Idræt - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

 

I idræt har der som udgangspunkt været noget blandede muligheder for at gennemføre fjernundervisning. Langt fra alle forløb er lige nemme at gennemføre, men opfindsomheden med at tilrettelægge undervisningen på en god, spændende og fagligt forsvarlig måde har været stor, og I lærere har i imponerende omfang taget opgaven med omstilling til digital- og fjernundervisning på jer.

Det følgende kan måske hjælpe med at pege på muligheder og begrænsninger i den periode, vi nu går ind i.

 

Eksamen

Der vil ikke være nogen eksamener i idræt på hverken C eller B niveau. Idræt A kan komme til den skriftlige eksamen som deres andet studieretningsfag. HF’s anden mundtlige eksamen kan som udgangspunkt godt være idræt, men:

Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for det som følge af fysiske begrænsninger mv. under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen og, hvorfor man har lavet justeringen, til Rune Kjærsgaard Jørgensen (Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk).

Idræt som praktisk fag kan således på alle niveauer være uden eksamen.

 

Den videre undervisning på skolen

Som udgangspunkt skal man på skolerne således ikke arbejde hen mod en eksamen. Undervisningen skal dog i så vid udstrækning som muligt arbejde med faglige mål, men da undervisningen på skolerne altid skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, sætter det nogle væsentlige begrænsninger på idræts muligheder for at arbejde med så bred en ramme af kernefagligt- og supplerende stof, som vi er vant vil.

Der er dog åbnet for nogle muligheder. Sundhedsstyrelsen har pr. 14. april slået fast, at bolde og udstyr kan indgå i samme kategori som legetøj i børnehaver. Det betyder, at det er muligt at lave en del (formelle) øvelser i boldspil, men dog ikke kamp eller anden nærkontakt, hvis eleverne / kursisterne kommer tættere på hinanden end 2 meter. Udstyr og bolde skal rengøres ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer, ligesom eleverne skal vaske / spritte hænder før og efter (og så vidt muligt undgå at berøre ansigtet). Det giver ligeledes også mulighed for at lave fx parkour eller Crossfit ud fra de samme retningslinjer. I musik og bevægelse kan de danse med to meters mellemrum, men dette kræver, at skolen stiller musikanlæg op ude, da den praktiske undervisning i idræt skal foregå udenfor. Der er således muligheder i faget, men der er også mange udfordringer, der kan være lidt forskellige fra skole til skole. Det er derfor helt naturligt, hvis det ikke kan lade sig gøre at opfylde de faglige mål.

Det kan ligeledes være muligt at arbejde med den fysiske kapacitet og tage dem med på løbeture eller lignende. Samtidigt er der en åbning for at arbejde med det innovative element og sætte eleverne / kursisterne til at udvikle en motionsform, der er mulig i denne situation.

Et ekstra opmærksomhedspunkt som skolen skal løse er omklædningen, hvor mange skoler kan have svært ved at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om 4m2 pr person.

I idræt B og A kan man i højere grad lægge vægten på den teoretiske side af faget. Her kan der naturligvis dispenseres fra koblingen til udført praksis. Ligesom det med teoretisk idræt er muligt at undervise i et klasselokale og ikke kun udenfor.

 

Den fortsatte fjernundervisning af de andre hold

Andre hold (og de fleste blandede hold) skal stadig fjernundervises. Det er tilladt at se bort fra alsidighedskravet og gennemføre undervisning, der kan lade sig gøre. Ligeledes er det muligt at lade 2.g’erne gå i gang med træningsprojektet. Der er stadig meget inspiration at hente på facebookgruppen for GI ligesom den faglige forenings hjemmeside gym-idræt.dk også indeholder en del inspiration.

Fjernundervisning har dog stadig den udfordring, at eleverne / kursisterne ikke har adgang til udstyr fra skolen, så det bliver nemt fokus på den fysiske kapacitet og grundtræning. Det er dog mere vigtigt end nogensinde at holde dem i gang, så hvis man ikke kan opfylde de faglige mål og alsidighedskravet, så er det stadigt vigtigt at tænke i muligheder for at holde dem fysisk aktive. Det er også muligt at tage mere teori nu, koble det teoretisk til et forløb, der afholdes senere praktisk. Man kan altså give køb på samtidigheden, men så koble teorien til praktikken senere. Det er også muligt at lade den teoretiske del af faget fylde mere i fjernundervisningsperioden.

 

Evaluering: karaktergivning og bedømmelseskriterier

Standpunktskaraktererne udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at standpunktskarakteren udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier. Afsluttende standpunktskarakterer afgives som vanligt – uanset om undervisningen har været virtuel eller ej. Ved prøven sker karakterfastsættelsen også på baggrund af en samlet vurdering af graden af opfyldelse af de relevante faglige mål.

Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække eleven faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår og øger trivslen

For de fleste elevers vedkommende og nogle kursister fortsætter idrætsfaget næste skoleår. Enten på c-niveau eller på både b- og c-niveau. Det kan derfor være en fordel, hvis det er muligt at give eleverne og kursisterne en forståelse af deres faglige niveau, så de ved, hvor de ligger. Det kan være svært at komme til at vurdere, men her kan videooptagelser og samtaler med eleverne være en god vej frem. Det kan også være en fordel at pege fremad mod næste skoleår i undervisning og samtaler, så de er klædt på til, at faget forhåbentligt kan vende tilbage til mere normale tilstande. Det kan give eleverne forståelse for, at den evaluering, de får nu i nødundervisningen, ikke nødvendigvis er en fuldstændig afspejling af deres endelige niveau. Det kan måske være en mulighed at sætte tydelige faglige delmål ud fra noget, der kan lade sig gøre hjemmefra, så eleverne selv bedre kan orientere sig om deres faglige ståsted.

Vi har som idrætslærere desuden stadig en meget vigtig rolle i forhold til at styrke elevernes sundhed og fremme bevægelsesglæden. Undersøgelser viser, at danskerne dyrker væsentligt mindre motion i denne tid, så alt hvad I kan gøre for at øge elevernes lyst til bevægelse, vil være en stor hjælp for dem.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Frem mod sommerferien vil det utvivlsomt være en udfordring at holde gejsten oppe hos en del elever, fordi de har svært ved at opretholde motivationen og savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne.

Kontakten og relationen mellem den enkelte elev og lærer og eleverne imellem er således rigtig vigtig i den kommende tid og bør tænkes ind i undervisningsplanlægningen. Det er I ganske sikkert opmærksomme på, og gør en masse for. En del af nedenstående gør I måske allerede, men det kan også være, at der er forslag og muligheder, I ikke har tænkt på.

 

Forslag:

 • Indled den enkelte lektion med en fælles samling på video, hvor læreren fremlægger planen for timen/dagen eller den nærmeste tid, og hvor lærer og elever i fællesskab opsummerer, hvad der blev arbejdet med sidst, og hvor i forløbet man er. Dette er særlig vigtigt i en tid, hvor timerne i det enkelte fag kan ligge meget spredt. Giv eleverne mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og simpelthen at tale! Man kan også lægge op til, at eleverne ikke blot tilkendegiver tilstedeværelse, men måske skal sige noget, i tilknytning til navneopråb. Fx svare på ’hvilken sport de savner mest her i corona-tiden. Om det så er for dem selv eller på tv kan måske være underordnet.”, hvilken sport er den vildeste, sejeste, skøreste osv? ”, hvilken sportsstjerne ville du helst have på besøg?’. Eller måske noget helt andet, der bare kan give dem lov til at sige noget lidt personligt, så de ”husker” hinanden som: ’hvor ville du rejse hen, hvis du frit kunne vælge?’, ’hvilket outfit ville du tage på, hvis du skulle til udklædningsfest om ti minutter?’ eller ’hvilket (kæle)dyr ville du ønske du havde haft under Corona-lockdown?’ Det gør at alle elever får sagt noget – endda noget lidt mere personligt. Det kan have et mere socialt fokus end fagligt.
   
 • Man kan lade videomødet stå åbent under hele lektionen/modulet, så eleverne har mulighed for ansigt til ansigt vejledning, ved blot at gå tilbage til mødet, mens klassen ellers arbejder individuelt eller i grupper.  
   
 • Der kan laves forskellige faglige mere eller mindre sjove og skæve quizzer. Der findes flere gode forslag på den faglige forenings facebookside. Fx kahoots men også en mere avanceret en, hvor eleverne ser et sportsklip, der stoppes og derefter får fire muligheder for, hvad der nu sker, og så skal vælge den ene.
   
 • Der kan stilles krav om, at alle har kamera på ved disse møder for at styrke følelsen af, at man ”ser” hinanden. Det er således også vigtigt at give plads til small-talk på disse møder. Det kan også være en lejlighed til at spørge til elever, som ikke er til stede og lade eleverne kontakte disse elever, så eleverne hjælper med at ”samle hinanden op”.
   
 • Brug mulighederne for forskellige former for peer-feedback til yderligere at understøtte det faglige og sociale fællesskab i klassen/på holdet, eller lav mere uformelle fremlæggelser mellem grupperne. Det er meget nemmere at få flere i tale og til at være på, når det foregår i mindre grupper.
   
 • Lad det ikke være op til eleverne at bede om vejledning. ”Påtving” dem vejledning, fx som en fast plan som du præsenterer ved klassemødet. Sæt rigeligt tid af til hver gruppe, minimum et kvarter. På disse møder – som meget gerne må være med video, fordi det giver mest mulig tilstedeværelse – er det vigtigt også at ”small-talke” med eleverne. Husk at det også for dem er deres kontakt med andre end dem, de bor i husstand med!

 

 

Links

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser 

Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser 

Den faglige forenings hjemmeside 

 

 

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte mig for yderligere afklaringer eller andre spørgsmål.:

Lasse Beck Meinicke

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 51 70 93 74

E-mail: lasse.beck.meinicke@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.