Billedkunst - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i billedkunst i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med meningsfulde faglige aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Hvorledes kan vi samle op på fjernundervisning, skabe sundhedsmæssigt forsvarlige overgange til undervisning på skolen, samle op på, igangsætte eller afslutte eksamensprojekter, klæde elever i 2.hf og 3.g på til en eventuel eksamen og sikre os, at vi har et stærkt vurderingsgrundlag for årskarakteren – som hos 1.g, 2.g, hf-e og 1. hf erstatter eksamenskarakteren? Ja, og hvordan hjælper vi især de elever, som i særlig grad er og har været udfordrede af fjernundervisningen?

Portfolien er stadig vores vigtigste redskab til at skabe kontinuitet mellem de forskellige undervisningsformer, eleven har oplevet og kommer til at opleve i overgangsperioden. Og den sikrer os et stærkt individuelt bedømmelsesgrundlag og eventuelt eksamensgrundlag for den enkelte elev til sommer.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår og øger trivslen

For mange elevers vedkommende er afslutningen på skoleåret også deres afslutning af billedkunst C/B/A. Men en del elever fortsætter næste skoleår, da de har faget på B- eller A-niveau eller har valgt at opgradere til et valgfagshold på B-niveau næste skoleår. De sidstnævnte elever behøver ikke at lave et eksamensprojekt med resten af holdet.

I den fortsatte fjernundervisning for elever, som fortsætter med faget efter sommerferien, kan de fx arbejde med aktiviteter, der styrker deres portfolio, arbejde videre på tidligere projekter, udføre små sjove og udfordrende kunstudfordringer, der får dem væk fra computer og værelse (på den faglige forenings facebookside finder I fx filen ”De sidste moduler i billedkunst.docx” med 5 små udfordrende og sjove kunstopgaver, som er lige til at bruge). Eller eleverne kunne arbejde med digital billedmanipulation og udnytte tiden foran computeren med fx at lave surrealistiske eller magiske billeder i Pixlr, der kræver kreativ fordybelsestid ved computeren.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold, motivation og trivsel

I den kommende periodes fjernundervisning, vil der nok være flere elever, som har svært ved at opretholde motivationen, og savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne.

Derfor er det vigtigt, at vi tænker trivsel og personlig kontakt og vejledning ind i planlægningen af vores undervisning resten af skoleåret – også den ekstra undervisning vi måske har fået. Fx kan vi tænke i at skabe variation i elevens dag ved at planlægge små, sjove kunstudfordringer, som eleverne udfører på en lektion og fx hurtigt og uformelt pitcher for læreren og holdet i flipgrid – her kan læreren også nemt give personlig videofeedback på det enkelte pitch, så eleven føler sig set af læreren. Læreren kan også med fordel selv lege med på udfordringen og pitche sin egen praksis sammen med elevernes, for at skabe en uformel stemning og styrke relationen til eleverne.

Kontakten og relationen mellem den enkelte elev og lærer er rigtig vigtig i den kommende tid og bør tænkes ind i vores planlægning. Her kan læreren fx sørge for at have et videomøde åbent under sine lektioner, så eleverne har mulighed for ansigt til ansigt vejledning, afsætte tid til den enkelte elev eller lægge det ind som et benspænd, at hver elev 1 gang kommer ind og spørger om 1 spørgsmål i lektionen.

Fælleskabsfølelsen på holdet har også stor betydning for elevens trivsel. Den kan fx styrkes ved at lade eleverne interagere med små kunstudfordringer til hinanden inden for et tema eller teori, de har lært i løbet af året – så det også får funktion af uformel repetition. Og næste lektions udfordring kunne jo være at eleven skulle kombinere 2 af sine holdkammeraters værker i et nyt – igen for at styrke fællesskabet.

Tænk gerne elementer ind i din planlægning af den ekstra undervisning, som pirrer elevernes sanser og fantasi, hvor de skal udforske, lege og eksperimentere. Og også gerne aktiviteter hvor deres egen identitet eller smag kommer i spil, så de får en oplevelsen af personlig identifikation med opgaven. Alt sammen elementer, der i særlig grad er en mulighed og del af vores fag, metoder og didaktik – og som samtidig kan hjælpe til at øge vores elevers trivsel og motivation.

 

Fjernundervisning i billedkunst fungerer med opfindsomhed

I billedkunst er der som udgangspunkt gode muligheder for at gennemføre fjernundervisning på grund af den relativt åbne læreplan i faget. Som beskrevet i ”Billedkunst - Inspiration til fjernundervisning” på emu, har man bl.a. kunnet gennemføre fjernundervisningen med brug af digital portfolio, teoretiske og analytiske opgaver og praksisarbejde, der kunne udføres i hjemmet og med hjemmets materialer: Se inspiration til fjernundervisning på emu.dk

Eleverne har individuelt eller i grupper kunnet udføre og dokumentere deres faglige arbejde visuelt, skriftligt og mundtligt med anvendelse af digital teknologi. Vi har kunnet vejlede eleverne individuelt via digitale platforme, digital portfolio, mail, sms eller telefon. Vi har i forskelligt omfang kunnet undervise eleverne via oplæg, virtuelle møder og projektarbejde i en form, der har lignet klasseundervisning med eller uden gruppearbejde. Opfindsomheden med at tilrettelægge god virtuel undervisningen har været stor. Det vidner den faglige forenings facebookside om. Og vi kommer til fortsat at arbejde hermed – hvor længe ved vi endnu ikke.

 

Genåbning, overgangsperiode og eksamensprojekter

Vi bevæger os nu (igen) ud på nyt didaktisk farvand. Ind i en overgangsperiode, hvor skolerne gradvist genåbnes – i første omgang for 2.hf og 3.g, mens 1.hf, hf-e, gsk, 1.g og 2.g fortsat skal undervises virtuelt frem til 10. maj – indtil videre. Selvom skolerne åbner for 3.g’ere og 2. hf’ere, skal vi sørge for, at mindske smittefaren ved ikke at være for mange og for tæt forsamlede og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, der blandt andet kræver 2 meters afstand mellem eleverne, afvaskning af kontaktflader, forskudte møde- og pausetidspunkter og at klassen bindes til lokaler, som læreren kommer til.

Det er ledelsen på den enkelte skole, der vurderer, hvordan undervisningen organiseres, så den følger retningslinjerne. For 3.g og 2.hf er det altså ikke sikkert, at undervisningen kan genoptages i faglokalet. Hvis det på skolen bliver muligt at åbne for undervisning af blandede hold i billedkunstlokalerne, må vi være særligt opmærksomme på at mindske smittefaren ved redskaber og materialer, som flere elever kan komme til at røre ved i praksisarbejdet: Blyanter, tuscher, maling, limpistoler mm skal måske deles af færre elever eller afvaskes efter brug – se reglerne for rengøring af kontaktflader i sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Nogle er måske lige blevet færdige, men mange af os skal efter påske i gang med, samle op på eller afslutte elevernes eksamensprojekter. Hvordan gør vi det og skal eleverne stadig lave et eksamensprojekt, hvis vi ved, at de ikke skal til eksamen? Svaret er ja. Undervisningen skal fortsat følge læreplanen, så godt som det lader sig gøre under omstændighederne.

Elevens arbejde med eksamensprojektet tjener normalt flere formål: Elevens læring, lærerens evaluering og et element i eksamen. Hvis ens hold ikke længere kan udtrækkes til eksamen, så er det sidste formål i år taget ud af ligningen, mens de øvrige bliver endnu vigtigere. Når vi planlægger vores kommende undervisning og herunder evt. elevens arbejde med eksamensprojektet, kan vi med fordel tænke ind, at vi får samlet op på perioden med nødundervisning og at vi sikrer os optimale betingelser for at vurdere elevens grad af mestring af faglige mål ved afslutningen af skoleåret. Dette kan fint ske på en måde, så eleven får prøvetræning ved eksempelvis at skulle fremlægge sit eksamensprojekt – mere herom senere.

Vi må berede os på en periode, hvor vi nok skal veksle mellem virtuel og almindelig undervisning. Derfor er det afgørende, at vi sørger for, at de eksamensprojekter vi søsætter især for 1.hf, 1.g og 2.g, også kan løses i hjemmet. Men også 3.g og 2.hf holdenes undervisning skal tænkes anderledes, når sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal overholdes, selvom de kommer tilbage på skolen. Det må være et fælles benspænd for os og eleverne, at vi forsøger at udtænke og udvælge emner, problemstillinger, teorier, værker og praksisformer, der peger ud over kunstformer, -rum, -materialer og værktøjer, som vi nok har mulighed for at arbejde med i billedkunstlokalet, men som eleverne ikke nødvendigvis har hjemme eller i et almindeligt klasseværelse. Hvis du er medlem af den faglige forening, kan du bl.a. finde inspiration og materialer til virtuelt mulige C-niveau eksamensprojekter (blandt andet om stedsspecifik kunst og arkitektur) på Billedkunst- og designlærerforeningens website

Alt i alt står vi over for en organiseringsopgave, der handler om at få eleverne fordelt i forskellige rum (fysisk og virtuelt, på skolen, ude og hjemme, synkront og asynkront) alt efter hvilket klassetrin, de er på, hvad de arbejder med og har behov for – også didaktisk. Vi skal (igen) til at være kreative og her er jeg overbevist om, at vi sammen kan inspirere hinanden og dele løsninger fx på foreningens facebookside.

Måske kommer vi til at kunne organisere værkstedsundervisning for delmængder af holdet på skift, mens resten af holdet er samlet i andre lokaler eller hjemme og arbejder teoretisk/analytisk med projektets undersøgelsesfelt? Måske stiller vi meget åbne opgaver, der sikrer, at eleverne ikke alle har samme værkstedsbehov: Nogle er måske ude at filme, mens andre maler i værkstedet eller arbejder med digital manipulation i tilstødende lokale eller hjemme? Måske stiller vi ret lukkede opgaver, hvor vi sikrer, at eleverne kan arbejde med praksis ude, digitalt eller…? Måske lægger vi eksamensprojektets emnefelt og teori i forlængelse af et stofområde, vi allerede har arbejdet med i undervisningen, så projektets teori ikke er helt fremmed for eleven? Måske kan vi stadig bruge nogle af de teknikker til virtuel og asynkron undervisning, som vi har arbejdet med i perioden med ren fjernundervisning – også i den fysiske undervisning på skolen?

Ja, måske kan vi undervise 3.g og 2.hf udenfor – det følger i alt fald sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Lige uden for skoledøren finder vi et kunstrum, vi oplagt kunne indtage og undersøge fx ved at arbejde med landart, streetart, stedsspecifik kunst, parkskulpturer, arkitektur, visuelle tegn og kommunikation i offentlige rum mm.

 

Fjernundervisning udfordrer særlige elevgrupper

Nogle elevgrupper er blevet særligt udfordrede og har fået mindre ud af perioden med nødundervisning end andre. Her er det især elever, som i forvejen er fagligt svage, der synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i virtuel undervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, og støtte. Eleverne har med andre ord været meget forskelligt stillet i den forgangne periode med fjernundervisning og det kan have påvirket deres læringsudbytte.

Den gruppe elever som er og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør vi derfor i den kommende periode prioritere højt. Især de, der afslutter faget til sommer.

Hvis vi fx bliver sat i situationer, hvor vi skal vurdere og vælge hvilke elever, der skal modtage undervisning på skolen og hvilke, der kan modtage fjernundervisning (for ikke at have for mange elever i klasselokalet), så bør vi prioritere den udfordrede elevgruppe. Det kan være, at vi skal hjælpe udfordrede elever med at få samlet op på det, de burde have lavet og lært under nødundervisningen, bruge mere tid på vejledning af udfordrede elever i deres eksamensprojekter og med repetition op til evt. eksamen. Det kan ske i de ordinære moduler eller evt. som et ekstra tilbud. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har brug for.

 

Karaktergivning

Når vi skal give årskarakterer – både på stx og nu også ekstraordinært på hf, hf-e og gsk – vurderes elevens mestring af faglige mål på baggrund af elevens aktiviteter i undervisningen og portfolio i perioden fra sidste karaktergivning og frem til tidspunktet for afgivelse af årskarakteren, der er udskudt til afslutningen af skoleåret. For stx’ vedkommende er det, som det plejer – omend portfolien i denne situation nok kommer til at veje tungere end normalt og vi nu har kendskab til vores elevers eksamensprospekter, hvilket vi jo ikke har normalt, når vi giver årskarakter.

Eleven vil ofte have arbejdet med eksamensprojektet i perioden op til karaktergivningen – det er igen præcis, som vi er vant til. Jeg har dog modtaget spørgsmål om, hvorvidt eksamensprojektet tæller med i bedømmelsen. Svaret er ja. Alt elevens arbejde i timerne (om de er virtuelle eller ej) er altid bedømmelsesgrundlag for vores afsluttende karakter – også deres arbejde med eksamensprojektet.

For at sikre vores bedømmelsesgrundlag kan vi fint på såvel stx og hf bede eleven fremlægge (gerne virtuelt) sit teoretiske, analytiske og praktiske arbejde i eksamensprojektet – en sådan fremlæggelse må ikke modtage særskilt bedømmelse, men indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag for elevens mestring af faglige mål, når den pågår i undervisningstiden. En sådan fremlæggelse kan også tjene som mundtlig prøvetræning for eleven.

For hf, hf-e og gsk er det jo en helt ekstraordinær situation, at der skal gives en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til eksamenskarakter. Som hjælp hertil har folketinget vedtaget, at alle kursister skal have en faglig vurderingssamtale. Omdrejningspunktet for vurderingssamtalen i billedkunst kunne oplagt være elevens fremlæggelse af sit eksamensprojekt og jeres efterfølgende samtale herom. Samtalen vurderes ikke særskilt, som ved en eksamen, men den indgår i jeres samlede bedømmelsesgrundlag.

 

 

Skrevet af fagkonsulenten

Bonnie Bay Andersen
Bonnie.Bay.Andersen@stukuvm.dk
Tlf: +45 33 92 53 28

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.