Teknologi eux - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i billedkunst i forbindelse med COVID-19.

Vi går nu ind i endnu en ny fase af en situation, der kun kan betegnes som helt ekstraordinær. Lærerne har alle ydet en kæmpe og meget usædvanlig indsats for at få nødundervisningen i teknologi til at lykkes bedst muligt. I teknologi er der ud over de udfordringer, som alle fag står overfor, endvidere en kæmpe udfordring i forhold til værkstedsdelen af faget. Den praktiske dimension af faget har været og er fortsat meget påvirket af nødundervisningen.

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside ligger følgende dokument, der også omfatter de overordnede retningslinjer for teknisk eux: Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020. Retningslinjer om prøvetræning i nødundervisningen.

Desuden finder man på siden en lang række spørgsmål og svar, også vedrørende teknisk eux.

 

Hvordan understøttes elever, der afslutter teknologi B (evt. teknologi A) som sidste gymnasiale fag i sommerterminen 2020 og som dermed kan komme til mulig prøve i teknologi?

For elever hvor EP/EOP er blevet afviklet tidligere, kan elever have prøven i teknologi B (eller A) liggende i deres prøvetræk, som den tidsmæssigt sidst placerede prøve og dermed som den mundtlige prøve, som eleverne skal til. Der er i denne situation åbnet for, at skolens ledelse kan beslutte om eleverne skal til denne prøve eller ej afhængig af, om det på skolen skønnes muligt at gennemføre værkstedsarbejdet sundhedsfagligt forsvarligt. Se spørgsmål og svar på hjemmesiden under ”Prøver, eksaminer og optagelsesproces”. Nogle skoler kan have afsluttet værkstedsarbejdet i teknologi før corona nedlukningen satte ind, og for disse skolers vedkommende vil det være oplagt at gennemføre prøven i teknologi. 

Står man således foran genåbning af skolen for eux elever med mulighed for prøve i teknologi B (eller A), gælder det, at eleverne efter perioden med nødundervisning vil skulle hjælpes til at få færdiggjort eksamensforløbet. Kravene og forventningerne til projekterne, rapport og produkt, er de sædvanlige. Lærerne har gennemført alt det, de kunne, virtuelt med de begrænsninger det har givet i forhold til adgang til værksteder, som enten er blevet afbrudt eller først skal gennemføres efter genåbningen. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, se særskilt afsnit senere.

Hvis skolerne skal i gang med at åbne værksteder, gælder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og det bemærkes, at dette er voldsomt krævende i forhold til værksteder med udstyr, maskiner, grej og værktøj, der skal rengøres ekstra meget og hyppigt, og i forhold til afstandskrav som kan være svært forenelige med fx den almindelige sikkerhed eller med det faglige (fx arbejde med elektronik med afstand mellem lærer og elever). Ansvaret for en forsvarlig gennemførelse ligger hos skoleledelsen. 

Projektgrupperne vil ligeledes skulle vejledes på en måde, hvor der fortsat er stor afstand imellem alle deltagere, elever som lærer.  På mange måder vil der fortsat være brug for virtuelle tilgange efter genåbning, da man fx ikke kan læne sig flere mennesker ind over én computer og kigge med. En mulig tilgang kan være at én elev sætter sin computer til projektor, hvorefter projektgruppens arbejde herfra kan diskuteres og kommenteres af lærer og elever som led i vejledningen.  

 

Hvordan færdiggøres eksamensprojekterne i teknologi B - og i teknologi A, som ikke skal til prøve?

Alle eksamensprojekter skal gennemføres til aflevering, og projekterne skal som sædvanlig bedømmes af læreren forud for afgivelsen af årskarakteren, jvnf. læreplanen: ”Teknologi B – særligt gymnasialt fag til brug for tekniske eux-forløb, august 2018”, afsnit 4.1: ”Arbejdet med det særskilte afsluttende projekt, der indgår i projektprøven, jf. pkt. 3.2, indgår i grundlaget for afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men projektet bedømmes ikke særskilt forud for den mundtlige del af prøven.”

Der er ikke længere nogen centralt fastsat dato for aflevering af teknologi B eksamensprojektet! Den enkelte skole må beslutte, hvad der giver bedst mening for skolen under hensyntagen til den forlængede undervisningsperiode og muligheden for evt. at få flere end afgangseleverne fysisk i skole igen og dermed evt. mulighed for at lægge værkstedsdelen senere.  Det sidste kræver dog fortsat ikke blot, at eleverne kommer fysisk i skole igen, men også at skolen ser sig i stand til at overholde sundhedsmyndighedernes – til den tid gældende – retningslinjer. 

Bemærk uagtet ovenstående tekst, at det er fuldt ud tilladt, at fastholde den oprindelige centralt udmeldte afleveringsfrist for teknologi B, som lyder 6/5.

 

Aflevering uden realisering af produkt/procesforløb

Dette punkt vedrører alle teknologi eksamensprojekter (A og B) i de tilfælde, hvor eleverne ikke skal til prøve og hvor skolen beslutter aflevering før 10. maj eller en senere aflevering givet skolen beslutter at undlade realisering i værksteder. Punktet omfatter ligeledes teknologi A og B eksamensprojekter, der ikke kan komme til prøve, og som ikke har nået at realisere et produkt/procesforløb forud for nedlukningen af skolerne:

Skolen skal aftale og meddele eleverne en standard for projekter uden realisering af produktet i værksteder. Det mest indlysende er, at eleverne bliver bedt om at gøre mere ud af de ”teoretiske” aspekter af produktudviklingsforløbet:

  • der kan forventes/kræves en mere uddybende og fyldestgørende problemanalyse end der normalt vil være tid til
  • tilsvarende for produktprincip, hvor blandt andet ordentlig udformning af krav, herunder forslag til testbare krav, kan efterspørges endnu mere massivt end normalt
  • i produktudformning og produktionsforberedelse kan efterspørges seriøs teknisk dokumentation, nu ikke udført som ”efterarbejde”, men som reelt fremadrettet planlægning, selvfølgelig med de begrænsninger som den manglende hands-on giver
  • miljøvurdering kan uddybes enten som kvalitative vurderinger og valg undervejs i forløbet eller som decideret kvantitative vurderinger efter MEKA modellen eller ved brug af andre værktøjer/tilgange, fx. C2C.
  • det teoretisk udviklede produkt kan evalueres, dog kun hypotetisk. Af de tre aspekter af evaluering (jvnf. læreplanen afsnit 2.2), kan to gennemføres: vurdering/evaluering i forhold til den samfundsmæssige problemstilling, som var udgangspunktet, samt procesevaluering. Ekstraordinært kan det vælges at tilføje evaluering i forhold til miljø.

 

Ovenstående punkter gælder både teknologi B og A. For teknologi A´s vedkommende kan alt A-niveauets ekstrastof, uanset valgtema, som sædvanligt indgå i projektrapporterne.

Som nævnt kan skolen vælge og vente og se tiden an og senere vurdere muligheden for gennemførelse af realisering i værksteder, og dermed håbe på en mere traditionel og fyldestgørende afvikling af teknologis eksamensprojekter. 

I den politiske forligstekst nævnes prøvetræning. For eksamensprojekternes vedkommende er det oplagt og nærliggende at slutte den undervisning, der ligger op til afleveringen af eksamensprojektet af med fremlæggelser. Her skal der dog rettes stor opmærksomhed mod ikke som lærer at bedømme fremlæggelserne og projekterne!! Hvis vi gør det, kommer vi ud i noget juridisk morads omkring elevens retssikkerhed, hvor alle kan blive usikre på om den mundtlige fremlæggelse, som er led i undervisningen, er gået hen og blevet en pseudo-prøve helt uden den retssikkerhed, der er omkring prøver – fastsat i lovgivning. Det er altså uhyre vigtigt, at fremlæggelser kun følges af formativ evaluering, gerne peer-to-peer feedback og anden feed back og feed forward. Overholdes dette, vil det give vældig god mening at slutte forløbene af med projektfremlæggelser og formativ evaluering. Læreren vil få endnu et input til bedømmelsen af den enkelte elev og eleverne vil opleve en afrunding af forløbet. Efterfølgende afgiver læreren den afsluttende årskarakter.   

 

Hvordan forsætter vi virtuel undervisning for elever, der ikke afslutter faget i sommerterminen 2020 inkl. prøvetræning?

Foreløbig frem til den 10. maj fortsættes den virtuelle undervisning af alle hold, der ikke afslutter deres gymnasiale uddannelse denne sommer. Her må det fortsat vælges at arbejde med fagets analytiske dimensioner. Der kan således arbejdes i dybden med elementer som teknologianalyse, miljøvurdering eller de særskilte elementer i produktprincip (målgruppeanalyse, idégenerering, kravformulering, inklusiv testbare krav).

Der kan alternativt arbejdes med et komplet produktudviklingsforløb ”på tegnebrættet”, dvs. uden realisering men med fokus på, at eleverne tilegner sig et overblik over processen. I forhold til et komplet produktudviklingsforløb ”på tegnebrættet” vil det ligeledes være muligt at arbejde med dybde i produktudformningen i form af tegninger, diagrammer og beregninger. For nogle lærere vil det være muligt at gennemføre kurser i teknisk tegning eller app-design virtuelt.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt udfordrede elever i forbindelse med genåbning af skolerne (i første omgang kun de elever, der i denne sommertermin afslutter deres gymnasiale fag af den tekniske eux)?

Det kan godt tænkes, at de fagligt mest udfordrede elever har været dårligere stillet end normalt, når læreren eller klassekammerater ikke har været direkte fysisk tilstede til at motivere og hjælpe eleven med arbejdsopgaverne. Formodentlig har enhver teknologilærer afholdt virtuelle møder med projektgrupperne. På disse møder har der været direkte kontakt – med eller uden video – men med synkron tale og vejledning i forhold til pågældende projektgruppes arbejde. Alligevel er der elever, måske hele projektgrupper, der er ”smuttet udenom”, som ikke har taget del i det virtuelle arbejde. Der kan derfor være behov for en særlig hjælp til disse elever og/eller projektgrupper, som formodentlig samtidig er de fagligt svageste elever, når skolen åbner igen. Det kan fx ske i form af, at man bruger mere tid på vejledning af disse elever og/eller projektgrupper. Det kan ske i de ordinære moduler eller som et ekstra tilbud.

Hvis det sker som ekstra tilbud, så vær opmærksom på, at det kan presse eleverne yderligere, hvis mange andre fag gør det samme. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for. Man kan ligeledes ud fra elevernes skriftlige og/eller mundtlig respons fra nødundervisningen afdække behovet for særlig hjælp til udvalgte elever eller projektgrupper.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da:

Pernille Kaltoft, Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33925497

E-mail: Pernille.Kaltoft@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.