Informatik B merkantil eux - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

I informatik har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning.

Der har ude på skolerne været anvendt mange forskellige arbejdsformer. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en virtuel undervisning, der kunne give eleverne det bedst mulige faglige udbytte under de særlige forhold.

Der kan have været udfordringer med lavpraktisk hjælp under nødundervisningen. Den enkelte lærer har forsøgt at omlægge undervisningen bedst muligt, og har i videst muligt omfang hjulpet eleverne. Se også gode råd til undervisningen hjemmefra på EMU.

Eleverne har individuelt eller i grupper kunnet aflevere skriftlige eller mundtlige svar via skolens digitale platform, mail eller telefon. Man har i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne via skolens platform som fx Google Hangout i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god og spændende måde har været stor.

 

Hvordan tilrettelægger vi undervisningen efter genåbningen?

Det er en ny virkelighed, der nu møder lærerne på skolerne. Nogle vil opleve, at holdene er delt i forskellige lokaler. Andre vil opleve, at skulle fortsætte med at lave virtuel undervisning i en tid endnu.

Projektarbejdsformen er normalt alt overskyggende på denne tid af skoleåret de fleste vil være i gang med det afsluttende eksamensprojekt. Særligt den tekniske del af eksamensprojektet kan have været udfordrende under nødundervisningen, så her kan man have et særligt fokus.

Når eleverne ikke arbejder med projekt, er her et par bud på, hvordan undervisningen kan gribes an:

  • Eleverne arbejder i grupper (med overholdelse af afstandskrav) med forskellige spørgsmål/opgaver til dagens lektie evt. suppleret med selv at skulle finde materiale om emnet. Grupperne fremlægger deres svar for de andre grupper i lokalet forskudt, således at læreren kan være tilstede, eller virtuelt for hele klassen.
  • Læreren starter virtuelt med gennemgang af teori/begreber for alle fx med brug af en powerpoint. Derefter skal eleverne i grupper svare på spørgsmål til emnet. Efter gennemgang og eksemplificering af teori/begreber lægges op til en faglig diskussion i lokalerne. Læreren skriver de spørgsmål, der skal diskuteres.

 

Hvis eleverne ikke skal til eksamen

På de hold der ikke er trukket ud til eksamen kan man fokusere på aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale. En vurderingssamtale foregå med udgangspunkt i elevernes eksamensprojekt. Samtalen kan indledes med elevens præsentation af eksamensprojektet.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt svage elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Det kan godt tænkes, at de fagligt svageste elever har været dårligt stillet, når læreren eller klassekammerater ikke har været direkte tilstede til at hjælpe eleven med arbejdsopgaverne. Der kan derfor være behov for en særlig hjælp til de svageste elever, når skolen åbner igen. Det kan fx ske i form af, at man bruger mere tid på vejledning af svage elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde med repetition af stoffet fra nødundervisningen, i arbejdet med nyt stof eller med generel repetition op til eksamen. Det kan ske i de ordinære moduler eller som et ekstra tilbud. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for.

Man kan ud fra elevernes mundtlige (og/eller - hvis der har været fordybelsestimer – skriftlige) respons på stillede opgaver afdække behovet for særlig hjælp til udvalgte elever. Hvis nogle elevers besvarelser har været meget svage, kan man samle disse elever og gennemgå opgaverne med dem på en måde, så de opnår en bedre forståelse af det tilhørende stof.

 

Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den mundtlige prøve?

Aftalen om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser indebærer, at en del elever kan komme til mundtlig eksamen i informatik.

Der er afsat undervisningstid til udarbejdelse af eksamensprojektet. Dette eksamensprojekt har de fleste hold været i gang med under perioden med nødundervisning.

Hvis afleveringstidspunktet af eksamensprojektet finder sted efter genåbningen, er der mulighed for vejledning og hjælp inden afleveringstidspunktet, også i de aspekter af faget, som kan have været vanskeliggjort under nødundervisningen.

Eleverne skal til den mundtlige prøve inddrage et eller flere af de faglige mål. For at ruste alle elever til prøven, anbefales det at have et særligt fokus på inddragelse og forståelse af de faglige mål, der er måtte være blevet behandlet under perioden med nødundervisning.

Tiden kan med fordel bruges på at præsentere eleverne for hvilke krav der vil blive stillet til dem ved den afsluttende mundtlige prøve, som man formentlig under alle omstændigheder ville have gjort.

Det vigtigste, vi som lærere skal have øje for, når der åbnes igen, er at skabe tryghed for eleverne, så de ved, hvordan de skal forholde sig til eksamen. Skab tryghed for eleverne ved at fokusere på, at det er de kompetencer, de har opnået gennem det seneste år, de skal til eksamen i. Nedlukningen har trods alt kun været en lille del af det samlede forløb frem mod den mundtlige eksamen.

 

Kathrine Madsen
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 21395199
E-mail: Kathrine.madsen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.