Musik - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Det har været rigtig opmuntrende at høre om, hvor meget der har kunnet lade sig gøre i den virtuelle undervisning. Rigtig mange lærere har lavet effektive lektioner både med synkron tilstedeværelse og videotutorials – og hvor enkeltelever er blevet vejledt over Zoom, Teams, Skype eller lignende, måske endda ligeså godt som i den "rigtige" gammeldags undervisning. Særlig skønt at høre om forsøgene på praktiske musikprojekter, hvor eleverne synger og spiller sammen hver for sig. Men som I sikkert alle har været klar over, har det indlysende ikke været meningen at vi skulle lave "rigtig" praktisk arbejde og sammenspil under nedlukningen.

I løbet den næste uge genåbner skolerne for 3g'erne og 2hf'erne. A-niveau-eleverne kan ifølge aftaleteksten komme til skriftlig eksamen – nok ikke i helt samme omfang som tidligere år, hvor langt de fleste musikhold er blevet udtrukket, men nok dog ganske mange da en af de to musikeksamensdatoer ligger på første eksamensdag. Ingen stx-elever kan komme til mundtlig eksamen i musik. Men 2hf'erne kan komme til mundtlig eksamen, såfremt musik er den senest placerede mundtlige prøve. Praktisk musik – sammenspil – er fortsat problematisk at afvikle på mange skoler, når man skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer – så derfor kan den enkelte skole bede om at musikhold (eller andre fag med praktisk arbejde) ikke kommer til eksamen. Se den præcise procedure herunder:

Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at lave de forudgående eksamensprojekter/produkter fx som følge af fysiske begrænsninger mv. under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen og, hvorfor man har lavet justeringen, til Rune Kjærsgaard Jørgensen (Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk).

Det vil altså være en rigtig god ide med det samme at tage en beslutning, om man synes det er hensigtsmæssigt og muligt at gå til eksamen med sit hf-hold. Jeg synes ikke på nogen måde, at fagkonsulenten skal vurdere om I kan lave sammenspil på jeres skole, men hvis der er begrænsninger, vil jeg anbefale at bruge ovenstående mulighed.

På mange skoler vil det være vanskeligt at gennemføre sammenspil i overenstemmelse med Sundhedstyrelsen retningslinjer – og den måde den enkelte skole tilrettelægger undervisningen. Små øvelokaler, elever der deler instrumenter, mikrofoner og miksere, og elever der synger til og "på" hinanden, er indlysende en rigtig dårlig ide. Omvendt kan der være skoler med få musikelever, store musiklokaler, mange instrumenter og mikrofoner, hvor hver elev kan have sit eget private udstyr der opbevares isoleret – hvor sammenspil med stor afstand mellem deltagerne kan være en mulighed.

Når undervisningen genoptages i den kommende uge, vil der være en del restriktioner i forhold til normalt – også når vi skal lave mere teoretisk undervisning. Mange steder vil klasser være delt op i flere lokaler, og læreren vil måske endda både skulle undervise analogt og virtuelt samtidigt af hensyn til elever, der ikke kan møde op. Nogle vil måske vurdere at man ligeså godt kan undervise virtuelt – hvilket nogle skoler også peger på er en mulighed. Omvendt kan man også se frem til, at det igen vil være muligt at møde eleverne "in real life" – og atter udnytte de muligheder, vi har i vores fag til at lave koblinger til praksis i vores teoriundervisning, fx synge de sange vi analyserer, udføre de rytmer vi beskriver – og ikke mindst mærke analogt hvor eleverne er. Her tænker jeg særligt på at de fagligt mere udfordrede elever kan have en tendens til at gemme sig i den virtuelle undervisning. Det er sjældent dem der tør spørge og dermed demonstrere deres faglige problemer i det virtuelle fællesrum – og når vi møder eleverne igen, vil det være oplagt at prøve at få inddraget disse elever bedre.

Der kan desværre vise sig at gå et stykke tid før vi ser 1-2g'erne og 1hf'erne igen. Samtidig skal vi på de afsluttende hold give årskarakterer til eksamensbeviset under omstændigheder der ikke er optimale. Her skal først og fremmest henvises til "Vejledning til skolerne om afgivning af årskarakterer og genåbning" som om kort tid vil optræde på UVM's hjemmeside. Her er et afsnit der specifikt omhandler fag, der indeholder en praktisk dimension som udgør en væsentlig del af faget.

Igen er de praktiske eksamensprojekter et problem, og vores mulighed for at vurdere eleverne på deres praktiske kompetencer vil indlysende være langt vanskeligere end normalt. Ikke mindst fordi det i normale sammenhænge først er netop i det eksamensrettede sammenspil, at elever på fx 1-årige forløb for alvor får demonstreret deres praktiskmusikalske potentiale. Hvis det viser sig at vi ikke kommer til at se disse elever før undervisningen afsluttes, kunne man fx bede elever på sådanne hold om at videoindspille sig selv i mere solistiske opgaver som supplement til den vurdering vi skal foretage. Men her må man også være opmærksom på at vi kommer til at få et lidt andet billede af eleverne end normalt.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Det er en stor udfordring at holde gejsten oppe hos eleverne i den fortsatte virtuelle undervisning frem mod sommerferien.

I musik handler det helt overvejende om A-niveauelever i enten 1. eller 2. g. Og i særlig grad 1g-eleverne der kun i begrænset omfang har oplevet (i de fire måneder fra oktober til marts) hvad det vil sige at være en musikstudieretningsklasse med de mange praktiske og sociale aktiviteter det typisk indebærer.

Hidtil har de fleste af os nok overvejende lavet musikteori og skriftlig musik – som på mange måder egner sig ganske godt til virtuel undervisning. Fortsætter man med musikteori og skriftlig musik, er det en rigtig god ide at lægge vægt at komme i kontakt med den enkelte elev – måske på bekostning af hvor meget fagligt stof der kan nås. Og her ikke lade det være op til den enkelte elev at bede om at få vejledning, men insistere på at alle skal –  med de tidsmæssige omkostninger det medfører. Det kan også være en god ide at lave vejledning i mindre grupper.

I det hele taget må det sociale element i undervisningen nok opprioriteres hvor det er muligt, fx også med obligatoriske fællespauser og spisepauser hvor eleverne mødes i grupper designet af læreren.

Derudover vil det for de kunstneriske fag være afgørende også at få vores praktiske faglighed i spil i den virtuelle undervisning. Solopgaver – bundne eller frie – vil for mange A-niveauelever være fint at udføre derhjemme; og man kan fint sætte ganske meget undervisningstid af til øvning – som kan konverteres til vejledningstid med enkeltelever. Og som ikke mindst vil være et godt afbræk fra den megen tid foran skærmen som eleverne generelt udsættes for. For de nok relativt få A-niveauelever som ikke ejer et instrument, kan det være en god anledning til at få snakket om det fornuftige i at eje bare et billigt keyboard eller strengeinstrument. Og endelig er der muligheden for at øve sig på virtuelle instrumenter – og at udøve musik i computerprogrammer.

Musik på computer kan også anvendes til at elever i grupper (hver for sig) kan producere forskellige lag i et sammespilsprojekt, fx i Garageband eller andre gratis DAWs. Det er forskelligt hvordan skolerne ser på at eleverne mødes i mindre grupper udenfor skolen, men hvis de må, kan sammenspil foregå på mange andre måder og på mange andre instrumenter end i det traditionelle øvelokale.

 

Aktiviteter i faget der peger frem mod næste skoleår

I det hele taget kan det være en god ide at bruge dennne sidste virtuelle periode til at få skubbet de elever der har behov for det, igang med noget praktisk musik og en fornuftig øverutine.

Mange skoler laver en arbejdstur i løbet af året hvor A-eleverne tager på koloni eller lignende og laver sammenspil og korsang. Man må på mange måder håbe at Corona-restriktionerne får en sådan karakter efter sommerferien at dette vil blive muligt igen. Går alt i den rigtige retning, vil det måske endda være hensigtsmæssigt at starte skoleåret med sådanne aktiviteter – ikke mindst for at styrke sammenhold og fællesskab i de musikklasser der kun lige nåede at komme i gang.

 

Thomas Hammer

Fagkonsulent i musik, dramatik, dans og musik- og lydproduktion

thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

Tlf. 2164-7919

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.