Finansiering C, eux - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Genåbning i finansiering C, eux  (læreplan, hhx)

Dette notat giver anvisninger og inspiration til opstart af undervisningen i faget finansiering (hhx-læreplan) for eux-hold, efter perioden med nødundervisning særligt med fokus på at kunne støtte og imødekomme de fagligt udfordrede elever frem mod eksamen. De fagligt udfordrede elever kan have været ekstra udfordret i den forgangne tid da de ikke, som under normale omstændigheder, har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. Disse elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp.

Afhængigt af elevsammensætning og varighed af nødundervisningen er der flere faglige og didaktiske forhold og forudsætninger, der bør overvejes som underviser.

 

Prøveformen i finansiering

Elever, som afslutter det studiekompetencegivende forløb i merkantil eux i sommeren 2020 skal bl.a. til den mundtlige prøve i erhvervsområdeprojektet (EOP) eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet EOP i vintertermin).

I tilrettelæggelsen af undervisningen i finansiering frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af de faglige mål i faget, jf. dokumentet Vejledning til skolerne om afgivning af årskarakterer og genåbning.

I læreplanen for finansiering niveau c fremgår det i afsnit 4.2 Prøveformer:

”Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2., og en opgave med et antal bilag. Opgaverne med bilag sendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.

Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens korte præsentation, fem til syv minutter, af et selvvalgt PBL forløb fra undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del tager udgangspunkt i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.

Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.”

Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

Afhængig af fjernundervisningen og hvor langt eleverne er i forløbet er det hensigtsmæssigt at arbejde med mundtlige eksamensopgaver og PBL-forløb. Både i forhold til grundlaget for lærerens afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men også i forhold til elevernes udbytte og forståelse for fagets gestandsfelt - noget eleverne kan medtage til den evt. mundtlige prøve eller prøve i erhvervsområdeprojektet.

De elever, som er, og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør i den kommende overgangsperiode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning. Det stof der har været en del af fjernundervisningen, kan med fordel repeteres i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolig med stoffet.

 

Undervisningsbeskrivelsen – særligt med henblik på EOP

Det kan være en hensigtsmæssigt, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer. Det kan have betydning ift. den mundtlige eksamen i erhvervsområdeprojektet (såfremt eleven har finansiering som det ene fag) så censor og eksaminator må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Henvisning til materialer

Fagets side på EMU, finansiering C:
https://emu.dk/stx/gymnasiale-valgfag/finansiering

Merkantil eux-side på emu:
https://emu.dk/eux/merkantil-eux

Hjælp til undervisere i forhold til undervisning hjemmefra:
https://emu.dk/eud/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/hjaelp-til-undervisere-i-forhold

Inspiration til fjernundervisning:
https://emu.dk/hhx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/de-erhvervsokonomiske-fag-hhx

 

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da:

Troels Finjord Højberg
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +452342 6319
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk

 

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.