Retorik C - Genåbning

Her har fagkonsulenten samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning af skolerne. 

Status nu er

  • at skolerne kan åbne fysisk op for elever i 2hf og 3g
  • at elever i 1hf, 1g og 2g tidligst begynder d. 10.5. og indtil da fortsat modtager virtuel undervisning
  • at alle eksamener er aflyst for elever i 1hf, 1g og 2g
  • at alle 2hf-elever skal til eksamen i mundtlig dansk og ét fag mere, dette fag kan være retorik
  • at 3g-elever ikke kan komme op til eksamen i retorik
  • at der gives årskarakter d. 15.6.
  • at skoleåret forlænges frem til sommerferien

 

De didaktiske råd og anbefalinger i nærværende dokument er derfor primært rettet mod lærere, der har elever i 2hf og 3g.

Der er en særlig udfordring for hold, der er blandet af 2g’ere og afgangselever. Her gælder det, at afgangseleverne som udgangspunkt skal undervises fysisk, mens fortsættereleverne skal undervises virtuelt frem til d. 10.5. Det kan være svært at få til at gå op på en naturlig måde, og det må derfor anbefales, at sådanne blandede hold fortsat undervises virtuelt.    

Først og fremmest: Tak for den gode og ekstraordinær indsats, I alle har gjort. Det er en fornøjelse at se, hvordan den faglige fane har været holdt højt trods den uvante situation, vi har stået – og står – i. Fra alle sider har vi hørt om fantastiske øvelser og en enestående kreativitet.

Da skolerne blev lukket ned, blev der på Emu´en offentliggjort inspiration til nødundervisning. Linket kan tilgås her: https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/inspiration-til. Eleverne og kursisterne (nedenfor blot omtalt som elever) har været sat i gang med forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes forskellige digitale platforme som MS Teams, Zoom og Skype har været aktiveret. Telefonsamtaler har været i brug og det samme gælder mails og SMS. For nogles vedkommende har der sideløbende hermed været vejledning i de større eksamensprojekter. Nu har vi så taget det første skridt om på den anden side med de restriktioner, der er gældende og sikkert vil være det resten af skoleåret.

Fjern- og virtuel underundervisning er på mange måder udfordrende og det kan derfor være en god idé at reflektere over, hvilke udfordringer vi står med, og hvordan vi kan arbejde videre.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

En elevgruppe, som kan have haft det ekstra svært i den forgangne tid, er de fagligt mest udfordrede elever, der ikke som normalt har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. Disse elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp, og i forbindelse med eksempelvis undervisning over Teams vil nogen antageligt have undgået at ”udstille sig” med for mange spørgsmål o.l. Der kan derfor være god grund til at rette lidt ekstra opmærksomhed på de mest udfordrede elever. Det kan vi gøre ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for vejledning. Noget af det stof, der blev afviklet som virtuel undervisning, kan repeteres i plenum eller i mindre grupper, så også de mest udfordrede elever får mulighed for at præsentere det nye stof. Det kan gøres i forbindelse med repetition og opsamlinger, der kredser om de forskellige forløb, der opgives i undervisningsbeskrivelsen.

Uafhængig af, hvilken form der vælges, er det en god idé at afstemme forventningerne og formatet med de aktuelle elever, således at de ikke føler sig udstillet eller pålægges en urimeligt stor arbejdsbyrde. Det er vigtigt at huske, at mange af de elever, der er udfordret i retorikfaget, formentlig også er det i andre (eksamens)fag.

 

Den konkrete afvikling af retoriktimerne

Der er i de officielle udmeldinger lagt op til, at retorikundervisningen på forskellig vis skal prøve eleverne forud for faglige evalueringssamtaler og afgivelsen af den blivende årskarakter.

Eleverne bør uanset undervisningens form gøre deres prøveportfolie færdig og aflevere den i så god tid, at den kan danne grundlag for årskarakteren.

Undervisningen må i sagens natur planlægges efter de fysiske rammer og tiltag på den enkelte skole, herunder hensynet til 2 meters afstand og 10-personersreglen. Det er en oplagt og effektiv mulighed fortsat at lade eleverne lave kortere faglige præsentationer, fx taler, analyser af autentiske ytringer o.l., som podcasts, filmede oplæg eller screencasts. Det er et stort arbejde for læreren at se og kommentere dem alle. Et arbejdsbesparende tiltag kan være at lade eleverne udarbejde præsentationerne i mindre grupper eller se og drøfte dem i plenum.   

Man kan naturligvis også praktisere mere klassisk faglig træning af fagets teoretiske og praktiske del i form af tavlebaseret undervisning og klassedialog, elevoplæg, prøveeksamener i plenum og individuelle samtaler (enten virtuelt eller fysisk). Gruppe-, par- og matrixarbejde kan besværliggøres af reglen om at holde afstand.

 

Faglige mål og kernestof - generelt

Det er opfyldelsen af de faglige mål, eleven skal bedømmes på. Den enkelte underviser bør derfor repetere disse og tilrettelægge en undervisning, der selv under de specielle omstændigheder giver alle elever en mulighed for at honorere de faglige krav til såvel den praktiske som teoretiske dimension i faget. De skal forud for afgivelsen af den endelige karakter kunne vise det, de skulle have vist til prøven, nemlig at de både kan analysere autentiske ytringer og reflektere over egne retoriske valg på baggrund af prøveportfolioen.

For yderligere oplysninger henvises til: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

Her findes der svar på langt de fleste spørgsmål vedr. genåbningen og coronakrisens konsekvenser for de gymnasiale uddannelser i det hele taget.

 

Med venlig hilsen
Nicolai Rekve Eriksen
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 51 70 95 78

E-mail: Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.