Latin - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra 15. april genåbne for elever fra 3g og 2hf. Elever fra 1g, 2g, 1hf og hf-e vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver en række generelle oplysninger samt inspiration til undervisningen i genåbningsperioden. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Vedrørende prøverne ved sommerterminen 2020 har regeringen indgået en aftale med partierne i den politiske følgegruppe til COVID-19, som betyder følgende for henholdsvis de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx), det 2-årige hf og hf-enkeltfag:

STX: Stx-elever i 3.g skal aflægge i alt tre prøver: En skriftlig prøve i dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau samt en mundtlig prøve i studieretningsprojektet. Prøverne i 1.g og 2.g aflyses. Det betyder, at der kan være elever, der skal til skriftlig prøve i latin, hvis de har det som studieretningsfag, mens der ikke er elever, der skal til mundtlig prøve i latin. I alle afsluttende fag, som eleverne skulle have aflagt prøve i, gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophæves til prøvekarakter.

HF: Elever i 2.hf skal aflægge i alt fire prøver: 2 mundtlige: den senest placerede mundtlige prøve og dansk samt 2 skriftlige prøver: dansk og engelsk. For elever i 1.hf er alle eksaminer ved sommerterminen 2020 aflyst, og i alle afsluttende fag, som eleverne skulle have aflagt prøve i, gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophæves til prøvekarakter.

På HF-enkeltfag gives der afsluttende standpunktskarakter i alle fag, der afsluttes i sommerterminen 2020.

 

Nødundervisning i latin

I latin har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre nødundervisning. Med anvendelse af digital teknologi har eleverne individuelt eller i grupper kunnet udføre og dokumentere deres faglige arbejde, ligesom man via digitale platforme, mail eller telefon har kunnet vejlede eleverne både individuelt og i grupper. Man har via skolens digitale platforme i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god, spændende og fagligt forsvarlig måde har været meget stor, og lærerne har i imponerende omfang taget opgaven med omstilling til digital undervisning på sig.

Ikke desto mindre har nødundervisning i form af fjernundervisning og virtuel undervisning på mange måder været udfordrende for både lærere og elever. Selvom man kan kommunikere virtuelt på mange forskellige måder, har eleverne været alene og på fysisk afstand af de klassekammerater og lærere, de normalt færdes med i mange timer hver dag. Det er derfor særligt på afsluttende hold vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod undervisningens ophør. Det er desuden vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne også her understøttes bedst muligt. I den forbindelse er det væsentligt ikke mindst at have fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Undervisning i latin på alle niveauer i den kommende periode

Genåbningen gælder alene for elever fra 3g og 2hf. Hvis man har blandede hold med 2g og 3g/2hf-elever, skal 2g-elever og 1hf-elever modtage nødundervisning hjemmefra – se nedenfor.

Efter en længere periode med nødundervisning hjemmefra er det vigtigt at evaluere udbyttet heraf med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor har der været vanskeligheder? Det gælder både i forhold til elever, der skal have nødundervisning med fysisk tilstedeværelse og for elever, der fortsat skal have nødundervisning hjemmefra. Evalueringen kan danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningen i den kommende periode. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det indtil nu er gået med at med at arbejde med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer. Undervisningen i den kommende periode kan derefter tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

Selvom eleverne ikke skal til mundtlig prøve, skal undervisningen tilrettelægges på en måde, der opfylder læreplanens krav, herunder de faglige mål og kernestoffet. I det omfang, tiden tillader det, anbefales det, at man laver opsamlinger og repetition af de emner, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, så faget fremstår som en afrundet helhed for eleverne.

 

Hvordan forberedes elever i 3g på den skriftlige prøve i latin?

Alle 3g-elever skal efter perioden med nødundervisning understøttes i bedst muligt at blive klar til den skriftlige prøve i latin.

I sommeren 2020 stilles for første gang en skriftlig prøve i latin A i det nye, digitale opgaveformat. Der har over de seneste to år løbende været arbejdet med og orienteret om arbejdet med den nye skriftlige prøve i latin A, og på Materialeplatformen findes de to vejledende opgavesæt samt Lærerens hæfte, hvor der bl.a. er konkrete anvisninger og forklaringer samt oversigt over opgavetyperne.

Langt de fleste skoler vil på nuværende tidspunkt have gennemført terminsprøver, hvor eleverne har haft mulighed for at prøve kræfter med det nye skriftlige prøveformat. Terminsprøverne, men også elevernes arbejde med den skriftlige dimension i den daglige undervisning, vil have givet læreren indblik i, hvilke elever der har særlige udfordringer med det skriftlige arbejde i latin, og hvilke opgavetyper i den skriftlige prøve, der måtte give de enkelte elever særlige udfordringer.

Undervisningen frem mod den skriftlige prøve kan derfor tilrettelægges, så den bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer. Når skolerne genåbner, vil det være en god ide at arbejde fokuseret med prøvesættene samt genafleveringer og forskellige former for feedback, således at eleverne forberedes bedst muligt på den skriftlige prøve. Det er i den forbindelse naturligvis afgørende, at eleverne er bekendt med de forskellige opgavegenrer og opgavetyper.

 

Hvordan tager man bedst hensyn til fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Nogle elevgrupper er blevet særligt udfordrede og har fået væsentligt mindre ud af perioden med nødundervisning hjemme end andre. Her er det især elever, som i forvejen er fagligt svage, der synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i fjernundervisning og virtuel undervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord været stillet meget forskelligt i perioden med nødundervisning og det har påvirket deres læringsudbytte.

Den gruppe elever, som er og har været særligt udfordrede af nødundervisningen, bør man derfor i den kommende genåbnings- og overgangsperiode prioritere højt. Det kan man gøre ved at anvende arbejdsformer, der giver tid og rum for vejledning individuelt eller i grupper. Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

 

Særligt for 1g og 2g-elever og 1hf-elever i den kommende periode

For elever i 1g og 2g og 1hf skal undervisningen også i den kommende periode gennemføres som nødundervisning hjemme. Det er ledelsen på den enkelte skole, der tilrettelægger rammerne for dette. På EMU findes inspiration til ressourcer og didaktisk tilrettelæggelse af fjernundervisning i latin her: https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/inspiration-til.  

Hvis man har blandede hold med 2g og 3g-elever eller med 1hf-elever, skal 1hf-elever og 2g-elever modtage nødundervisning hjemmefra. Også kursister på hf-enkeltfag skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

 

Prøvetræning i 1g og 2g

I latin A vil man under normale omstændigheder typisk tilrettelægge en årsprøve for 1g eller 2g-eleverne som forberedelse til prøverne i 3g. Eftersom der ikke afholdes egentlige årsprøver for 1g og 2g i år, er det en god ide i undervisningen at arbejde med prøvetræning i en eller anden form, så eleverne forberedes på, hvad der forventes af dem i de skriftlige og mundtlige prøver i 3.g.

Dette kan gøres på en række måder: Man kan træne og forberede eleverne på den skriftlige prøve ved at samle flere moduler på én dag og lade eleverne besvare en skriftlig opgave inden for den afsatte tid. En anden mulighed er at lade eleverne arbejde individuelt eller i grupper med delopgaver, der minder om opgavetyperne i den skriftlige prøve. Hvis eleverne arbejder med tekster fra allerede gennemgåede forløb, kan prøvetræningen på den måde knyttes til repetitionen af årets arbejde. Læreren kan give eleverne virtuel feedback enten skriftligt eller mundtligt.

Eleverne kan forberedes på den mundtlige prøve ved individuelt eller i grupper at fremlægge, diskutere og evaluere oversættelse, analyse og evt. perspektivering af tekststykker taget fra de latinske tekster, der er gennemgået statarisk i undervisningen. I den forbindelse kan man bruge skolens virtuelle platforme til at lade eleverne præsentere deres arbejde for læreren og/eller andre elever.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det er vigtigt, at undervisningsbeskrivelserne ajourføres, selv om eleverne ikke skal afslutte faget med en mundtlig prøve. For elever, der opgraderer faget til et højere niveau, indgår undervisningsbeskrivelsen fra det underliggende niveau i den samlede undervisningsbeskrivelse, og man kan eventuelt lade det fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden.

 

Afsluttende standpunktskarakterer                           

De afsluttende standpunktskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Det vil være naturligt i den kommende periode gennem forskellige og fokuserede undervisningsaktiviteter inden for læreplanens rammer at kvalificere afgivelsen af de afsluttende standpunktskarakterer. Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau.

For en uddybning af ovenstående, se Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod eventuel mundtlig prøve?

Kun på 2.hf vil der være mulighed for, at elever kan komme op til mundtlig prøve i latin.

For de elever, der potentielt skal til en mundtlig prøve, så handler den sidste tid på skolen i stort omfang om at repetere stoffet og om som lærer at få orienteret eleverne om, hvordan prøven praktisk bliver afviklet, og hvad eleverne bliver bedømt på. I det omfang tiden tillader det, anbefales det, at man laver en opsamling på de emner, som opgives i undervisningsbeskrivelsen, ligesom det for de fleste hold vil være relevant at prioritere forskellige former for eksamensøvelser, således at eleverne får mulighed for at gøre sig fortrolige med formen på den mundtlige prøve. Denne proces er meget lig et ”normalt” forår i undervisningen, men set i lyset af perioden med nødundervisning, kan det være fornuftigt at give dette lidt ekstra opmærksomhed.

I latin består en del af eksamensopgaven på alle niveauer af en kendt eksamenstekst, dvs. en latinsk originaltekst, der er gennemgået statarisk i undervisningen. Det vil være meget forskelligt, hvor meget eleverne med fagligt udbytte har kunnet arbejde med de latinske originaltekster i nødundervisningsperioden. Det er derfor meget vigtigt, at læreren er opmærksom på, at alle de latinske originaltekster, der indgår som grundlag for prøven, er gennemgået på en fagligt forsvarlig måde – uanset om det er sket i den almindelige undervisning eller i forbindelse med nødundervisningen og den efterfølgende repetition.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

Det er vigtigt i den kommende tid at give de elever, der skal fortsætte med latin på A- eller B-niveau næste skoleår, et overblik over de hidtidige forløb i faget og gøre eleverne bevidste om, hvad der skal ske i faget efter sommerferien.

Erfaringerne fra den første periode med nødundervisning viser, at elevernes udbytte af virtuel undervisning kan være endog meget forskelligt. Det er derfor vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at der vil blive fulgt op på nødundervisningen, når det igen er muligt at mødes i det fysiske klasserum. Gennem samtaler med eleverne individuelt og i mindre grupper kan læreren danne sig et overblik over, hvad der er brug for at repetere og følge op på. Her vil det være særligt vigtigt at være opmærksom på elevernes udbytte af arbejdet med de latinske originaltekster både sprogligt og indholdsmæssigt.

Det fremgår af læreplanerne for latin A og latin B, at eleverne inddrages i valg af arbejdsformer, og det vil derfor være en god ide at tale med eleverne om, hvilke virtuelle arbejdsformer de trives godt og mindre godt med, og hvilke arbejdsformer der kan være særligt velegnede til at følge op på perioden med virtuel undervisning.

For at sikre en god afslutning på dette skoleår og en god overgang til det videre arbejde i faget i det kommende skoleår er det væsentligt, at den enkelte elev gennem samtaler med læreren og anden form for evaluering får en klar forståelse af sit faglige niveau. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at den evaluering, de får i den konkrete situation med nødundervisning, ikke nødvendigvis er en fuldstændig afspejling af deres endelige niveau.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Frem mod sommerferien kan det være en udfordring at opretholde motivationen hos en del elever, der savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på kontakten og relationen mellem læreren og den enkelte elev og mellem eleverne i den kommende tid, uanset om der er tale om synkron eller asynkron undervisning.

Det er væsentligt, at undervisningen på den ene side tilgodeser, at den enkelte elev føler sig set og hørt, og samtidig sikrer, at eleverne har kontakt med hinanden og med læreren. Dette kan gøres gennem tilrettelæggelse af individuel vejledning og gennem faste strukturer for elevernes gruppearbejde.

Den individuelle vejledning kan bestå af individuelle samtaler med eleverne, mens holdet er i gang med dagens opgaver i grupper eller individuelt. Man kan således aftale virtuelle individuelle samtaler, hvor man både hjælper med det faglige og hører hvordan det generelt går, og om eleven har forslag til forbedringer. Ved gruppearbejde anbefales det at afsætte god tid til samtaler med hver gruppe, så der både er tid til at tale om det faglige og det sociale.

Erfaringsmæssigt kan virtuel undervisning være både udmattende og ensformig for eleverne. Det er derfor vigtigt at planlægge undervisningen, så der skabes variation i elevernes dag og indlægges pauser og pusterum undervejs. Det kan i den forbindelse være en god ide at tilrettelægge undervisningsaktiviteter, der får eleverne væk fra computeren, fx walk-and-talk-øvelser, hvor eleverne går tur, mens de på deres mobiltelefon diskuterer et fagligt emne med andre elever.

Holdets sammenhold har det svært, når alle sidder hver for sig derhjemme.  Man kan prøve at styrke sammenholdet ved at tilføre det faglige et mere socialt, underholdende eller interessebetonet element fx i form af virtuel frokost i grupper, hvor eleverne taler om det, de har lyst til, eller med quiz’er, hvor eleverne i grupper udformer faglige spørgsmål til hinanden.

Man kan også organisere gruppearbejde, hvor eleverne individuelt eller i grupper skal forberede og fremlægge et oplæg for hinanden om et selvvalgt fagligt emne, som eleven/gruppen finder interessant. Der kan indlægges benspænd fx om brug af faglige begreber, latinske tekster, sproglige udtryk eller en bestemt disposition.

 

Nyttige links

Læreplan og vejledning latin A - https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017

Læreplan og vejledning latin B - https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/valgfag-laereplaner-2017

Læreplan og vejledning latin C - https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/valgfag-laereplaner-2017

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i latin - https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/latin-stx-valgfag-inspiration

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020 - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200408-aftale-om-proever-og-eksamener-paa-de-gymnasiale-uddannelser.pdf?la=da

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser - https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser - https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

 

Anne Bisgaard Vase

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33 92 51 64

E-mail: Anne.Bisgaard.Vase@stukuvm.dk

 

 

 

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.