International økonomi B eux - Genåbning

Her har fagkonsulenten samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Af aftaleteksten d. 8. april 2020 mellem regeringen og Folketingets partier er det ikke muligt at komme til mundtlig prøve i international økonomi, B-niveau medmindre, at prøven i EOP er afholdt i vinterterminen, så skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne prøve.

Eux-elever, der afslutter det/de sidste gymnasiale fag sommerterminen 2020, fortsætter med nødundervisning, men så vidt muligt med fysisk tilstedeværelse på skolen. Det er besluttet, at disse elever kun skal aflægge prøver i enkelte fag, mens det for øvrige fag, som eleverne skulle have aflagt prøve i, vil gælde, at der den 10. – 15. juni i år skal afgives afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der ophøjes til prøvekarakter.

De øvrige eux-elever fortsætter med nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen foreløbigt indtil 10. maj 2020. For disse elever er det besluttet, at alle officielle prøver ved sommerterminen 2020 aflyses, og at der fra den 10. – 15. juni i år i alle afsluttende fag, som eleverne skulle have aflagt prøve i, skal gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

Med udgangspunkt i ovenstående omhandler dette dokument derfor anvisninger til, hvorledes genåbningen kan forekomme for eux-eleverne på det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux, sommeren 2020 for så vidt angår international økonomi (B-niveau).

Vi går nu ind i en ny fase af en situation, der kun kan betegnes som helt ekstraordinær. Lærerne har ydet en helt fantastisk og meget usædvanlig indsats for at få nødundervisningen i international økonomi til at lykkes på en faglig og didaktisk forsvarlig måde, og har gennem hele perioden udvist en stor kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet med at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

Dette notat giver således anvisninger og inspiration til undervisningen i den sidste periode med nødundervisning særligt med fokus på at kunne støtte og imødekomme de fagligt udfordrede elever.

De fagligt udfordrede elever kan have været ekstra udfordret i den forgangne tid med nødundervisning da de ikke, som under normale omstændigheder, har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. Og måske har de heller ikke i den forgangne periode kontaktet læreren med henblik på at modtage ekstra hjælp, og med den i forvejen tidsmæssige pressede situation hvorpå undervisningen på eux skal afvikles – kan udfordringen blive særlig markant.

Afhængigt af klasse- og elevsammensætningen i en klasse, uddannelsesretninger, varighed af nødundervisningen samt de lokale forhold for genåbningen er der flere faglige og didaktiske forhold og forudsætninger, der bør overvejes som underviser i perioden frem til karakterafgivelsen (eller eksamen). 

Det betyder, alt afhængigt af tilrettelæggelsen af fjernundervisningen (tidligere og fremadrettet) og i forhold til hvor langt i forløbet eleverne er kommet med eksamensprojektet – kan det være hensigtsmæssigt at afslutte dette og den tilhørende individuelle synopsis, eftersom dette både skal indgå i grundlaget for lærerens afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter (der ophøjes til eksamenskarakter), men også i forhold til elevernes udbytte og forståelse for fagets genstandsfelt – noget de kan medtage til en eventuel EOP-prøve.  Når man inddrager eksamensprojektet og synopsis i den tilbageværende undervisningstid – skal det indgå på lige fod med alle andre input til vurderingen af standpunktskarakteren, således det ikke får karakter af en slags pseudo-eksamen.  Man skal således overholde gældende læreplan, men der gives mulighed for tilpasning til situationen så det hele giver mening.

I forhold til de fagligt udfordrede elever, vil det være oplagt at indhente og rette fokus på de udfordringer som nødundervisningen måtte have forårsaget. Dette kan bl.a. organiseres ved at opdele klassen i forskellige grupper efter fagligt niveau, uddannelsesretninger og måske i forhold til hvor langt de er nået med eksamensprojektet og den individuelle synopsis – og derefter tilrettelægge en målrettet undervisning og vejledning herefter.

Hvis det giver didaktisk mening, kan de fagligt udfordrede elever eventuelt samles på tværs af klasser og studieretninger. Dette kan fx organiseres i forbindelse med skolens øvrige tilbud om lektiehjælp.  Det kan naturligvis være særligt udfordrende tidsmæssigt på eux, så det forudsætter derfor en stram koordinering og planlægning.

Generelt for at styrke grundlaget, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives, så kan der (foruden ovennævnte) i den afsluttende undervisningstid ligeledes med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau.  Det kan fx være prøvetræning, test, fremlæggelser eller måske en faglig vurderingssamtale.  Derfor er det, som ovenfor nævnt, hensigtsmæssigt at afvikle projektforløbet der så skal indgå i denne evaluering.

 

Evaluering: karaktergivning og bedømmelseskriterier

Den afsluttende standpunktskarakter er en vurdering af elevens opfyldelse af de faglige mål i faget på det tidspunkt, hvor karakteren afgives. Der gælder i udgangspunktet de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt. Det vil sige, at karaktererne skal afgives i henhold til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, samt læreplanerne i de enkelte fag.

I denne særlige situation er det dog vigtigt at være opmærksom på, at eux-eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning. Den enkelte lærer vil derfor i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.

 

Undervisningsbeskrivelsen

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved en eventuel mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet (EOP) må udvise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Henvisning til øvrige materialer

Læreplaner og tilhørende vejledninger

International økonomi (EMU) Fagets side på EMU

Gode råd til undervisning hjemmefra (EMU)

Spørgsmål og svar til gymnasiale uddannelser UVM om nødundervisning m.v

Pressemeddelelse fra UVM (d. 8. april 2020) Aftaletekst

UVM's retningslinjer for genåbning af gymnasier

Vejledning til afgivelse af årskarakter   (Se tekstboksen nederst til højre)

Gode råd til fjernundervisning (EUD)

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt venligst:

Claus Rønberg, Fagkonsulent

Claus.Ronberg@stukuvm.dk

Tlf: +45 23 35 81 78

 

 

                     

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.