Dramatik - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Det har været særdeles vanskeligt at gennemføre de praktiske dele i vores fag, mens skolerne har været nedlukkede. Jeg har hørt om hold, der har arbejdet videre med deres eksamensforestillings-projekter virtuelt – både analytisk, og også konkret hvordan de skulle realiseres. Men som det forhåbentligt har fremgået tydeligt, har det ikke været intentionen at vi skulle lave praktisk arbejde under nedlukningen.

I løbet den næste uge genåbner skolerne for 3g'erne og 2hf'erne. Dramatiks enlige A-niveauhold kan komme til skriftlig eksamen. Ingen stx-elever kan komme til mundtlig eksamen i dramatik. Men 2hf'ere kan komme til mundtlig eksamen, såfremt faget er den senest placerede mundtlige prøve. At arbejde med eksamensprojekterne vil i nogen tilfælde fortsat være problematisk, når man skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer – så derfor kan den enkelte skole bede om at dramatikhold (eller andre fag med praktisk arbejde) ikke kommer til eksamen. Se den præcise procedure herunder:

Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at lave de forudgående eksamensprojekter/produkter for eksempel som følge af fysiske begrænsninger mv. under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen og, hvorfor man har lavet justeringen, til Rune Kjærsgaard Jørgensen: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk.

Det vil altså være en rigtig god ide med det samme at tage en beslutning, om man synes det er hensigtsmæssigt og muligt at gå til eksamen med sit hf-hold. 

Problemerne med det praktiske arbejde for de hold, som starter i skole i løbet af den næste uges tid, kunne eksempelvis se således ud:

  • eksamensprojekterne indeholder tæt kontakt mellem de deltagende elever
  • der mangler lokaler og ikke mindst store nok lokaler til, at eleverne kan spredes nok i deres arbejde
  • enkeltelever i eksamensgrupper kan af forskellige coronarelaterede årsager vælge at blive hjemme
  • nogle elever på blandede hold kan fortsat være hjemme, mens andre er på skolen.

 

Omvendt kan det være:

  • at eksamensprojekterne fint kan udføres med den af Sundhedsstyrelsen anbefalede afstand, eller at projekterne kan ændres og tilrettes, så de kan lade sig gøre indenfor rammerne
  • at der er tilstækkeligt store lokaler, eller at arbejdet kan udføres udendørs
  • at eleverne alle møder op.

Her må man lokalt vurdere, hvad der kan lade sig gøre.

Når undervisningen genoptages i den kommende uge, vil der være en del restriktioner i forhold til normalt – også når vi skal lave mere teoretisk undervisning. Mange steder vil klasser være delt op i flere lokaler, og læreren vil måske endda både skulle undervise analogt og virtuelt samtidigt af hensyn til elever, der ikke kan møde op. Nogle vil måske vurdere, at man ligeså godt kan undervise virtuelt – hvilket nogle skoler også peger på er en mulighed. Omvendt kan man også se frem til at det igen vil være muligt at møde eleverne "in real life" – og her udnytte de muligheder, vi har i vores fag til at lave koblinger til praksis i vores teoriundervisning, og ikke mindst mærke analogt hvor eleverne er. Her tænker jeg særligt på, at de fagligt mere udfordrede elever kan have en tendens til at gemme sig i den virtuelle undervisning. Det er sjældent dem, der tør spørge og dermed demonstrere deres faglige problemer i det virtuelle fællesrum – og når vi møder eleverne igen, vil det være oplagt at prøve at få inddraget disse elever bedre.

Der kan desværre vise sig at gå et stykke tid, før vi ser 1-2g'erne og 1hf'erne igen. Samtidig skal vi på de afsluttende hold give årskarakterer under omstændigheder, der ikke er optimale. Her skal først og fremmest henvises til "Vejledning til skolerne om afgivning af årskarakterer og genåbning" som om kort tid vil optræde på UVM's hjemmeside. Her er et afsnit, der specifikt omhandler fag, der indeholder en praktisk dimension, som udgør en væsentlig del af faget.

Igen er de praktiske eksamensprojekter et problem, og vores mulighed for at vurdere eleverne på deres praktiske kompetencer vil indlysende være langt vanskeligere end normalt. Ikke mindst fordi det i normale sammenhænge først er netop i de eksamensrettede gruppearbejde, at elever på fx 1-årige forløb for alvor får demonstreret deres praktiske potentiale.

Hvis det viser sig at vi ikke kommer til at se disse elever før undervisningen afsluttes, kunne man fx bede elever på sådanne hold om at videoindspille sig selv i mere monologprægede opgaver som supplement til den vurdering vi skal foretage. Men her må man også være opmærksom på at vi kommer til at få et noget andet billede af eleverne end normalt.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning mm.

Det er en stor udfordring at holde gejsten oppe hos eleverne i den fortsatte virtuelle undervisning frem mod sommerferien. I dramatik handler det nok overvejende om de relativt få B-niveauelever i enten 1. eller 2. g.

Hidtil har mange nok overvejende lavet mere teoretisk præget undervisning – som på mange måder egner sig ganske godt til det virtuelle. Fortsætter man med teoretisk og analytisk undervisning, er det en rigtig god ide at lægge vægt at komme i individuel kontakt med den enkelte elev – måske på bekostning af hvor meget fagligt stof der kan nås. Og her ikke lade det være op til den enkelte elev at bede om at få vejledning, men insistere på at alle skal –  med de tidsmæssige omkostninger det medfører. Det kan også være en god ide at lave vejledning i mindre grupper. I det hele taget må det sociale element i undervisningen nok opprioriteres hvor det er muligt, fx også med obligatoriske pauser og spisepauser hvor eleverne mødes i grupper designet af læreren.

Derudover vil det for de kunstneriske fag være afgørende også at få vores praktiske faglighed i spil i den virtuelle undervisning. Her synes det som om dramatik har det lidt nemmere end musikfaget – hvor sammenspil bare er ualmindelig svært med latency og forsinkelser på Zoom.

 

Dramatiklærerne har delt mange ideer til praktiske forløb på foreningens facebookside.

Heriblandt og derudover kunne man pege på:

 

Man kan bruge monologerne som udgangspunkt til at lave en forestillingsanalyse

 

Aktiviteter i faget der peger frem mod næste skoleår

Med henblik på næste års undervisning vil man nok også på mange skoler bruge tid på en faglig evaluering. Derudover kan man også hvis der er yderligere tid, starte planlægningen af kommende dramaprojekt(er): idégenerering og manuskriptlæsning der peger frem mod et iscenesættelsesforløb i det kommende skoleår.

Ligeledes kan man opstille et ”forestillingsskelet” med udvælgelse af manuskripter, scener, iscenesættelsesideer, spillestil osv.

 

Skrevet af fagkonsulenten

Thomas Hammer

thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

Tlf 21647919

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.