Religion - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, fortsat nødundervising og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

I religion har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning. Som beskrevet i ”Religion stx, hf og valgfag - Inspiration til fjernundervisning” på emu’en, har man kunnet gennemføre nødundervisningen med brug af forskellige værktøjer.
Eleverne har individuelt eller i grupper prøvet utallige former for fjernundervisning, også i religion. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god og spændende måde har været stor hos underviserne. Også selvom det ikke ligefrem har været arbejdsbesparende, pludselig at skulle finde på nye undervisningsformer og opgaver.

Med den delvise genåbning fra 15. april for elever i 3. g og 2. hf, vil den fysiske undervisning skulle genoptages på nogle hold, når lederen af institutionen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for eleverne på institutionen er sundhedsmæssigt forsvarligt.
Denne undervisning vil altså være underlagt en række særlige sundhedsmæssige hensyn, hvorfor eleverne fx kan være fordelt i flere lokaler.

Nedenstående er ment som inspiration til, hvordan dette didaktisk kan håndteres, samt lidt yderligere ideer til den fortsatte nødundervisning, de fleste elever formentlig vil modtage fortsat.
Der er desuden lidt om, hvordan man kan forsøge at tilgodese nogle af de eleverne, der har været særligt udfordret af nødundervisningen og den alternative tilrettelæggelse og afvikling af undervisning.  

 

Hvordan tilrettelægger vi undervisningen med en klasse fordelt på flere lokaler?

Når undervisningen genåbnes med overholdelse af afstandskrav mm, kan klassen være fordelt på flere lokaler. Denne situation kan håndteres på mange forskellige måder og her er et par bud:

  • Eleverne svarer individuelt skriftligt på fælles spørgsmål/opgaver til dagens lektie. Der samles op/eleverne fremlægger deres svar på forskellige tidspunkter i hver sit lokale, således at læreren kan være til stede. Alternativt fremlægges virtuelt for hele klassen. Eller eleverne øver sig i at fremlægge svar for hinanden parvist, i grupper eller i lokalet med eller uden lærerens tilstedeværelse.
  • Eleverne arbejder med materialeanalyse i par, og fremlægger for et andet par. Evt. kan grupperne arbejde med forskellige materialer/tekster.
  • Eleverne arbejder i grupper (med overholdelse af afstandskrav) med forskellige spørgsmål/opgaver til dagens lektie evt. suppleret med selv at skulle finde materiale om emnet eller andre opgaver på internettet. Grupperne fremlægger deres svar for de andre grupper i lokalet forskudt, således at læreren kan være tilstede, eller virtuelt for hele klassen.
  • Efter gennemgang og eksemplificering af teori/begreb – fx gennem vodcast eller kort forskudt læreroplæg - lægges enten op til en faglig diskussion i lokalerne eller til, at eleverne arbejder med selv at applicere teori/begreb på et konkret materiale. Eleverne arbejder først i grupper med spørgsmålene og organiserer derefter selv diskussionen i lokalerne. Læreren kan gå mellem lokalerne og lytte med.

 

Hvordan håndteres læreplanens krav på Religion B som nødundervisning?

I religion B kan det være en udfordring at man havde planlagt feltarbejde og andre udadrettede aktiviteter i disse uger. Som det udfoldes i vejledningen, er det centrale ved sådanne aktiviteter at ”det giver eleverne muligheder for at studere den levende og levede religion. Religionen får en plads i den kontekst, hvori den praktiseres.” og at ”Kernen er ... selve mødet enten gennem deltagerobservationen eller interviews. Her skal eleverne lære at opleve sig selv som iagttagere og lyttere i en verden, som måske er dem meget fremmedartet, og som de skal forholde sig tilstræbt objektivt og registrerende til.” Selvom det pt. ikke er muligt at lave fysisk feltarbejde eller ekskursioner, er det ikke umuligt at tilrettelægge undervisningsaktiviteter, hvor eleverne arbejder på denne måde. De forskellige religiøse grupper har, som eleverne, også måtte omlægge deres praksis, og der er opstået et væld af nye religiøse virtuelle fællesskaber.

Jeg har i mit tidligere udsendte nyhedsbrev linket et par eksempler, men der er også på de relevante fb-grupper postet en lang række gode eksempler.

I forhold til elevernes/kursisternes udarbejdelse af projektrapport er det primært i fald eleven/kursisten havde ønske om at basere det på feltarbejde eller lign. selvindsamlet empiri, at det er problematisk. Opgaver med fokus på religionsvidenskabelig metode og teori eller på fordybelse i et religionsvidenskabeligt emne kan dog fortsat gennemføres, dog begrænset af, hvilke materialer og ressourcer der kan tilgås i denne tid.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Flere elever har været udfordret af den pludselige overgang til nødundervisning. Det gælder både for elever hvor selve strukturelle i at arbejde selvstændigt hjemme og selv tage forøget ansvar for at planlægge og gennemføre forskellige opgaver i sig selv har været udfordrende, og for de i forvejen fagligt svage elever, der har været afskåret fra normale muligheder for øget lærerkontakt i undervisningen. De udfordrede elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp, og i forbindelse med eksempelvis undervisning over Teams vil de måske ikke ”udstille sig” med for mange spørgsmål. Der kan derfor være god grund til et rette lidt ekstra opmærksomhed på de elever, som af forskellige årsager har været særligt udfordret af nødundervisningen. Det kan fx overvejes hvordan man kan differentiere undervisningen eller lave særlige aktiviteter, der kan hjælpe de udfordrede elever godt i gang igen.

I praksis kan dette fx gøres ved at man bruger mere tid på vejledning af de elever, som har været udfordret af nødundervisningen i forbindelse med gruppearbejde eller individuelt arbejde eller ved at lave mere differentierede opgaver med forskelligt fagligt fokus afhængigt af, hvordan eleven har klaret nødundervisningen. Det kan ske i de ordinære moduler eller som et ekstra tilbud, hvis skolen fra centralt hold beslutter forskellige tiltag for udfordrede elever. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for. Bemærk i øvrigt, at det ikke nødvendigvis er de ”sædvanlige udfordrede”, der har fået mindst ud af fjernundervisningen. Uanset hvilken form der vælges, så er det en god ide at afstemme forventningerne og formatet med de aktuelle elever, således at de ikke udstilles.

Alle undervisere har sikkert tilgået nødundervisningen forskelligt. Det kan derfor være svært at give konkrete fif til afhjælpe og afdække behovet for særlig hjælp til udfordrede elever. Lærerne vil nok typisk have en idé om, hvilke elever, der er faldet lidt ud på baggrund af skriftligt og/eller mundtlig respons. Hvis nogle elevers besvarelser har været meget fagligt problematiske, kan man samle disse elever og gennemgå opgaverne med dem på en måde, så de opnår en bedre forståelse af også det bagvedliggende stof. Helt oplagt kan man simpelt hen, når/hvis man er fysisk sammen igen, bede eleverne skrive ned, hvilke områder de kunne tænke sig gennemgået igen.

 

Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den mundtlige prøve / afgivning af afsluttende årskarakter?

Det kan være en særlig udfordring for et fag, der normalt afvikles over et helt (eller halvt på VUC) år, at miste flere ugers/måneders fysisk fremmødeundervisning, fordi perioden med nødundervisning dermed udgør en større andel af det samlede undervisningsforløb.

Da religion B som valgfag i hf kan være udtrukket som sidste eksamen for 2.hf’ere, kan der potentielt være hold som skal til eksamen. 

På sådanne hold kan man med fordel arbejde med at samle op på den gennemførte nødundervisning forud for afvikling af de sidste undervisningsmoduler inkl. eksamenstræning. Det er – som altid – vigtigt få trænet prøveformen med dem, så de er fortrolige med den.

Med den alternative organisering af undervisningen også efter genåbningen, kan det også være nødvendigt at omtænke de øvelser, man normalt bruger til eksamensforberedelse. Det kan fx være en fordel at lave et skriv eller en vodcast om eksamensformen, så man ikke skal holde oplæg om det i fx tre forskellige lokaler. På grund af den længerevarende periode med nødundervisning, kan det også være nødvendigt at bruge mere tid og energi på egentlig opsamling af tidligere forløb. Dette kan også understøtte ens mulighed for som lærer at foretage en grundig faglig vurdering af den enkelte elev, i fald der skal gives standpunktskarakter som afslutning på faget.

For de eleverne og kursister, der skal afslutte deres religionsforløb med en årskarakter på baggrund af en faglig vurderingssamtale, er det vigtigt at sikre, at man som lærer har et godt grundlag for at foretage den faglige vurdering af elevens/kursistens niveau. Man kan med stor fordel inddrage forskellige former for virtuelle værktøjer, der gør det muligt mere frit at tale med eleverne/kursisterne, som fx teams eller andre mødeprogrammer. Der udsendes en separat vejledning om, hvordan de faglige vurderingssamtaler tænkes gennemført.

For begge grupper kan man også lave forskellige tiltag, der udnytter mulighederne for samskrivning og lign. til understøttelse af det faglige opsamlingsarbejde, således alle er sikret gode noter til brug ved eksamen.
 

 

Skrevet af fagkonsulenten

Christian Vollmond

Christian.Vollmond@stukuvm.dk

Tlf: +45 20 68 37 56

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.