Geografi og naturgeografi - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19

Faglig og didaktisk inspiration til undervisning i geografi og naturgeografi i perioden efter nødundervisningen

Vi går nu ind i en ny fase af en situation, der kun kan betegnes som helt ekstraordinær. Lærerne har alle ydet en helt fantastisk og meget usædvanlig indsats for at få nødundervisningen i geografi og naturgeografi til at lykkes på en fagligt og didaktisk forsvarlig måde og har gennem hele perioden udvist en enestående kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet for at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

I denne fase åbnes skolen for elever i 3.g. fra den 15/4 2020, mens både 1.g.- og 2.g.-klaser fortsætter den virtuelle undervisning. På undervisningsministeriets hjemmeside kan blandt andet findes en oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med genåbningen.

Med de udmeldinger, der er kommet, så kan elever i stx kan ikke komme til eksamen i naturgeografi, mens hf-elever, der har naturgeografi på B-niveau godt kan komme til prøve, hvis det er deres senest placerede mundtlige prøve.

 

Hvordan forsætter vi virtuel undervisning på hold, der ikke starter igen den 15/4?

I geografi og naturgeografi har der været udfordringer med at gennemføre nødundervisningen i relation til den eksperimentelle dimension. Den enkelte lærer har forsøgt at omlægge undervisningen bedst muligt, eventuelt ved at udskyde det eksperimentelle arbejde og fremskynde anden undervisning, som nemmere kan omlægges til nødundervisning. Den enkelte lærer har også inddraget små hjemmeeksperimenter (fx med brug af elevernes mobiltelefon og pc), online-baserede måledata fra andres eksperimentelle arbejder (fra fx YouTube og Restudy) mv., hvor det er fagligt, pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Som bekrevet i ”geografi/naturgeografi - Inspiration til fjernundervisning” på emu’en, kan man her finde gode råd til undervisningen hjemmefra på EMU.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt udfordrede elever i forbindelse med en genåbning af skolerne for elever i 2. hf og 3.g?

De fagligt mest udfordrede elever har formentlig været dårligst stillet, når lærerne og klassekammeraterne ikke har været fysisk tilstede til at hjælpe og vejlede med arbejdsopgaverne i forbindelse med nødundervisningen som følge af Corona. Der kan derfor være behov for en særlig hjælp til de disse elever, når skolen åbner igen. Det kan fx ske ved at bruge mere tid på vejledning af fagligt udfordrede elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde med repetition af stoffet fra nødundervisningen eller i arbejdet med generel repetition frem mod eksamen. I praksis kan det ske ved opdeling af klassen med fokus på de elever, der har det største behov. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for.

Man kan ud fra elevernes skriftlige og/eller mundtlige respons på stillede opgaver under nødundervisningen afdække behovet for særlig hjælp til udvalgte elever. Hvis nogle elevers besvarelser under nedlukningen har været på et fagligt lavt niveau, kan man samle disse elever og gennemgå opgaverne med dem.

 

Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den mundtlige prøve?

Eksperimentelt arbejde

I naturgeografi skal eleverne til den mundtlige prøve inddrage eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde. For at ruste alle elever til prøven anbefales det at have et særligt fokus på inddragelse og forståelse af data indsamlet under nødundervisningsperioden.

Der bør afsættes tid til at samle op på eksperimentelt arbejde, der er udført i perioden med nødundervisning. Har de opnået tilstrækkelig forståelse for metoderne bag indsamlingen, og vil de kunne inddrage det til deres eksamen?

Bemærk dog at nødbekendtgørelsen i § 6 kan give mulighed for, eventuelt at fravige krav om at elevernes eksperimentelle arbejde udgør mindst 20 procent af undervisningstiden.

 

Mundtlig formidling

I den daglige undervisning kan elevernes mundtlige udtryksevne trænes gennem aktiviteter, der understøtter brugen af fagsproget og faglige argumenter. I forbindelse med nødundervisningen har der været begrænset mulighed for at styrke denne mundtlige formidling. Det kan derfor være nødvendigt at have et særligt fokus på denne kompetence frem mod prøven.

Mundtlige kompetencer læres gennem at tale selv. For at få så mange elever inddraget som muligt, kan der planlægges med matrixorganisering eller kortere sekvenser med øvelser fra fx cooperative learning. Det kan være i form af summegrupper om dagens lektie, eller dele der er gennemgået virtuelt, hvor eleverne finder frem til nye fagudtryk og hvordan de udtales og forstås. Planlæg med gruppedialoger, hvor eleverne beskriver, analyserer og forklarer figurer, modeller og data, eller ved læsning af artikler, hvor elevernes mundtlige kompetencer styrkes.

I planlægningen af de mundtlige færdigheder, kan man styrke diskussionen ved at fokusere på faglig argumentation. Man kan bede eleverne skitsere årsagssammenhænge i flowdiagrammer, og på den baggrund lade eleverne formulere sammenhængende forklaringer, mundtligt eller skriftligt, hvor de skal inddrage sammenbindende ord som ”det skyldes”, ”årsagen er”, ”det medfører”, ”det sker fordi” ol. I dialogen kan man spørge ind til punkter i forklaringskæderne, der er besvaret på lavest niveau.

 

Evaluering

Ved afslutning af temaer kan der samles op ved at opdatere studieplanen og lave mindre prøver i faglig viden og begreber, f. eks som multiple choice-tests eller elektroniske quizzer.

Lærer/elev-samtaler kan afdække forhold af betydning for den enkelte elevs udbytte af undervisningen, som ikke kan synliggøres på anden vis.

Eleverne bør præsenteres for, hvilke krav der vil blive stillet til dem ved den afsluttende mundtlige prøve og der kan løbende trænes ved arbejde med prøveopgaver, f.eks. ved at eleverne udarbejder en disposition som forberedelse til eksamination i en prøveopgave eller ved, at der gennemføres en prøve under prøvelignende forhold i klassen.

Det vigtigste vi som lærere skal have øje for, når der åbnes igen er, at skabe tryghed for eleverne, så de ved, hvordan de skal forholde sig til eksamen. Skab tryghed for eleverne ved at fokusere på at det er de kompetencer, de har opnået gennem hele forløbet frem mod eksamen i. Nedlukningen har trods alt kun været en meget lille del af det samlede forløb.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved mundtlig eksamen må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

 

Skrevet af fagkonsulenten

Niels Vinther, fagkonsulent i geografi, naturgeografi og geovidenskab.
Niels.Vinther@stukuvm.dk,
20343593

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.