Faglig vejledning og støtte for elever i den virtuelle undervisning

En del elever, der undervises virtuelt, oplever et øget behov for faglig vejledning og støtte under den gradvise genåbning af samfundet. Faglig vejledning forstås her bredt, som en aktivitet, hvor fx en lærer eller studievejleder understøtter øvrig undervisning gennem virtuel vejledning med en eller flere elever.

SDUs undersøgelse: Gymnasiet i den historiske Corona-tid – et elevperspektiv (2020)[1] viser, at der er brug for at sætte fokus på faglig vejledning, da kun 50% af eleverne angiver klart, at de får feedback på spørgsmål og opgaver online, mens 29% angiver de ikke gør.

Skolerne kan med fordel tænke i strukturer, der sikrer adgang til faglig vejledning med læreren og via elevarbejdsgrupper.

 

Elementer og roller i god faglig vejledning

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har identificeret forskellige elementer i god faglig vejledning set fra et elevperspektiv[2]:

 1. Det er lettere for eleverne, hvis de ikke selv skal opsøge vejledning
 2. Eleverne kan godt lide, når vejlederen styrer
 3. Elever fra ikke-uddannelsesvante hjem har brug for ekstra støtte

EVA påpeger, at det kan være godt for vejlederen at sætte skub i processen og være proaktiv. Endvidere kan udfordrede elever ofte have gavn af konkrete opgaver eller hjælp til at selektere, afklare og fokusere stoffet. Og som der står i rapporten: “Hvis man har svært ved det, og heller ikke kan hente hjælp hjemmefra, har man brug for ekstra støtte i form af løbende opmærksomhed, opmuntring og procesvejledning fra sin vejleder” EVAs gode råd retter sig mod vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver, men kan oversættes til faglig vejledning mere generelt.

 

Afstem forventninger og fastsæt rammer for vejledningen

En god vejledning forudsætter, at rammerne er tydelige, så det er klart, hvem der har ansvaret for at tage initiativ (lærer eller elev), samt hvad der forventes i vejledningen og i produktet:

Råd til den gode faglige vejledning:

 • Eksplictér formål og rammer: Hvad er formålet med vejledningen, hvor skal den finde sted, hvor lang tid varer den, hvad er det forventede resultat, hvilke forventninger har læreren, og hvilke forventninger har eleven?
 • Giv plads til at eleven kan italesætte de sociale og faglige udfordringer vedkommende har. Måske skal skolen tilbyde eleven at møde på skolen, fordi vedkommende har særlige behov, jævnfør https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/510, §2.
 • Aftal opfølgning med eleven. Aftal konkrete mål for den videre proces. Hvem skal gøre hvad, hvornår?
 • Benyt digitale mediers særlige muligheder for faglig vejledning. Fælles redigérbare dokumenter kan synliggøre elevens arbejdsproces, der er gode muligheder for at fastholde aftaler og faglige pointer fra vejledningen på skrift, og virtuelle grupperum kan fremme kommunikation via nem fælles adgang til produkter og materiale.

 

Formativ feedback

I 2017 udgav EVA en rapport om hvilke pædagogiske og didaktiske erfaringer lærere, ledere og elever på de gymnasiale uddannelser havde med formativ feedback[3]. Og hvordan de organisatoriske rammer kunne understøtte en formativ feedbackkultur på skolen.

Der er særligt fire elementer, der er vigtige i forhold til den formative feedback:

 1. Synliggørelse af mål og mening i fagene
 2. Fokuseret, fastholdt og omsat feedback
 3. Fokus på processen frem for produktet
 4. Inddragelse af eleverne i feedbacken.

Alle fire punkter kan med fordel tænkes ind i den faglige vejledning, således at flere elever oplever at få den nødvendige feedback på deres produkter.

 

Lektiestøtte og studiegrupper

I forbindelse med virtuel undervisning og skolernes gradvise genåbning har mange elever oplevet en stigende lektiebyrde, særligt med hensyn til det skriftlige.

Et godt bagtæppe for vejledningen er, at der gives klare anvisninger på, hvordan lektierne skal læses, med hvilke formål og hvor lang tid, det forventes, at eleven bruger på lektierne[4].

Mange skoler har gode erfaringer med, at et skolekoordineret samarbejde mellem eleverne, kan understøtte fagligheden. Overvej derfor at sætte eleverne sammen i makkerpar eller grupper, så de kan drage nytte af hinanden i lektielæsningen og undervisningen. Noget af den faglige vejledning kan så basere sig på gruppesamtaler.

 

Eksempler på spørgsmål, der kan anvendes i den faglige vejledning:

 • Ved du, hvad du skal lave? (indholdet)
 • Ved du, hvordan du skal lave det? (metoden)
 • Ved du, hvorfor du skal lave det? (meningen)
 • Ved du, hvor du skal lave det? (placeringen)
 • Ved du, hvornår du skal lave det? (tidspunktet)
 • Ved du, hvor længe du skal lave det? (tidshorisont)
 • Ved du, hvem du skal lave det med? (personer)
 • Ved du, hvad du skal lave bagefter? (hvad kommer bagefter)
 • Er der noget, jeg skal hjælpe dig med?

 

 

Konklusion

Den faglige vejledning er et vigtigt supplement til den daglige virtuelle undervisning, der kan være med til at skabe et fundament for den faglige udvikling. SDU har i deres rapport påpeget forskellige områder, hvor elever føler sig særligt udfordret. Fokus på rammer for vejledning, feedback og støtte til lektielæsningen kan bidrage til at skabe en relationel tryghed, således at elevens zone for nærmeste udvikling bliver klart for elev og lærer.

 


[1]https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/centre/center+for+gymnasieforskning/forskning/gymnasiet+i+den+historiske+corona-situation

[2]EVA:  4 elementer i god vejledning i studieretningsprojektet, 2017.

[3] EVA: Gymnasiernes arbejde med formativ feedback: https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/gymnasiernes-arbejde-formativ-feedback

[4] Inspiration til hvordan man som lærer kan arbejde med læseguides kan findes her. Mange af pointerne kan overføres fra grundskole til gymnasium: https://www.videnomlaesning.dk/media/1782/laeseguide-hvad-hvorfor-og-hvordan-jesper-bremholm.pdf

Siden er opdateret 29. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.