Dans - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Det har været særdeles vanskeligt at gennemføre de praktiske dele i vores fag, mens skolerne har været nedlukkede, og som det forhåbentligt har fremgået tydeligt, har det ikke været intentionen, at vi skulle lave praktisk arbejde i denne periode.

I løbet den næste uge genåbner skolerne for 3g'erne og 2hf'erne. Ingen stx-elever kan komme til mundtlig eksamen i dans. Men 2hf'ere kan komme til mundtlig eksamen, såfremt faget er den senest placerede mundtlige prøve. At arbejde med eksamensprojekterne vil i nogen tilfælde fortsat være problematisk, når man skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer – så derfor kan den enkelte skole bede om at dansehold (eller andre fag med praktisk arbejde) ikke kommer til eksamen. Se den præcise procedure herunder:

Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at lave de forudgående eksamensprojekter/produkter for eksempel som følge af fysiske begrænsninger mv. under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen og, hvorfor man har lavet justeringen, til Rune Kjærsgaard Jørgensen (Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk).

Det vil altså være en rigtig god ide med det samme at tage en beslutning om, man synes det er hensigtsmæssigt og muligt at gå til eksamen med sit hf-hold. 

Problemerne med det praktiske arbejde for de hold, som starter i skole i løbet af den næste uges tid, kunne eksempelvis se således ud:

– eksamensprojekterne indeholder tæt kontakt mellem de deltagende elever.

– der mangler lokaler og ikke mindst store nok lokaler til at eleverne kan spredes nok i deres arbejde.

– enkeltelever i eksamensgrupper kan af forskellige coronarelaterede årsager vælge at blive hjemme

– nogle elever på blandede hold kan fortsat være hjemme, mens andre er på skolen.

Omvendt kan det være:

– at eksamensprojekterne kan udføres med den af Sundhedsstyrelsen anbefalede afstand, eller at projekterne kan ændres og tilrettes, så de kan lade sig gøre indenfor rammerne.

– at der er tilstrækkeligt store lokaler, eller at arbejdet kan udføres udendørs.

– at eleverne alle møder op.

Her må man lokalt vurdere, hvad der kan lade sig gøre.

 

Når undervisningen genoptages i den kommende uge, vil der være en del restriktioner i forhold til normalt – også når vi skal lave mere teoretisk undervisning. Mange steder vil klasser være delt op i flere lokaler, og læreren vil måske endda både skulle undervise analogt og virtuelt samtidigt af hensyn til elever, der ikke kan møde op. Nogle vil måske vurdere, at man ligeså godt kan undervise virtuelt – hvilket nogle skoler også peger på er en mulighed. Omvendt kan man også se frem til at det igen vil være muligt at møde eleverne "in real life" – og ikke mindst udnytte de muligheder vi har i vores fag til at lave koblinger til praksis i vores teoriundervisning, og ikke mindst mærke analogt hvor eleverne er. Særligt de fagligt mere udfordrede elever kan have en tendens til at gemme sig i den virtuelle undervisning. Det er sjældent dem, der tør spørge og dermed demonstrere deres faglige problemer i det virtuelle fællesrum – og når vi møder eleverne igen, vil det være oplagt at prøve at få inddraget disse elever bedre.

Der kan desværre vise sig at gå et stykke tid, før vi ser 1-2g'erne og 1hf'erne igen. Samtidig skal vi på de afsluttende hold give årskarakterer under omstændigheder, der ikke er optimale. Her skal først og fremmest henvises til "Vejledning til skolerne om afgivning af årskarakterer og genåbning" som om kort tid vil optræde på UVM's hjemmeside. Her er et afsnit der specifikt omhandler fag, der indeholder en praktisk dimension som udgør en væsentlig del af faget.

Igen er de praktiske eksamensprojekter et stort problem, og vores mulighed for at vurdere eleverne på deres praktiske kompetencer vil indlysende være vanskeligere end normalt. Ikke mindst fordi det i normale sammenhænge først er netop i de eksamensrettede gruppearbejde, at elever på fx 1-årige forløb for alvor får demonstreret deres praktiske potentiale. Hvis det viser sig at vi ikke kommer til at se disse elever før undervisningen afsluttes, kunne man fo eksempel bede elever på sådanne hold om at videoindspille sig selv i solistiske opgaver som supplement til den vurdering vi skal foretage – og i tilknytning hertil kunne man også bede dem forklare intention, mål, metoder og udfordringer i den koreografi, der er arbejdet med. Men her må man også være opmærksom på, at vi kommer til at få et noget andet billede af eleverne end normalt.

 

Skrevet af fagkonsulenten

Thomas Hammer

E-mail: thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

Tlf.: +45 21 64 79 19

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.