Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - januar 2018

Nyhedsbrev til italiensk stx fra fagkonsulenten Tine Brandt.

 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for alle jeres henvendelser og spørgsmål om bl.a. forståelse og tolkning af de nye læreplaner og vejledninger. Disse henvendelser og spørgsmål er meget vigtige, fordi de viser, hvad der er brug for at forklare, uddybe og eksemplificere i forbindelse med de nye læreplaner. Disse input bliver medtænkt i de reviderede vejledninger til læreplanerne og den nye EMU. I er derfor som altid meget velkomne til at kontakte mig via mail (eller telefon). 

I dette infobrev vil jeg først ridse op, hvad der har været vigtigt i de sidste fem måneder af året, der gik og dernæst se fremad på de første seks måneder af 2018. 

 

Året der gik:

 • I efteråret 2017 havde jeg det privilegium at møde mange både nye og kendte kolleger til bl.a. Årsmøde- og generalforsamling på KUA, Teoretisk pædagogikum og til Reformkurser i Århus, København og Middelfart.
   
 • Jeg har holdt gode og konstruktive møder med opgavekommissionen, der er i fuld gang med at lave eksamensopgaver, der skal ligge klar til sommereksamen 2018.
   
 • I december var der høring af Regeringens Nationale Sprogstrategi på Christiansborg, hvor mange kolleger, medlemmer fra Italiensklærerforeningens bestyrelse og jeg deltog. Det er positivt, at strategien nu er en realitet, som vi må forvente det bedste af, når den udmøntes med bl.a. to sprogcentre i landet. Inden for disse rammer må vi undersøge, hvordan vi bedst styrker italiensk- og de andre sprogfag.
   
 • En konference om digitale kompetencer i november, også i reformens lys, samlede de faglige fora i Odense, hvor jeg sammen med bl.a. repræsentanter for italiensk-, fransk- og spanskfaget diskuterede, hvordan vi kan forholde os til læreplanskravene om de digitale kompetencer i sprogfagene italiensk, fransk og spansk.

 

De kommende måneder:

 • Implementering af de nye læreplaner for elever der er startet i 1.g. efter august 2017, vil stadig være i fokus.
   
 • Samarbejde med og tæt kontakt til Italiensklærerforeningens bestyrelse med bl.a. inspirationsmøder er et centralt ønske for mig, så vi i fællesskab kan styrke spanskfaget bedst muligt.
   
 • Det faglige forum for italiensk (repræsentanter for faget fra: ungdomsuddannelser og universitet, lærere og ledere/rektor og undertegnede) skal ligeledes mødes i foråret for at diskutere spanskfagets situation og muligheder.
   
 • En arbejdsgruppe er, som nævnt i nyhedsbrevet fra november, i gang med at udvikle ny to-delt skriftlig prøve, jf. ny læreplan 2017, der bliver en realitet fra sommertermin 2020. Der kommer to vejledende opgavesæt. Se infobox 3 nederst.
   
 • Jeg ser frem til FIP-kurset (version 4) i marts, der også står i reformens tegn. (Se program på EMU ultimo januar og infobox 4 nederst).

 

Ny skriftlig prøve til begyndersprog A til sommerterminen 2020   

 

Hvad? Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle Vejledende opgavesæt til den nye skriftlige prøve til italiensk begyndersprog A, jvf. den nye læreplan.

Hvornår foreligger Vejledende opgavesæt? Det første Vejledende opgavesæt af i alt to foreligger august 2018, det næste er planlagt til januar 2019.

Lærerens hæfte? Lærerens hæfte (version 1) foreligger december 2018.

Dialogmøder? Jeg indkalder til dialogmøder i efteråret 2018/foråret 2019, hvor der bliver mulighed for at komme med input til og respons på det Vejledende opgavesæt.

Hvornår implementeres ny prøveform? Den endelige prøve skal bruges første gang til sommertermin 2020.(dvs. de nuværende 1.g’ere) jvf. ny Læreplan.

Hvordan kommer prøven til at se ud? Jvf. læreplanen §4.2 er det en to-delt prøve. Delprøve 1 varer en time og Delprøve 2 varer 3 timer.

Delprøve 1 er en sproglig prøve uden hjælpemidler.

Delprøve 2 er en sproglig prøve, hvor alle hjælpemidler må benyttes. (fx downloadet materiale benyttet i undervisningen og ordbøger, jvf. ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”). Netadgang og kontakt med omverdenen er ikke tilladt. Der kommer efterfølgende nærmere rammer og anvisninger for tilladt materiale i vejledningen til Eksamensbekendtgørelsen.

Prøven tager udgangspunkt i det funktionelle sprogsyn, og der skal udelukkende produceres sprog på italiensk. Prøven kommer i store træk til at ligne den, der findes på begyndersprog A digitalforsøgsopgave i spansk og fransk.

 

FIP-kursus         

Som tidligere annonceret fortsætter FIP i italiensk i version 3.

Hvornår? Foråret 2018, den 5. april i Nyborg.

Indhold? FIP har i år særligt fokus på mundtlig eksamen i forbindelse med læreplansændringerne.

 • Der vil være oplæg om mundtlig eksamen med fokus på det funktionelle sprogsyn.
 • Der vil være oplæg om hvordan, man i undervisningen kan arbejde med at ruste eleverne til mundtlig eksamen: forløb og stilladsering af ”beredskabssprog” til samtale om både eksamensteksten ud fra instrukser, billedmateriale og om kendte emner fra undervisningen.
 • Der vil ligeledes være workshops inddelt efter niveau med fokus på den nye eksamenstekst. Herunder: Hvad er en god tekst? Og: Hvad er en god instruks? 
 • Desuden er der oplæg og workshop om CERF (Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog). Og om CERF som redskab til at beskrive og udvikle elevernes niveau inden for mundtlig sprogproduktion.
 • Programmet findes på EMUen ultimo januar.
 • Der deltager to repræsentanter pr. skole til disse FIP-kurser. Tilmelding foregår via GL-E.
Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.