Psykologi - Inspiration til fjernundervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Alle elever er sendt hjem som følge af de aktuelle skolelukninger. Eleverne skal i denne ekstraordinære situation undervises og have mulighed for faglig udvikling hjemmefra. På denne side har fagkonsulenten samlet inspiration og vejledning til, hvordan undervisere kan støtte op og bidrage til elevernes undervisning og læring.

 

Digitale ressourcer

Der findes en lang række relevante online og digitale ressourcer/platforme som underviserne i psykologi kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser ,der lægger forud for valget af ressourc (r), så disse bedst muligt kan være understøttende. Indledningsvist skal det nævnes, at der findes i-bøger og andre lærebøger til rådighed, som kan danne ramme om det teoretiske grundlag. 

Ressourcerne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer    

  • Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint og Word (alle online via office360).
  • Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier og Peer-Grade.
  • Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms.
  • Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix.

 

Didaktisk planlægning

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

Det er en mulighed at afvikle forløb og opgaver som fjernundervisning. Forløbets rammer, produkt, indhold, tid, materiale samt evaluering kan indledningsvis skitseres ved dias eller notat. Eleverne har da mulighed for, individuelt eller i grupper, at arbejde med forløbet i de efterfølgende lektioner. Evaluering kan ske gennem en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne kan forbedre anvendelsen af fagets teori og faglige ræsonnementer og opnå de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, Google Docs eller skolens studieadministrative system. 

Endeligt kan repetition af kernestoffet og temaer også være en mulighed at gennemføre via fjernundervisning. Eleverne kan i grupper få ansvar for repetitionen af forskellige kernestofområder eller dele af temaer. Det kan ligeledes afvikles gennem konkrete øvelsesopgaver. Tilbagemelding kan ske ved ovennævnte ressourcer. Her trænes dele af de faglige mål frem mod eksamen. På b-niveau kan elementer af synopsis trænes virtuelt.  

 

Generel inspiration til fjernundervisning

Pædagogiske formater i DiDaK-projektet

Et forskningsprojekt fra KU med fokus på digital dannelse

Digital dannelses 10 teknologier du skal kende

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Mikkel Krag Brunvold 
Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk

Siden er opdateret 18. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.