Lovgivning

Eksamensgrundlag

Fagkonsulenten om eksamensgrundlag. I de nye læreplaner for dramatik er det tydeliggjort, at eksamensprojektgruppernes digitale præsentation og elevens personlige portfolio udgør en del af eksamensgrundlaget.

De nye læreplaner 

”Den digitale præsentation og portfolien indgår i eksamensgrundlaget, jf. pkt. 4.2.” (Læreplan, Dramatik C, august 2017 under 3.2. Arbejdsformer)

At den digitale præsentation og elevens personlige portfolio indgår i eksamensgrundlaget, betyder slet og ret, at begge dele er grundlag for dele af prøven, hvad der bliver tydeligt under afsnittet 4.2. Prøveform: ”Den faglige samtale om projektarbejdet indledes med et kort oplæg fra eksaminanden/eksaminanderne med inddragelse af den digitale præsentation, jf. pkt. 3.2.””Med udgangspunkt i spørgsmålet gennemføres en faglig samtale mellem eksaminand og eksaminator med inddragelse af eksaminandens portfolio, jf. pkt. 3.2.” (Læreplan, Dramatik C, august 2017 under 4.2. Prøveform)

Af eksamensbekendtgørelsen fremgår følgende: ”Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt.” (Eksamensbekendtgørelsen, §7)

Jeg anbefaler, at alle dramatiklærere i god tid før prøven gør deres skoles ledelse opmærksompå, at eleverne i dramatik som følge af de nye læreplaner skal have udarbejdet en digital præsentation og en portfolio, der skal foreligge ved prøven. Har eleven ikke lavet en digital præsentation eller en portfolio ved undervisningens afslutning, må man lokalt aftale, hvilke forholdsregler man så træffer, for at eleven kan inddrage både digital præsentation og portfolio ved prøven.

Hvis man er censor ved en prøve i dramatik, hvor den digitale præsentation og/eller portfolien ikke foreligger ved prøven, indberetter man det til institutionen og sender samtidig en kopi af indberetningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan synes ubehageligt at skulle indberette forhold omkring en prøve, men man bør tænke på, at man som censor udover at bedømme eksaminandernes præstationer også har en vigtig opgave i forhold til både at sikre eksaminandernes retssikkerhed og at opretholde en national standard for prøverne.

 

Dramatik i de større skriftlige opgaver

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af Johanne Winding Nordestgaard og Lotte Thulstrup i samarbejde med fagkonsulenten for dramatik. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige retningslinjer for eleverne afhængig af, om de er påbegyndt deres uddannelse før eller efter 1. august 2017.

 

SRP - Elever, der er påbegyndt deres uddannelse før 1. august 2017

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf det ene fag er et studieretningsfag på A-niveau, og det andet fag er på mindst B-niveau. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft. Projektets problemstilling behøver ikke at have lige stor vægt i forhold til de to indgående fag. Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. En SRP kan involvere Dramatik B i kombination med et studieretningsfag på A-niveau.

 

SSO - Kursister, der er påbegyndt deres uddannelse før 1. august 2017

Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et eller to fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal eleven følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen.

En SSO kan involvere Dramatik B både alene og i kombination med et andet fag eller Dramatik C i kombination med et fag på b-niveau.

 

SRP - Elever, der er påbegyndt deres uddannelse efter august 2017

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft. Projektets problemstilling behøver ikke at have lige stor vægt i forhold til de to indgående fag. Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen.

En SRP kan involvere Dramatik C eller B i kombination med et studieretningsfag på A-niveau.

 

SSO - Kursister, der er påbegyndt deres uddannelse efter august 2017

Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et eller to fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal eleven følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen.

En SSO kan involvere Dramatik B både alene og i kombination med et andet fag eller Dramatik C i kombination med et fag på b-niveau.

 

Generelle forhold

Vejlederen har ansvaret for at opgaveformuleringen giver mulighed for at skrive en god

besvarelse. En god opgaveformulering lægger op til:

•En sammenhængende besvarelse med klar rød tråd

•En besvarelse med progression mht. taksonomiske niveauer

•En besvarelse, der involverer teori, som er relevant for opgavens fokus

•En besvarelse, der inddrager de fagligheder, som indgår, i et meningsfuldt samspil

Særlige forhold i dramatik

 

Kan eleverne tage udgangspunkt i en film eller serie?

Ja, men ikke alle film og serier er velegnede. Råd eleverne til at vælge en film eller serie, hvor det er muligt at bringe kernefagligheden i dramatik i spil. Det skal være tydeligt, hvordan der er arbejdet med arrangement, spillestil eller andre kernefaglige forhold. En dramaturgisk analyse må ikke forveksles med en filmanalyse.

 

Må eleverne tage udgangspunkt i en forestilling de har oplevet, men som ikke er optaget?

Ja. Råd dem til at se forestillingen flere gange, hvis det kan lade sig gøre. Bed dem også om at inddrage forskelligt tilgængeligt materiale som dokumentation (fotos, trailer eller manuskript) eller tegne en sceneskitse selv.

  

Hvad skal eleverne helst vælge: en forestillingsanalyse eller en realisationsanalyse?

Begge analysetyper er mulige. Erfaringen viser, at det kan være svært at lave en god realisationsanalyse. Gør eleverne opmærksom på, at forslaget til realisation skal være begrundet i en overordnet samlende idé.

 

Særlige forhold vedrørende SRP gældende for elever, der er påbegyndt deres uddannelse efter 1. august 2017

Kan eleverne tage udgangspunkt i deres eget skabende arbejde?

Ja, læreplanen for SRP siger: ” Ved studieretningsprojekter, hvori kunstneriske fag eller innovative løsninger indgår, kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt.”

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.