Græsk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra 15. april genåbne for elever fra 3g og 2hf. Elever fra 1g, 2g, 1hf og hf-e vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver en række generelle oplysninger om eksamen samt inspiration til undervisningen i genåbningsperioden. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Som følge af den aftale, Regeringen har indgået med partierne i den politiske følgegruppe til COVID-19 om håndtering af prøverne ved sommerterminen 2020, skal eleverne i 3g til i alt tre prøver: En skriftlig prøve i dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau samt en mundtlig prøve i studieretningsprojektet. Prøverne i 1g og 2g aflyses. Det betyder, at der kan være elever, der skal til skriftlig prøve i græsk A, mens der ikke er nogen stx-elever, der skal til mundtlig prøve græsk.

 

Nødundervisning i græsk

I græsk har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning. Med anvendelse af digital teknologi har eleverne individuelt eller i grupper kunnet udføre og dokumentere deres faglige arbejde, ligesom man via digitale platforme, mail eller telefon har kunnet vejlede eleverne både individuelt og i grupper. Man har via skolens digitale platforme i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god, spændende og fagligt forsvarlig måde har været meget stor, og lærerne har i imponerende omfang taget opgaven med omstilling til digital undervisning på sig.

Ikke desto mindre har nødundervisning i form af fjernundervisning og virtuel undervisning på mange måder været udfordrende for både lærere og elever. Selvom man kan kommunikere virtuelt på mange forskellige måder, har eleverne været alene og på fysisk afstand af de klassekammerater og lærere, de normalt færdes med i mange timer hver dag. Det er derfor særligt på afsluttende hold vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod undervisningens ophør. Det er desuden vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne også her understøttes bedst muligt. I den forbindelse er det væsentligt ikke mindst at have fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Undervisning i græsk i den kommende periode

Genåbningen gælder alene for elever fra 3g og 2hf. Det betyder, at 1g og 2g-elever fortsat modtage nødundervisning hjemmefra – se nedenfor.

Efter en længere periode med nødundervisning hjemmefra er det vigtigt at evaluere udbyttet heraf med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor har der været vanskeligheder? Det gælder både i forhold til elever, der skal have nødundervisning med fysisk tilstedeværelse og for elever, der fortsat skal have nødundervisning hjemmefra. Evalueringen kan danne udgangspunkt for tilrettelæggelsen af undervisningen i den kommende periode. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det indtil nu er gået med at med at arbejde med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer. Undervisningen i den kommende periode kan derefter tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

Selvom eleverne ikke skal til mundtlig prøve, skal undervisningen tilrettelægges på en måde, der opfylder læreplanens krav, herunder de faglige mål og kernestoffet. I det omfang, tiden tillader det, anbefales det, at man laver opsamlinger og repetition af de emner, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, så faget fremstår som en afrundet helhed for eleverne.

 

Hvordan forberedes elever i 3g på den skriftlige prøve i græsk?

Alle 3g-elever skal efter perioden med nødundervisning understøttes i bedst muligt at blive klar til den skriftlige prøve i græsk.

I sommeren 2020 stilles for første gang en skriftlig prøve i græsk A i det nye, digitale opgaveformat. Der har over de seneste to år løbende været arbejdet med og orienteret om arbejdet med den nye skriftlige prøve i græsk A, og på Materialeplatformen findes de to vejledende opgavesæt samt Lærerens hæfte, hvor der bl.a. er konkrete anvisninger og forklaringer samt oversigt over opgavetyperne.

Langt de fleste skoler vil på nuværende tidspunkt have gennemført terminsprøver, hvor eleverne har haft mulighed for at prøve kræfter med det nye skriftlige prøveformat. Terminsprøverne, men også elevernes arbejde med den skriftlige dimension i den daglige undervisning, vil have givet læreren indblik i, hvilke elever der har særlige udfordringer med det skriftlige arbejde i græsk, og hvilke opgavetyper i den skriftlige prøve, der måtte give de enkelte elever særlige udfordringer.

Undervisningen frem mod den skriftlige prøve kan derfor tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer. Når skolerne genåbner, vil det være en god ide at arbejde fokuseret med prøvesættene samt genafleveringer og forskellige former for feedback, således at eleverne forberedes bedst muligt på den skriftlige prøve. Det er i den forbindelse naturligvis afgørende, at eleverne er bekendt med de forskellige opgavegenrer og opgavetyper.

 

Hvordan tager man bedst hensyn til fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Nogle elevgrupper er blevet særligt udfordrede og har fået væsentligt mindre ud af perioden med nødundervisning hjemme end andre. Her er det især elever, som i forvejen er fagligt svage, der synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i fjernundervisning og virtuel undervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord været stillet meget forskelligt i perioden med nødundervisning og det har påvirket deres læringsudbytte.

Den gruppe elever, som er og har været særligt udfordrede af nødundervisningen, bør man derfor i den kommende genåbnings- og overgangsperiode prioritere højt. Det kan man gøre ved at anvende arbejdsformer, der giver tid og rum for vejledning individuelt eller i grupper. Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

 

Undervisning i græsk i 1g og 2g i den kommende periode

For elever i 1g og 2g skal undervisningen også i den kommende periode gennemføres som nødundervisning hjemmefra. Det er ledelsen på den enkelte skole, der tilrettelægger rammerne for dette. På EMU findes inspiration til ressourcer og didaktisk tilrettelæggelse af fjernundervisning i græsk her: https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/inspiration-til.

Efter en længere periode med nødundervisning hjemmefra er det vigtigt at evaluere udbyttet heraf med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor har der været vanskeligheder? Dette kan danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningen i den kommende periode. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det indtil nu er gået med at med at arbejde med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer. Undervisningen i den kommende periode kan derefter tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

 

Prøvetræning

I græsk A vil man under normale omstændigheder typisk tilrettelægge en årsprøve for 1g eller 2g-eleverne som forberedelse til prøven i 3g. Eftersom der ikke afholdes egentlige årsprøver for 1g og 2g i år, kan det være en god ide at arbejde med prøvetræning i en eller anden form, så eleverne forberedes på, hvad der forventes af dem i de skriftlige og mundtlige prøver i 3.g.

Dette kan gøres på en række måder: Man kan træne og forberede eleverne på den skriftlige prøve ved at samle flere moduler på én dag og lade eleverne besvare en skriftlig opgave inden for den afsatte tid. En anden mulighed er at lade eleverne arbejde individuelt eller i grupper med delopgaver, der minder om opgavetyperne i den skriftlige prøve. Hvis eleverne arbejder med tekster fra allerede gennemgåede forløb, kan prøvetræningen på den måde knyttes til repetitionen af årets arbejde. Læreren kan give eleverne virtuel feedback enten skriftligt eller mundtligt.

Eleverne kan forberedes på den mundtlige prøve ved individuelt eller i grupper at fremlægge, diskutere og evaluere oversættelse, analyse og evt. perspektivering af tekststykker taget fra de latinske tekster, der er gennemgået statarisk i undervisningen. I den forbindelse kan man bruge skolens virtuelle platforme til at lade eleverne præsentere deres arbejde med for læreren og/eller andre elever.

Se i øvrigt Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

I det omfang tiden tillader det, anbefales det, at man laver en opsamling på de emner og tekster, som er gennemgået i årets løb og som opgives i undervisningsbeskrivelsen, så årets arbejde i faget fremstår som en afrundet helhed for eleverne.

Afsluttende standpunktskarakterer

De afsluttende standpunktskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Det vil være naturligt i den kommende periode gennem forskellige og fokuserede undervisningsaktiviteter inden for læreplanens rammer at kvalificere afgivelsen af de afsluttende standpunktskarakterer. Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau.

For en uddybning af ovenstående, se Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Nyttige links

Læreplan og vejledning græsk A -  https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017

Læreplan og vejledning græsk C - https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/valgfag-laereplaner-2017

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i græsk - https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/inspiration-til

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020 - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200408-aftale-om-proever-og-eksamener-paa-de-gymnasiale-uddannelser.pdf?la=da

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser - https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser - https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

 

Anne Bisgaard Vase

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33 92 51 64

E-mail: Anne.Bisgaard.Vase@stukuvm.dk

 

 

 

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.