Design og design & arkitektur - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med meningsfulde faglige aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Hvorledes kan vi samle op på fjernundervisning, skabe sundhedsmæssigt forsvarlige overgange til undervisning på skolen, facilitere elevens arbejde med eksamenspræsentationen, klæde elever i 2.hf og 3.g på til en eventuel eksamen og sikre os, at vi har et stærkt vurderingsgrundlag for årskarakteren – som hos 1.g, 2.g, hf-e og 1.hf erstatter eksamenskarakteren? Ja, og hvordan hjælper vi især de elever, som i særlig grad er og har været udfordrede af fjernundervisningen?

Portfolien er stadig vores vigtigste redskab til at skabe kontinuitet mellem de forskellige undervisningsformer, eleven har oplevet og kommer til at opleve i overgangsperioden. Og den sikrer os et stærkt individuelt bedømmelsesgrundlag og eventuelt eksamensgrundlag for den enkelte elev til sommer.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår og øger trivslen

For mange elevers vedkommende er afslutningen på skoleåret også deres afslutning af design og arkitektur C/B eller Design B. Men en del elever fortsætter næste skoleår, da de har faget på B- eller A-niveau eller har valgt at opgradere til et valgfagshold på B-niveau næste skoleår. De sidstnævnte elever behøver ikke at lave en eksamenspræsentation med resten af holdet.

I den fortsatte fjernundervisning for elever, som fortsætter med faget efter sommerferien, kan de fx arbejde med aktiviteter, der styrker deres portfolio, arbejde iterativt videre på tidligere projekter, udføre små sjove og udfordrende designopgave, der får dem væk fra computer og værelse, eller øve sig i specifikke visualiseringsmetoder, der klæde dem på til B/A-niveauet: De kunne gennemføre tekniske øvelser i fx digital visualisering og modellering i særlige programmer ved at udføre øvelser fra youtube tutorials eller forbedre visualiseringer i tidligere projekter. Her kan vi udnytte det til vores fordel, at eleven modtager digital fjernundervisning, da øvelse i fx Photoshop, Pixlr eller SketchUp kræver kreativ fordybelsestid ved computeren.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold, motivation og trivsel

I den kommende periodes fjernundervisning, vil der nok være flere elever, som har svært ved at opretholde motivationen, og savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne.

Derfor er det vigtigt, at vi tænker trivsel og personlig kontakt og vejledning ind i planlægningen af vores undervisning resten af skoleåret – også den ekstra undervisning vi måske har fået. Fx kan vi tænke i at skabe variation i elevens dag ved at planlægge små, sjove designudfordringer, som eleverne udfører på en lektion og fx hurtigt og uformelt pitcher for læreren og holdet i fx flipgrid – her kan læreren også nemt give personlig videofeedback på det enkelte pitch, så eleven føler sig set af læreren. Læreren kan også med fordel selv lege med på udfordringen og pitche sit eget bud på en løsning sammen med elevernes, for at skabe en uformel stemning og styrke relationen til eleverne.

Kontakten og relationen mellem den enkelte elev og lærer er rigtig vigtig i den kommende tid og bør tænkes ind i vores planlægning. Her kan læreren fx sørge for at have et videomøde åbent under sine lektioner, så eleverne har mulighed for ansigt til ansigt vejledning, afsætte tid til den enkelte elev eller lægge det ind som et benspænd, at hver elev 1 gang kommer ind og spørger om 1 spørgsmål i lektionen.

Fælleskabsfølelsen på holdet har også stor betydning for elevens trivsel. Den kunne fx styrkes ved at lade eleverne interagere med små designudfordringer til hinanden à la ”Skab en beholder, der er flydende” eller ”Hvordan ville du se ud, hvis du var en stol?”. Og næste lektions udfordring kunne jo være at eleven skulle kombinere 2 af sine holdkammeraters løsninger i en ny – igen for at styrke fællesskabet.

Tænk gerne elementer ind i din planlægning af den ekstra undervisning, som pirrer elevernes sanser og fantasi, hvor de skal udforske, lege og eksperimentere. Og også gerne aktiviteter hvor deres egen identitet eller smag kommer i spil, så de får en oplevelsen af personlig identifikation med opgaven. Alt sammen elementer, der i særlig grad er en mulighed og del af vores fag, metoder og didaktik – og som samtidig kan hjælpe til at øge vores elevers trivsel og motivation.

 

Fjernundervisning i design fungerer

I design er der som udgangspunkt gode muligheder for at gennemføre fjernundervisning på grund af den relativt åbne læreplan og de mange digitale muligheder i faget. Som beskrevet i ”Design / & arkitektur - Inspiration til fjernundervisning” på emu.dk har man bl.a. kunnet gennemføre fjernundervisningen med brug af digital portfolio og designopgaver, der kunne udføres i hjemmet og med hjemmets materialer: Se inspiration til fjernundervisning

Eleverne har individuelt eller i grupper kunnet udføre og dokumentere deres faglige arbejde visuelt, skriftligt og mundtligt med anvendelse af digital teknologi. Vi har kunnet vejlede eleverne individuelt via digitale platforme, digital portfolio, mail, sms eller telefon. Vi har i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne via oplæg, virtuelle møder og projektarbejde i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Og arbejdet med fjernundervisning kommer for fleres vedkommende til at fortsætte – hvor længe ved vi endnu ikke.

 

Genåbning, overgangsperiode og arbejde med eksamenspræsentationen

Vi bevæger os nu (igen) ud på nyt didaktisk farvand. Ind i en overgangsperiode, hvor skolerne gradvist genåbnes – i første omgang for 2.hf og 3.g, mens 1.hf, hf-e, gsk, 1.g og 2.g fortsat skal undervises virtuelt frem til 10. maj – indtil videre. Selvom skolerne åbner for 3.g’ere og 2.hf’ere, skal vi sørge for, at mindske smittefaren ved ikke at være for mange og for tæt forsamlede og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, der blandt andet kræver 2 meters afstand mellem eleverne, afvaskning af kontaktflader, forskudte møde- og pausetidspunkter og at klassen bindes til lokaler, som læreren kommer til. Det er ledelsen på den enkelte skole, der vurderer, hvordan undervisningen organiseres, så den følger retningslinjerne. For 3.g og 2.hf er det altså ikke sikkert, at undervisningen kan genoptages i faglokalet. Hvis det på skolen bliver muligt at åbne for undervisning af hold i designlokalerne må vi være særligt opmærksomme på at mindske smittefaren ved redskaber og materialer, som flere elever kan komme til at røre ved i praksisarbejdet: Blyanter, tuscher, hobbyknive, limpistoler mm skal måske deles af færre elever eller afvaskes efter brug.

Mange af os skal efter påske i gang med elevens valg af eksamensemne og arbejde med eksamenspræsentationen. Hvordan gør vi det og skal vi gøre det, hvis vi ved, at eleverne ikke skal til eksamen? Svaret er ja. Undervisningen skal fortsat følge læreplanen, så godt som det lader sig gøre under omstændighederne. Elevens arbejde med valg af emne og eksamenspræsentationen

tjener normalt flere formål: Elevens repetition, overblik og læring, lærerens evaluering samt fundament for eksamen. Hvis ens hold ikke længere kan udtrækkes til eksamen, så er det sidste formål i år taget ud af ligningen, mens de øvrige bliver endnu vigtigere. Elevens arbejde med eksamenspræsentationen kan organiseres, så det samler op på elevens arbejde i løbet af året og i perioden med nødundervisning – og så vi sikrer os optimale betingelser for at vurdere elevens grad af mestring af faglige mål ved afslutningen af skoleåret. Dette kan fint ske på en måde, så eleven får prøvetræning, ved at eleven eksempelvis skal fremlægge sin eksamenspræsentation – mere herom senere.

Du finde inspiration til et skema, eleverne kan udfylde virtuelt med deres emnevalg: Se prøver og eksamen

Vi må berede os på en periode, hvor vi nok skal veksle mellem virtuel og almindelig undervisning. Genåbningen af skolerne giver os mulighed for, at eleverne kan få dokumenteret, afhentet eller arbejdet videre med fysiske modeller, portfolio eller designopgaver, som står ufærdige eller udokumenterede hen i værkstederne. For nogle elever kan vi genoptage undervisningen, men under helt andre betingelse, end vi er vant til – og her må vi være kreative. Allermest står vi over for en organiseringsopgave, der handler om at få eleverne og os selv fordelt i forskellige rum (fysisk og virtuelt, på skolen, ude og hjemme, synkront og asynkront) alt efter, hvilket klassetrin, de er på, hvad de arbejder med og har behov for – også didaktisk. Måske kan vi stadig bruge nogle af de teknikker til virtuel og asynkron undervisning, som vi har arbejdet med i perioden med ren fjernundervisning – også i den fysiske undervisning på skolen? Her er jeg overbevist om, at vi sammen kan inspirere hinanden og dele løsninger på eksempelvis den faglige forenings facebookside.

 

Fjernundervisning udfordrer særlige elevgrupper

Nogle elevgrupper er blevet særligt udfordrede og har fået mindre ud af perioden med fjernundervisning end andre. Her er det især elever, som i forvejen er fagligt svage, der synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i virtuel undervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, og støtte. Eleverne har med andre ord været meget forskelligt stillet i den forgangne periode med fjernundervisning og det kan have påvirket deres læringsudbytte.

Den gruppe elever som er og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør vi derfor i den kommende overgangsperiode prioritere højt. Især de, der afslutter faget til sommer.

Hvis vi for eksempel bliver sat i situationer, hvor vi skal vurdere og vælge hvilke elever, der skal modtage undervisning på skolen og hvilke, der kan modtage fjernundervisning (for ikke at have for mange elever i klasselokalet), så bør vi prioritere den udfordrede elevgruppe. Det kan være, at vi skal hjælpe udfordrede elever med at få samlet op på det, de burde have lavet og lært under fjernundervisningen, bruge mere tid på vejledning af udfordrede elever i deres emnevalg og eksamenspræsentationer og med repetition op til evt. eksamen. Det kan ske i de ordinære moduler eller evt. som et ekstra tilbud. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har brug for.

 

Karaktergivning

Når vi skal give årskarakterer – både på htx, hhx, stx og nu også ekstraordinært på hf, hf-e og gsk – vurderes elevens mestring af faglige mål på baggrund af elevens aktiviteter i undervisningen og portfolio i perioden fra sidste karaktergivning og frem til tidspunktet for afgivelse af årskarakteren, der er udskudt til afslutningen af skoleåret. For htx’ og stx’ vedkommende er det, som det plejer – omend portfolien i denne situation nok kommer til at veje tungere end normalt og vi nu har kendskab til vores elevers eksamensprospekter, hvilket vi jo ikke har normalt, når vi giver årskarakter. Eleven vil for de afsluttende årskarakterers vedkommende have arbejdet med eksamenspræsentationen i perioden op til karaktergivningen – det er igen præcis, som vi er vant til. Alt elevens arbejde i timerne (om de er virtuelle eller ej) er bedømmelsesgrundlag for vores afsluttende karakter – også deres arbejde med eksamenspræsentationen.

For at sikre vores bedømmelsesgrundlag kan vi fint på såvel htx, stx og hf bede eleven fremlægge (gerne virtuelt) sin eksamenspræsentation – en sådan fremlæggelse må ikke modtage særskilt bedømmelse, som ved en eksamen, men indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag for elevens mestring af faglige mål, når den pågår i undervisningstiden. En sådan fremlæggelse kan også tjene som en mundtlig prøvetræning for eleven.

For hf, hf-e og gsk er det jo en helt ekstraordinær situation, at der skal gives en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til eksamenskarakter. Som hjælp hertil har folketinget vedtaget, at alle kursister skal have en faglig vurderingssamtale. Omdrejningspunktet for vurderingssamtalen i design & arkitektur kunne oplagt være elevens fremlæggelse af eksamenspræsentationen og jeres efterfølgende samtale herom. Samtalen vurderes ikke særskilt, som ved en eksamen, men den indgår i jeres samlede bedømmelsesgrundlag.

 

Bonnie Bay Andersen

Bonnie.Bay.Andersen@stukuvm.dk

Tlf: +45 33 92 53 28

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.