Mediefag - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra 15. april genåbne for elever fra 2hf og 3g. Elever fra 1g, 2g, 1hf og hf-e vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Hvordan kan man i denne særlige situation arbejde med mediefags praktiske og teoretisk-analytiske del? Hvilke didaktiske greb kan anvendes? Og hvordan kan vi hjælpe de elever, der er og har været særligt udfordret af den virtuelle undervisning? Med afsæt i en række generelle oplysninger om eksamen og eksamensproduktioner i mediefag, giver denne vejledning faglig og didaktisk inspiration til undervisningen. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Generelt for mediefag

Eksamen og eksamensproduktioner i mediefag

1hf, 1g og 2g:

Som udmeldt 8. april skal elever i 1g., 2g., og 1hf ikke til eksamen i mediefag. I stedet skal de alle have en afsluttende standpunktskarakter. I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med mediefagligt kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af mediefags faglige mål. I den forbindelse skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer naturligvis følges. Det betyder også, at der ikke er krav om en mediefaglig eksamensproduktion i grupper, idet et sådant gruppearbejde ikke er muligt, da afstandskriterierne ikke kan holdes hverken i forhold til gruppemedlemmerne eller dem, eleverne ønsker at lave optagelser med.

 

2hf samt valgfag 3g:

Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til prøve i mediefag, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at lave de forudgående eksamensprojekter/produkter, fx som følge af fysiske begrænsninger mv. under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger, kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen, og hvorfor man har lavet justeringen, til Rune Kjærsgaard Jørgensen - Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk.

 

Blandede hold

Genåbningen gælder alene for elever fra 3g og 2hf. Hvis man har blandede hold med 2g og 3g/2hf-elever, skal 2g-elever modtage nødundervisning hjemmefra. Også kursister på hf-enkeltfag skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

 

Afsluttende standpunktskarakterer

Se Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Faglig og didaktisk inspiration ifm. tilrettelæggelse af undervisningen efter genåbning

3g og 2hf

For alle elever – og også mediefagselever – har perioden med nødundervisning været uvant. Selvom man kan kommunikere virtuelt på mange forskellige måder, har eleverne været alene og på fysisk afstand af de klassekammerater og lærere, de normalt færdes med i mange timer hver dag. For fagligt udfordrede elever kan afstanden være særlig problematisk. Hvor det i skolehverdagen kan være let lige at tage fat i en lærer eller spørge en klassekammerat en ekstra gang, kan fjernundervisningen opleves som en barriere for fagligt udfordrede elever. Det bør derfor være et opmærksomhedspunkt i forbindelse med genåbningen af skolen.

Man kan med fordel starte op med at få drøftet udbyttet med nødundervisningen i mediefag med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor trænger de til at få repeteret faglige pointer? For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan opsamling, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det er gået med at komme i mål med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været vanskeligheder.

Det vil være forskelligt, hvor de enkelte hold og klasser befinder sig i det mediefaglige årshjul. Og det vil ligeledes være meget forskelligt, hvor mange moduler, der er tilbage af undervisningen i mediefag. Men langt de fleste vil være i gang med at lave eksamens-/årsproduktioner eller arbejde med et teoretisk-analytisk forløb. Idet det for hovedparten af elever ikke vil være muligt at gennemføre de påbegyndte eksamens-/årsproduktioner (jf. også afsnittet ”Eksamen og eksamensproduktioner i mediefag” ovenfor), kan der være behov for at justere undervisningen.

 

I tiden frem til foreløbig 10. maj arbejdes der i timerne med mediefagligt kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af mediefags faglige mål – både teoretisk-analytisk og praktisk. Det kan blandt andet gøres på følgende måder – naturligvis afhængigt af, hvor mange moduler, man har til gode, hvad der supplerer den allerede afholdte undervisning bedst og hvad der matcher klassens niveau og behov:

Teori-analyse:

 • Repetition af centrale faglige begreber – såsom filmiske virkemidler, dramaturgiske greb, genrekarakteristika mm. Alle elever – og også fagligt udfordrede elever - får herigennem redskaber til citatanalysen, som står helt centralt i mediefag. Hertil kan evt. benyttes frameshots eller begrebskort.
 • Repetitionen han udmønte sig i – eller man kan gå direkte til – individuel produktion af videoessay med citatanalyse med træning af filmiske og dramaturgiske virkemidler. Evt. kan citatet vælges med baggrund i et tidligere gennemgået forløb. Hertil kan knyttes krav om at sætte citatet i perspektiv til selvvalgt kontekst. Eleverne kan fremlægge, diskutere og evaluere citatanalysen for hinanden. Her kan læreren støtte fagligt udfordrede elever gennem valg af citat, gruppesammensætning og/eller evt. stilladsering af citatanalysen. Videoessays kan vurderes af læreren og/eller der kan gives peer-feedback.
 • Mikro-forløb med fokus på korte medieproduktioner, fx titelsekvenser, musikvideoer, reklamer, branded content. Fx kan klassen inddeles i grupper, der står for at præsentere hver sin genre, vise eksempler og fremlægge analyser.
 • Filmklassiker med perspektiv. Vælg sammen med klassen en rigtig filmklassiker – og arbejd med den: Analyse, historie, instruktør, produktion mm. Anlæg evt. forskellige metoder i læsningen af filmen. Klassikerforløbet kan udbygges med næranalyse af citater (individuelt eller i grupper).
 • Se og diskuter et eller flere videoessays fra 16:9.dk - http://www.16-9.dk/kategori/media/. Evt. kan eleverne selv i mindre grupper vælge et videoessay, fremlægge dets centrale pointer og illustrere dem med nedslag i videoessayet for resten af klassen.
 • Arbejd med medieteori – pluk fx fra de skitserede forløb på emu: https://emu.dk/stx/mediefag/teori-og-analyse

 

Praksis:

 • Alt afhængigt af, hvor langt man er kommet med eksamensproduktionen, kan man arbejde videre med den på forskelige måder – også selvom man ikke skal til eksamen, og naturligvis med overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer: Nogle klasser/hold/grupper mangler måske kun at klippe produktionen og kan gøre dette. Andre klasser/hold/grupper vil kunne lave ’dummies’ (her forstået som scener der optages som tests/prøver med eleverne selv som aktører – som eksempler på, hvordan en del af eksamensproduktionen kunne se ud). Fremlæg produktionerne og få peer-respons.
 • Udarbejd distributions- og lanceringsplan til den produktion, grupperne har lavet præproduktion til. Hav fokus på målgrupper og brug af medieplatforme. Arbejd evt. også med etiske og ophavsretslige problemstillinger i tilknytning til produktionen.
 • Lav plakat til egen produktion. Husk tagline.
 • Producer og rediger individuelle produktioner på smartphones. Fremlæg produktionerne og få peer-respons. Se opgavecase nedenfor.
 • Find klassens/holdets tidligere elevproduktioner frem, og lad den ’gamle’ gruppes medlemmer hver klippe en trailer på baggrunden af den. Se og diskuter de forskellige resultater.

 

Praktisk produktion – case: Portrættér individuelt jeres liv, som det ser ud nu, hvor Covid-19 har lukket Danmark ned.

I skal løbende og over en uge filme jer selv med jeres kamera, iPad eller telefon (som holdes vandret ved alle optagelser).

Arbejd med tre rum:

 • Et fortidsrum, som bruges til at etablere problemstillingen (Hvordan havnede DK her? Hvordan udviklede det sig? Hvordan fik du at vide, at skolen var lukket? Hvordan har I tilrettelagt hverdagen hjemme hos jer?)
 • Et refleksionsrum, hvor I beretter, reflekterer, gør jer tanker om livet og den ny hverdag
 • Et nutidigt rum, hvor I præsenterer jer selv i en hverdag med Covid-19.

 

5 benspænd - og en reminder:

 • Hav styr på målgruppe, medieplatform, distribution
 • Varighed: C-niveau: 3-4 min., B-niveau: 5-6 minutter
 • Der skal indgå autenticitetsmarkører
 • Der skal indgå små stemningsskabende montager til at bryde fortællingen op
 • Max 15 % underlægningsmusik
 • Husk at alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal overholdes! Gør ikke noget, som I ikke kan stå inde for og fremstil ikke andre på en negativ/ubehagelig måde.

Kilde: Casen er en forkortet udgave af en opgave formuleret af Anne Juul Møller/Odder Gymnasium og Tor Nygård Kolding/Falkonergårdens Gymnasium

 

Prøveeksamen

Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække eleven faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

Se i øvrigt Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Faglig og didaktisk inspiration ifm. tilrettelæggelse af nødundervisningen

- 1g, 1hf og 2g

I mediefag er der gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning i 1g, 1hf og 2g. Der er udarbejdet inspirationsmateriale til fjernundervisning i mediefag, som er tilgængeligt på emu.dk - https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/mediefag-stx-inspiration-til. Den virtuelle undervisning kan tilrettelægges i grupperum og klasserum i fx Teams, hvortil kommer mulighed for individuel vejledning. Her kan man holde oplæg for hinanden, arbejde sammen i grupper, dele dokumenter mm. Mange andre platforme kan naturligvis anvendes.

Efter en længere periode med nødundervisning kan man med fordel evaluere udbyttet af undervisningen i mediefag med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor kan man evt. justere for at øge udbyttet. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det går med at komme i mål med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er   vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer.

Det vil være forskelligt, hvor de enkelte hold og klasser befinder sig i det mediefaglige årshjul. Og det vil ligeledes være meget forskelligt, hvor mange moduler, der er tilbage af undervisningen i mediefag. Men mange vil sikkert være i gang med at lave eksamens-/årsproduktioner eller arbejde med et teoretisk-analytisk forløb. Idet det for hovedparten af elever ikke vil være muligt at gennemføre de påbegyndte eksamens-/årsproduktioner, kan det være behov for at justere undervisningen.

I tiden frem til foreløbig 10. maj arbejdes der i nødundervisningen med mediefagligt kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af mediefags faglige mål – både teoretisk-analytisk og praktisk. Det kan blandt andet gøres på nedenstående måder – naturligvis afhængigt af, hvor mange moduler, man har til gode, hvad der supplerer den allerede afholdte undervisning bedst og hvad der matcher klassens niveau og behov.

Tilrettelæggelsen vil også være afhængig af, om der er tale om et mediefagshold der afslutter faget, eller om der er tale om et hold der fortsætter undervisningen efter sommerferien. Hvis det sidste er tilfældet, kan eleverne med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

 

Teori-analyse:

Eleverne kan – individuelt eller i online-grupper - udarbejde oplæg, lave præsentationer af teoretisk stof og analysere (uddrag af) film, serier, nyere medieformer, fx ved at:

 • Udarbejde powerpoint, der gennemgår hovedpunkter i eller besvarer spørgsmål til en teoretisk lærebogstekst, mediefaglig artikel eller en medieproduktion (fx med inddragelse af frameshots)
 • I en podcast, en vodcast, TED-talk, mundtligt (fx via Skype) eller skriftligt redegøre for elementer/hovedpointer i et teoretisk-analytisk forløb.
 • Lave en ’klassisk’ skriftlig opgave, fx med analyse af et citat, præsentation af en genre el.lign.
 • Lave et videoessay, hvor citatanalysen trænes, evt. med henblik på brugen og effekten af de filmiske og dramaturgiske virkemidler.
 • For hold der fortsætter efter sommerferien (løft til B-niveau eller A-niveau-hold): Det/de teoretisk-analytiske forløb, der har været arbejdet med i mediefagsundervisningen, kan med fordel repeteres. Eleverne kan i mindre grupper, triader eller par stå for at genopfriske vigtige faglige pointer, mulige kontekster mm. for hinanden.

 

Praksis:

Eleverne kan – individuelt eller i online-grupper - fx:

 • Idegenerere og udforme synopsis, moodboard, manuskript og/eller storyboard til mindre medieproduktion eller delprodukter (fx et interview, et anslag)
 • Lave små klippeøvelser
 • Optage dummies af indstillinger/scener (i fotos eller levende billeder), der er med i den planlagte eksamensproduktionen, som ikke skal realiseres, (fx det gode interviewbillede, eksempler på billedkompositioner mm.) på smartphone
 • Producere små minutlange selvportrætter, der optages hjemme og redigeres på smartphone eller iPad, fx som Lommefilms ”Jeg er …” - Lommefilm eller human postcards - https://www.humanpostcards.com.

Hent også inspiration i ideerne, som er skitseret ovenfor i afsnittet ”Faglig og didaktisk inspiration ifm. tilrettelæggelse af undervisningen efter genåbning i 3g og 2hf”. Mange af disse forslag vil også kunne anvendes ifm. nødundervisningen.

 

Prøvetræning og prøveeksamen

Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække eleven faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

For hold der fortsætter med mediefag efter sommerferien (løft til B-niveau eller A-niveau-hold) kan det være en god ide at afprøve eksamensformen i mediefag. Fx kan en prøve i det teoretisk-analytiske stof med krav om systematisk og begrebstæt citatanalyse individuelt eller i grupper – evt. udformet som videoessays – træne og forberede eleverne på eksamen. Hvis citaterne vælges fra tidligere gennemgåede forløb, kan de på den måde knyttes til repetitionen. Eleverne kan fremlægge, diskutere og evaluere citatanalysen for hinanden. Her kan læreren støtte fagligt udfordrede elever gennem valg af citat, gruppesammensætning og/eller evt. stilladsering af citatanalysen. Det er også muligt at lave individuel prøve i citatanalyse virtuelt.

Se i øvrigt Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

For de fleste elevers vedkommende er afslutningen på skoleåret også deres afslutning af mediefag C/B/A. Men en del elever fortsætter næste skoleår, da de har faget på B- eller A-niveau eller har valgt at opgradere til et valgfagshold på B-niveau.

På hold der fortsætter med faget efter sommeren, er det en fordel, at både lærer og elever har et klart og fælles billede af elevernes faglige ståsted og præstationer. Det er således vigtigt, at der tilrettelægges aktiviteter, som sætter fokus på faglige mål og delmål, så det bliver let for eleverne at orientere sig, og så formålet med undervisningen tydeliggøres. Dette kan ske ved, at eleverne løser små konkrete opgaver, hvor bestemte færdigheder og faglige begreber anvendes. Det kan være mindre praktiske øvelser, små analyseopgaver, elevproduktion af screencasts eller lignende. Hermed holdes fokus på arbejdet med de faglige mål, samtidig med at sådanne øvelser vil kunne bruges til både at pege frem mod kommende forløb og tilbage i forhold til forløb, der allerede er blevet arbejdet med. I fraværet af fysisk tilstedeværelse er det ekstra vigtigt løbende at samle op på pointer og mediefaglige begreber, så eleverne får de bedst mulige forudsætninger for at bygge videre på disse, når den fysiske undervisning genoptages.

For at styrke lærerens udgangspunkt for at vurdere elevernes faglige niveau og udfordringer anbefales det, at læreren afsætter god tid til at lytte til elevernes samtaler, argumentation og faglige formuleringer, når de arbejder. Herefter sikrer læreren, at den enkelte elev får tilbagemelding om fremskridt samt strategier for det videre arbejde.

Samtidig med at arbejdet i undervisningen gøres konkret og håndgribeligt for eleverne under de virtuelle omstændigheder, kan det være en god idé at give klassen/holdet et opsamlende overblik over de forløb og faglige aktiviteter, der har været arbejdet med i faget i skoleårets løb. Det kan være med til at danne afsæt for en orientering om og drøftelse af, hvad der skal arbejdes med i det kommende skoleår.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Frem mod sommerferien vil det utvivlsomt være en udfordring at holde gejsten oppe hos en del elever, fordi de har svært ved at opretholde motivationen og savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne. Kontakten og relationen mellem den enkelte elev og lærer og eleverne imellem er således rigtig vigtig i den kommende tid og bør tænkes ind i undervisningsplanlægningen.

Forslag:

 • Indled den enkelte lektion med en fælles samling på video, hvor læreren fremlægger planen for timen/dagen eller den nærmeste tid, og hvor lærer og elever i fællesskab opsummerer, hvad der blev arbejdet med sidst, og hvor i forløbet man er. Dette er særlig vigtigt i en tid, hvor timerne i det enkelte fag kan ligge meget spredt. Giv eleverne mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og simpelthen at tale! Man kan også lægge op til, at eleverne ikke blot tilkendegiver tilstedeværelse, men måske skal sige noget, i tilknytning til navneopråb. Fx svare på ’hvad er den seneste serie/film, du har set under corona-lockdown – og hvor mange stjerner vil du give den?’, ’hvilken skuespiller eller instruktør ville du gerne have på besøg?’, ’hvor ville du rejse hen, hvis du frit kunne vælge?’ eller ’hvilket (kæle)dyr ville du ønske du havde haft under Corona-lockdown?’. Det gør at alle elever får sagt noget – endda noget lidt mere personligt – og det kan samtidig medvirke til, at flere tør tage del i den virtuelle undervisning senere i lektionen/modulet.
   
 • Man kan lade videomødet stå åbent under hele lektionen/modulet, så eleverne har mulighed for ansigt-til-ansigt-vejledning, ved blot at gå tilbage til mødet, mens klassen ellers arbejder individuelt eller i grupper. 
   
 • Brug arbejdsformer, der aktiverer eleverne mest muligt frem for ”klasseundervisning”. Flere af de anvendte programmer til understøttelse af virtuel undervisning giver mulighed for oprettelse af forskellige former for grupperum, hvor eleverne i mindre grupper kan arbejde og snakke sammen. Lad det ikke være op til eleverne at bede om hjælp og vejledning. Fx kan der stilles det krav som benspænd, at hver elev/gruppe én gang i hver time henvender sig til læreren med ét spørgsmål. Eller læreren kan virtuelt eller skriftligt kommunikere med elever og grupper, evt. efter en bestemt plan. Det anbefales at sætte rigelig tid af til denne vejledning/undermøder blandt andet med det mål i sig selv at styrke lærer-elevkontakten og kontakten mellem eleverne.
   
 • Evt. kan der stilles krav om, at alle har kamera på ved disse møder for at styrke følelsen af, at man ”ser” hinanden. Det er også vigtigt at give plads til small-talk på disse møder. Det kan være en lejlighed til at spørge til elever, som ikke er til stede og lade eleverne kontakte disse elever, så eleverne hjælper med at ”samle hinanden op”.
   
 • Se om noget af undervisningen kan tilrettelægges udendørs, så eleverne får mere variation i deres skoledag og får mulighed for at røre sig. Mindre produktionsøvelser, hvor fx filmiske virkemidler, FEMO-principper eller dramaturgiske begreber skal optages på elevernes egne smartphones/kameraer, kan sagtens laves exteriør. Der kan også arrangeres walk and talks, hvor elever i par fx facetimer med hinanden mens de drøfter mediefaglige spørgsmål. Eleverne kan individuelt tage på fotoshoot, hvor de finder spændende locations, fotograferer dem og uploader til en fælles platform (fx padlet) sammen med adressen og en beskrivelse af, hvad en pågældende location vil være velegnet til (genre, situation o.lign.) – med fælles opsamling og evaluering efterfølgende. Små manuskriptskrivningsøvelser, besvarelser af spørgsmål mm, fx i par eller mindre grupper, kan også sagtens løses udendørs, hvis vejret tillader det.
   
 • Læreren kan med fordel selv lave de samme praktiske øvelser som eleverne – jf. ovenfor – og fremlægge sin egen praksis/løsning sammen med dem for at skabe en lidt mere uformel stemning og styrke relationen til eleverne.
   
 • Brug mulighederne for forskellige former for peer-feedback til yderligere at understøtte det faglige og sociale fællesskab i klassen/på holdet, eller lav mere uformelle fremlæggelser mellem grupperne. Det er meget nemmere at få flere i tale, når det foregår i mindre grupper.
   
 • Klassens sammenhold har det svært, når alle sidder hver for sig derhjemme. Man kan prøve at styrke sammenholdet ved at tilføre det faglige et mere socialt, underholdende eller interessebetonet element fx i form af virtuel frokost i grupper, hvor eleverne taler om det de har lyst til, eller med quiz’er, hvor eleverne i grupper udformer faglige spørgsmål til hinanden med nogle valgmuligheder. Man kan også organisere gruppearbejde, hvor eleverne individuelt eller i grupper skal forberede og fremlægge et oplæg for hinanden om et selvvalgt mediefagligt emne, som eleven/gruppen finder interessant. Der kan indlægges benspænd fx om brug af begreber, aktualitet eller en bestemt historisk periode.
   
 • Tænk gerne elementer ind i din planlægning af den ekstra undervisning, som pirrer elevernes nysgerrighed, sanser og fantasi, hvor de skal udforske, lege og eksperimentere. Og også gerne aktiviteter hvor deres egen identitet eller smag kommer i spil, så de får en oplevelsen af personlig identifikation med opgaven. Alt sammen elementer, der er en mulighed og del af vores fag, metoder og didaktik – og som samtidig kan hjælpe til at øge vores elevers trivsel og motivation.

 

Relevante links

Læreplaner og vejledninger

Læreplan mediefag C - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/mediefag-c-hf-stx-august-2017.pdf?la=da

Vejledning mediefag C - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/skal-baade-under-hf-og-stx-mediefag-c-stx-hf-vejledning-marts-2019.pdf?la=da

Læreplan mediefag B - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/mediefag-b-stx-august-2017.pdf?la=da

Vejledningen mediefag B - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/mediefag-b-stx-vejledning-marts-2019.pdf?la=da

Læreplan mediefag A - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/forsoegsfag/200130-mediefag-a-forsoegslaereplan-stx-august-2017.pdf?la=da

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i mediefag - https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/mediefag-stx-inspiration-til

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020 - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200408-aftale-om-proever-og-eksamener-paa-de-gymnasiale-uddannelser.pdf?la=da

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser - https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser - https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

 

 

Mimi Olsen

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 22269164

E-mail: mimi.olsen@stukuvm.dk

 

 

 

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.