Oldtidskundskab - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning.

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra 15. april genåbne for elever fra 3g og 2hf. Elever fra 1g, 2g, 1hf og hf-e vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver en række generelle oplysninger samt inspiration til undervisningen i genåbningsperioden. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Som følge af den aftale, Regeringen har indgået med partierne i den politiske følgegruppe til COVID-19 om håndtering af prøverne ved sommerterminen 2020, skal eleverne i 3g til i alt tre prøver: En skriftlig prøve i dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau samt en mundtlig prøve i studieretningsprojektet. Prøverne i 1g og 2g aflyses. Det betyder, at der ikke er nogen elever, der skal til mundtlig prøve i oldtidskundskab.

 

Nødundervisning i oldtidskundskab

I oldtidskundskab har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning. Med anvendelse af digital teknologi har eleverne individuelt eller i grupper kunnet udføre og dokumentere deres faglige arbejde, ligesom man via digitale platforme, mail eller telefon har kunnet vejlede eleverne både individuelt og i grupper. Man har via skolens digitale platforme i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god, spændende og fagligt forsvarlig måde har været meget stor, og lærerne har i imponerende omfang taget opgaven med omstilling til digital undervisning på sig.

Ikke desto mindre har nødundervisning i form af fjernundervisning og virtuel undervisning på mange måder været udfordrende for både lærere og elever. Selvom man kan kommunikere virtuelt på mange forskellige måder, har eleverne været alene og på fysisk afstand af de klassekammerater og lærere, de normalt færdes med i mange timer hver dag. Det er derfor vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod undervisningens ophør. Det er desuden vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne også her understøttes bedst muligt. I den forbindelse er det væsentligt ikke mindst at have fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Undervisning i oldtidskundskab i den kommende periode

Selvom eleverne ikke skal til mundtlig prøve, skal undervisningen tilrettelægges på en måde, der opfylder læreplanens krav, herunder de faglige mål og kernestoffet.  I det omfang, tiden tillader det, anbefales det, at man laver opsamlinger og repetition af de emner, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, så faget fremstår som en afrundet helhed for eleverne.

For elever i 1g og 2g skal undervisningen også i den kommende periode gennemføres som nødundervisning hjemme. Det er ledelsen på den enkelte skole, der tilrettelægger rammerne for dette. På EMU findes inspiration til ressourcer og didaktisk tilrettelæggelse af fjernundervisning i oldtidskundskab her: https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/oldtidskundskab-stx-inspiration

Efter en længere periode med nødundervisning hjemmefra er det vigtigt at evaluere udbyttet heraf med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor har der været vanskeligheder? Det gælder både i forhold til elever, der skal have nødundervisning med fysisk tilstedeværelse og for elever, der fortsat skal have nødundervisning hjemmefra. Evalueringen kan danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningen i den kommende periode. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det indtil nu er gået med at med at arbejde med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer. Undervisningen i den kommende periode kan derefter tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

Selvom eleverne ikke skal til mundtlig prøve, kan man som en del af opsamlingen og repetitionen af årets undervisning arbejde med eksamenslignende aktiviteter, hvor eleverne individuelt eller i grupper nærlæser, fremlægger og diskuterer uddrag fra de antikke tekster i oversættelse, der er gennemgået i undervisningen. Tilsvarende kan de arbejde med efterantikke perspektivtekster eller antikke og efterantikke monumenter. For elever, der fortsat skal have nødundervisning hjemmefra, kan man bruge skolens virtuelle platforme til at lade eleverne præsentere deres arbejde med for læreren og/eller andre elever.

 

Hvordan tager man bedst hensyn til fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne

Nogle elevgrupper er blevet særligt udfordrede og har fået væsentligt mindre ud af perioden med nødundervisning hjemmefra end andre. Her er det især elever, som i forvejen er fagligt svage, der synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i fjernundervisning og virtuel undervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord været stillet meget forskelligt i perioden med nødundervisning og det har påvirket deres læringsudbytte.

Den gruppe elever, som er og har været særligt udfordrede af nødundervisningen, bør man derfor i den kommende genåbnings- og overgangsperiode prioritere højt. Det kan man gøre ved at anvende arbejdsformer, der giver tid og rum for vejledning individuelt eller i grupper. Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

 

Afsluttende standpunktskarakterer

De afsluttende standpunktskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Det vil være naturligt i den kommende periode gennem forskellige og fokuserede undervisningsaktiviteter inden for læreplanens rammer at kvalificere afgivelsen af de afsluttende standpunktskarakterer. Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau.

For en uddybning af ovenstående, se Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Frem mod sommerferien kan det være en udfordring at opretholde motivationen hos en del elever, der savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på kontakten og relationen mellem læreren og den enkelte elev og mellem eleverne i den kommende tid, uanset om der er tale om synkron eller asynkron undervisning.

Det er væsentligt, at undervisningen på den ene side tilgodeser, at den enkelte elev føler sig set og hørt, og samtidig sikrer, at eleverne har kontakt med hinanden og med læreren. Dette kan gøres gennem tilrettelæggelse af individuel vejledning og gennem faste strukturer for elevernes gruppearbejde.

Den individuelle vejledning kan bestå af individuelle samtaler med eleverne, mens holdet er i gang med dagens opgaver i grupper eller individuelt. Man kan således aftale virtuelle individuelle samtaler, hvor man både hjælper med det faglige og hører hvordan det generelt går, og om eleven har forslag til forbedringer. Ved gruppearbejde anbefales det at afsætte god tid til samtaler med hver gruppe, så der både er tid til at tale om det faglige og det sociale.

Erfaringsmæssigt kan virtuel undervisning være både udmattende og ensformig for eleverne. Det er derfor vigtigt at planlægge undervisningen, så der skabes variation i elevernes dag og indlægges pauser og pusterum undervejs. Det kan i den forbindelse være en god ide at tilrettelægge undervisningsaktiviteter, der får eleverne væk fra computeren, fx walk-and-talk-øvelser, hvor eleverne går tur, mens de på deres mobiltelefon diskuterer et fagligt emne med andre elever.

Holdets sammenhold har det svært, når alle sidder hver for sig derhjemme.  Man kan prøve at styrke sammenholdet ved at tilføre det faglige et mere socialt, underholdende eller interessebetonet element fx i form af virtuel frokost i grupper, hvor eleverne taler om det, de har lyst til, eller med quiz’er, hvor eleverne i grupper udformer faglige spørgsmål til hinanden.

Man kan også organisere gruppearbejde, hvor eleverne individuelt eller i grupper skal forberede og fremlægge et oplæg for hinanden om et selvvalgt fagligt emne, som eleven/gruppen finder interessant. Der kan indlægges benspænd fx om brug af faglige begreber, antikke tekster eller monumenter, sproglige udtryk eller en bestemt disposition.

 

Nyttige links

Læreplan og vejledning oldtidskundskab C - https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i oldtidskundskab - https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/oldtidskundskab-stx-inspiration

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020 - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200408-aftale-om-proever-og-eksamener-paa-de-gymnasiale-uddannelser.pdf?la=da

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser - https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser - https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

 

Anne Bisgaard Vase

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33 92 51 64

E-mail: Anne.Bisgaard.Vase@stukuvm.dk

 

 

 

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.