificere udfordringer i det at lære kinesisk
- idéudvikling
- strukturere det videre forløb

- Sum Up

Kunne identificere udfordringer i sprogindlæringen i kinesisk.

 2

Her skal eleverne fagligt sætte sig ind i området (f.eks. udtale & toner) og her læse op på det, de tidligere har lært eller spørge læreren om yderligere information eller råd.
2) Forstå

- undersøg (hvad ligger der i udfordringen - hvad består "udtale" f.eks. af?)

- analyser (hvem er "brugeren"?)

- beskriv (hvad vil I gøre herfra?)

- Sum Up

Sætte sig ind i fagligt stof og forskellige læringsbehov.

 3

Med afsæt i det eleverne fandt ud af om brugeren (grundskoleeleven) og udfordringen, skal de i gang med at lave øvelser og forklaringer til disse.

3) Formgiv

- lave selve øvelserne og forklaringerne hertil

- Sum Up

 Udvikle relevant og brugbart læringsmateriale.

 4

 Teste øvelserne på hinanden og lave en samlet "pakke" med deres øvelser – her en hjemmeside.

4) Færdiggør

- afprøve øvelser og forklaringer på hinanden

- Sum Up

 Formidle faget kinesisk.

 

Evaluering

Forløbet evalueres både løbende ved ”Sum Ups” og til sidst, når grundskoleeleverne har afprøvet øvelserne og samler op med deres egen lærer. Her kunne man evt. lave et evalueringsskema, men det vil kun give mening, hvis gymnasieeleverne skal lave flere forløb, eller hvis man som lærer ønsker at blive skarpere på, hvordan man bedst kan facilitere processen.

I forløbet her skal eleverne tage udgangspunkt i ”grundlæggende færdigheder” under temaet ”hverdagen og hvad unge/grundskoleelever laver”. Man kunne også arbejde med andre temaer som f.eks. ung i Kina, fritidsinteresser eller SoMe i Kina.

Forløbet egner sig bedst til bedst til 2.g. Her har eleverne noget viden om faget, de kan sætte i spil og har endnu ikke travlt med eksamensemnerne, men ville også kunne bruges i 1.g eller 3.g.

Billeder af det endelige produkt

Forsiden på elevernes hjemmeside med en fælles introduktion samt de forskellige gruppers indslag i undermenuen.

 

© Other

En af gruppernes underside.

 

© Other

Kreditering 

Forløbet er lavet af Sidsel R. Magnussen

Siden er opdateret 16. maj 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.