Hjælp til undervisere i forhold til undervisning hjemmefra

Her gives en række råd til, hvordan du som underviser kan forberede, gennemføre og evaluere virtuel undervisning og læringsaktiviteter på afstand.

Alle elever er sendt hjem fra skole de næste to uger. Det er ambitionen, at eleverne i denne ekstraordinære situation stadig får mulighed for faglig udvikling hjemmefra. Dette kan foregå gennem virtuel undervisning. Det er regeringens udgangspunkt, at så længe eleverne deltager i fjernundervisning, løser skriftlige opgaver m.v., gives der ikke fravær. De nærmere regler følger senere. 

Som lærer skal du kommunikere med eleverne om, hvordan undervisningen vil foregå i din klasse og i dine fag.

I de allerførste dage af perioden med skolelukning er det vigtigt at orientere elever og forældre om, at der fortsat er en forventning om, at elever undervises, at dette foregår hjemmefra, og at du vil orientere og vejlede om, hvad eleverne skal lave og hvornår de skal lave det.

Du har sandsynligvis en vis erfaring med elementer af virtuel undervisning, men det er nyt ift. gymnasiale uddannelser, at det digitale gøres til det dominerende undervisningsmedium i en længere periode.

Her er en række råd til, hvordan du som underviser kan gribe denne undervisningssituation an. 

 

Virtuel og asynkron digital undervisning

Al undervisning er medieret og ændrer sig efterhånden, som nye medier bringes i spil på nye måder. Virtuel undervisning kræver en anden stilladsering, forberedelse og mediebrug end fysisk klasserumsundervisning.

 

Om virtuel undervisning

Virtuel undervisning (eller fjernundervisning) kan defineres som undervisning, hvor elever og underviser ikke er fysisk tilstede i samme lokale. Der skelnes mellem virtuel undervisning, der er tidsmæssigt asynkron (læreren og eleverne er tilstede på forskellige tidspunkter og typisk på skift) og synkron (læreren og eleverne er tilstede online samtidig). Du kan sandsynligvis med fordel vælge at kombinere de to undervisningstilgange, der hver især understøtter fx selvstændigt arbejde og dialog meget forskelligt.

Nedenstående er noget, du bør drøfte og aftale overordnede, lokale retningslinjer for med dine kolleger og ledelse.

 

Asynkron digital undervisning

Den asynkrone undervisning vil typisk kunne understøttes af gymnasiets learning management system (LMS) som fx Lectio, Moodle, Ludus, G Suite for Education eller Office 365 for Education samt andre digitale læringsressourcer, der er gratis tilgængelige eller som gymnasiet betaler for.

Du kan i LMS-systemet udgive detaljerede ugeplaner og undervisningsforløb til eleverne, så det er klart for dem, hvilke materialer, de skal arbejde med og hvilke opgaver, de skal løse med hvilke værktøjer. Det kan både være analogt materiale i form af fx taskebøger, som eleverne har med hjemme og/eller digitalt materiale i form af fx en video eller websider. Opgaverne skal typisk være velegnede til at blive løst med digitale værktøjer, så deling er let og feedback, justeringer m.m. kan blive en del af praksis.

Det er også muligt, at den asynkrone undervisning mere har en vejledende karakter ift. et emne, hvor du primært hjælper eleverne med selv at udarbejde søgestrategier, selektere og vurdere relevant materiale, selv indkredse problemstillinger og/eller selv udvælge og inddrage digitale værktøjer til fx at producere i digitale mediegenrer eller organisere og visualisere data.

Tips til asynkron digital undervisning

  1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper eleverne til at få klarhed over, hvilke opgaver, de skal løse og hvordan.
  2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan fx. gøres via en skærmoptagelse.
  3. Følg så vidt muligt med i elevernes aktivitet og tag kontakt til elever, der har svært ved at komme i gang eller går i stå.
  4. Sørg for at forventningsafstemme ift. omfang og hyppighed af feedback. Både elev-lærer og elev-elev.
  5. Hvis der overvejende arbejdes asynkront, kan du evt. tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med eller ringe til dig.

 

Synkron digital undervisning

Den synkrone digitale undervisning giver mulighed for at etablere et virtuelt klasserum, hvor deltagelse selvsagt er på andre præmisser end i det fysiske. Online tilstedeværelse kan også være præget af nærvær, hvis du og eleverne arbejder bevidst med disse præmisser.

Der findes flere forskellige programmer, der understøtter virtuelle møder/webinar, og gør det muligt for dig at mødes med dine elever og afvikle undervisningen digitalt. Programmerne har forskellige muligheder for at lave mindre grupper, chatte osv. Eksempler på programmer er Microsoft Teams, Skype, Google Hangouts, Adobe Connect m.fl.

Tips til synkron digital undervisning

  1. Bed eleverne om at afbryde (mute) deres mikrofoner, når de ikke byder ind i undervisningen.
  2. Del din egen skærm med f.eks. dine Power-Points eller anden skriftlig og visuel præsentation. 
  3. Varier gerne med opgaver, hvor eleverne skal være aktivt deltagende, fx quizzer eller opsamlende opgaver undervejs.
  4. Faciliter dialog og elevpræsentationer og skab mulighed for virtuelt gruppearbejde.
  5. Lav en kort opsummerende video til slut om emnet, der kan sendes til dem, der evt. ikke har kunnet deltage. Dette kan evt. laves af en elev. Desuden kan det udnyttes ift. repetition og refleksion, at flere programmer muliggør optagelse af hele videomøder.

 

Læs mere

 

Inspiration

Siden er opdateret 18. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.